2020

– grudzień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PTOR Etap II – PTOR nr 15 ,
 • PZJ nr 006/2020 Geodezja rev.1,
 • PZJ nr PZJ nr 015/2020 Roboty Zimowe,
 • PZJ nr 016/2020 Wykopy w gruncie nieskalitym,
 • PZJ nr 017/2020 Zbrojenie betonu,
 • PZJ nr 010/PZJ/2020 – Wykonanie wykopów rev. 1,
 • PZJ nr nr 018/PZJ/2020 – Wykonanie Pali prefabrykowanych wbijanych,
 • Przekazanie PW Tom 8.1 A,B rev3. i Tom 8.2 rev.2 wraz KOW do akceptacji Inżyniera
 • Złożenie do akceptacji KP:
 • Specyfikacji tech. zatwierdzonych przez Inżyniera,

 

 • Pozostałe:
 • Złożenie do RDOŚ Białystok dwóch pism o odstępstwa od zakazów w stosunki do gatunków występujących zwierząt objętych ochroną i roślin lub grzybów objętych ochroną

Od dnia 15.12.2020r. kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Wycinka drzew km 0+000-1+900
 • Niwelacja osnowy geodezyjnej

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PTOR Etap II – PTOR nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 rev.1,
 • PZJ nr 000 Wymagania ogólne Roboty rev.1,
 • PZJ nr 013 Ochrona drzew na nas budowy,
 • PZJ nr 014 Warstwa mrozoochrona/odsaczająca,
 • PZJ nr 009 Rozbiórka dróg i ulic rev.1,
 • Program dla etapu Robót,
 • Złożenie do akceptacji Zamawiającego:
 • Specyfikacji technicznych zatwierdzony przez Inżyniera (pismo nr S-61/TOTO/2020/PCh/JD/01447),

 

 • Pozostałe:
 • Otrzymanie potwierdzenia wykonania Kamienia Milowego nr 1
 • Roboty:
 • Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Wycinka drzew km 1+400-1+900
 • Rozpoznanie saperskie, niszczenie niewybuchów
 • Przygotowanie środowiskowego raportu otwarcia

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacje Techniczne Tom 5.2 Kanalizacja deszczowa,
 • PTOR Etap II – PTOR nr 5, 12, 13, 14,
 • PZJ nr 011 Wymiana gruntu,
 • PZJ nr 012 Wykonanie nasypu,
 • PW branży elektroenergetycznej w zakresie tomów 7.2 i 7.3 rev 4,
  • Złożenie do akceptacji Zamawiającego:
 • Projektu umowy podwykonawczej z AARSLEFF,
 • Umowy z KA-RO – za zgodność z oryginałem,
 • Pozostałe:
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na potrzeby budowy mostu tymczasowego przez Narew Wody Polskie znak BI.RPP.611.192.1.2020.KM z dnia 01.12.2020r.
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią decyzji ZRID wydaną przez Wojewodę Podlaskiego oraz dokumentacją sprawy (pismo znak AB-I.7820.2.3.2019.MB).
  • Roboty:
 • nadzór środowiskowy – opracowywanie raportu otwarcia,
 • bieżący nadzór archeologiczny przy pracach saperskich
 • rozpoczęcie wykonywania rozpoznania saperskiego,
 • przygotowanie szacunku brakarskiego
 • pomiary osnowy geodezyjnej

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacje Techniczne Tom 7 Branża elektroenergetyczna rev. 2,
 • Specyfikacje Techniczne Tom 4 Zieleń rev. 1,
 • Specyfikacje Techniczne Tom 2 Wzmocnienie podłoża gruntowego rev. 1,
 • PW Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych rev3,
 • PZJ nr 004 Wycinka drzew i krzewów rev. 1,
 • PZJ nr 008 Zdjęcie warstwy Humusu,
 • PZJ nr 009 Rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • PZJ nr 010 Wykonanie Wykopów,
 • Otrzymanie uwag IK do:
 • Projektu tablic,
 • PW tom 1 Wzmocnienie podłoża gruntowego rev.3,
 • PW tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie Zawiadomienia o wszczęciu postępowania – most tymczasowy PGW Wody Polskie,
 • Otrzymanie warunków przyłączenia obiektów na czas budowy,
 • Otrzymanie Informacja o zebraniu materiałów w sprawie warunków zabudowy inwestycji (Zaplecze – baza Wykonawcy) – Gmina Łomża,
 • Otrzymanie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy inwestycji (Zaplecze – baza Wykonawcy) – Gmina Piątnica,
 • Otrzymanie pisma Pana D. Wojewody w sprawi działki nr 398 Czarnocin – Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Przejęcie palcu budowy w dniu 27.11.2020r.
 • Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla przepustów tymczasowych PT-1 i PT-2 decyzja PGW Wody Polskie,
 • Opinia RDOŚ Białystok wydział terenowy w Łomży znak WSTII.612.2.242.2020.RŚ z dnia 26.11.2020r. w sprawie warunków zabudowy na most tymczasowy nad Narwią.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacje Techniczne Tom 3 Obiekty inżynierskie,
 • Specyfikacje Techniczne Tom 2 Roboty drogowe,
 • PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża rev3.,
 • Planu BIOZ rev1. do weryfikacji treści,
 • Otrzymanie uwag IK do:
 • PW tom 7 Branża elektroenergetyczna,
 • PW tom 8 Branża telekomunikacyjna,
 • PW tom 7 Branża elektroenergetyczna,
 • PW tom 8 Branża telekomunikacyjna,
 • Projektów PTOR etap II projekty nr 6, 10, 17,
 • Projektu Planu BIOZ,
 • Uwag do PZJ nr 004 Wycinka drzew i krzewów,
 • Specyfikacji złożonych do akceptacji przez Zamawiającego
 • Otrzymanie zatwierdzenia/akceptacji IK do:
 • Planu BIOZ rev1.
 • Złożenie do akceptacji Zamawiającego:
 • Zatwierdzone przez Inżyniera Specyfikacje Techniczne Tom 2 Roboty drogowe,
 • Umowy z KA-RO na usługi geodezyjne ,
 • Umowy z V2B na wykonanie inwentaryzacji fotograficznej dróg i budynków,
 • Wniosku o zmiana Kierownika Budowy,
 • Wniosku o zmianę terminu przekazania placu budowy,
 • Otrzymanie zatwierdzenia/akceptacji KP do:
 • części specyfikacji technicznych
 • analiza uwag otrzymanych od IK/Zamawiającego do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • wszczęcie postepowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie MT-1

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 3 Obiekty inżynierskie,
 • PZJ nr 0004/PZJ/2020 wycinka drzew i krzewów,
 • Kart odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Inżyniera do PW Tom 7 branża el-en,
 • Kart odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Inżyniera do PW Tom 8 branża telekomunikacyjna,
 • PZJ nr 000/PZJ/2020 Wymagania Ogólne DM.00.00.00 – roboty,
 • Plan BIOZ w wersji elektronicznej,
 • PDR rev. 2 w wersji elektronicznej,
  • Otrzymanie uwag IK/Zamawiającego do:
 • Planu działań ratowniczych etap PW,
 • PW Tom 3 Obiekty inżynierskie,
 • STWiORB branży zieleń,
 • STWiORB branża drogowa, ekrany akustyczne oraz wymagania ogólne,
  • analiza uwag otrzymanych od IK/Zamawiającego do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie postanowienia z PGW Wody Polskie o warunkach zabudowy baza Stare Sierzputy,
  • brak uwag IK do:
 • PW Tom 2 roboty drogowe – rev.4 ,
 • PZJ nr 003 – rozpoznanie saperskie.
  • w zakresie decyzji ZRID:
 • uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pismo nr AB-I.7820.2.3.2019.MB w dn. 12 listopada 2020 r.),

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie wyjaśnień do PW Tom 3.22 KEP,
 • Udzielenie odpowiedzi na wezwanie PGW Wody Polskie w sprawie mostu tymczasowego,
 • Złożenie do akceptacji:
 • Programu Zapewnienia Jakości Rozpoznania i oczyszczenia saperskiego – PZJ nr 003,
 • Programu Zapewnienia Jakości nr 0004/PZJ/2020 Usuniecie drzew i krzewów
  • Otrzymanie uwag IK do:
 • PW Tom 7 branża elektroenergetyczna w zakresie tomów 7.1 – rev.4, 7.2 i 7.3 – rev.3
 • PW Tom 8 branża telekomunikacyjna – rev.2
 • STWiORB branży elektroenergetycznej – rev.1
 • PW branży sanitarnej Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych – rev.2
  • otrzymanie pisma od Zamawiającego w sprawie STWiORB zaopiniowanych przez WT-LD
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • w zakresie decyzji ZRID:
 • otrzymanie pisma z wnioskiem społecznym o wywłaszczenie całości nieruchomości, przygotowywanie odpowiedzi,
 • przesłanie stanowiska Projektanta do ww. wniosku

– październik

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 2 Roboty drogowe – rev.4,
 • STWiORB branża elektroenergetyczna – rev.1,
 • STWiORB branży drogowej oraz D-M.00.00.00 i STWiORB ekrany akustyczne,
  • ponowne przekazanie do IK Projektów Wykonawczych, które uzyskały status „bez uwag”, a do których zostały wprowadzone zmiany:
 • Tom 6 Branża melioracyjna – rev.1,
 • Tom 8 Branża telekomunikacyjna – rev.2
 • Tom 7 Branża elektroenergetyczna w zakresie tomów 7.1 – rev.2, 7.2 – rev.3 i 7.3 – rev.3,
 • Tom 5 Branża sanitarna – rev.2,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu tymczasowego,
  • przekazanie raportu z nadzoru chiropterologicznego drzew przeznaczonych do wycinki oraz szkiców geodezyjnych wytyczenia terenów do wycinki na terenach Lasów Państwowych,
  • brak uwag IK do:
 • Projektu usytuowania znaków PD,
 • STWiORB branży melioracyjnej i sanitarnej (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej),
 • PW Tom 9 Rozbiórki obiektów budowlanych wraz ze STWiORB na roboty rozbiórkowe i przedmiarem,
  • STWiORB branży telekomunikacyjnej,
  • W zakresie decyzji ZRID:
 • otrzymanie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazującego wniosek społeczny dotyczący lokalizacji rowu melioracyjnego,
 • przesłanie pisma z odpowiedzią w sprawie wniosku społecznego jw. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 9 Rozbiórki obiektów budowlanych – rev.2 wraz ze specyfikacjami i przedmiarem robót,
 • STWiORB branża zieleń,
 • Projektu stabilizacji punktów granicznych – rev.3,
 • PTOR etap II nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16,
  • przekazanie do akceptacji Zamawiającego kolejnych specyfikacji technicznych zaakceptowanych przez IK,
  • Przesłanie pisma w sprawie założeń do programu robót,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie uwag IK do:
 • STWiORB branży mostowej – rev. 1,
  • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy sieci SN z firmą FRESH sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK:
 • STWiORB branża sanitarna – rev. 1
 • STWiORB branża teletechniczna – rev. 2
  • przekazanie do Zamawiającego STWiORB uzgodnionych z IK,
  • przekazanie do Zamawiającego projektu podziału nieruchomości korygowanego w zakresie obrębów Stare Kupiski i Nowe Kupiski w rejonie węzła Nowogród,
  • przesłanie wniosku do Wójta Gminy Piątnica o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla mostu tymczasowego,
  • przekazanie do PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku klauzuli ostateczności decyzji środowiskowej,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie uwag IK do:
 • STWiORB branży drogowej – rev. 1 cz. 2,
 • STWiORB branży geotechnicznej,
 • PW Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych – rev.3,
  • udział w Radzie Budowy nr 24

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK Planu Działań Ratowniczych etap PW – rev. 1,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • otrzymanie zgody KP na przeniesienie kapliczki we wskazaną przez Wykonawcę lokalizację uzgodnioną z proboszczem parafii i właścicielem działki,
 • otrzymanie uwag IK do:
 • STWiORB branży drogowej,
  • PW branży drogowej – rev. 3,
  • otrzymanie pisma z zestawieniem STWiORB do których IK nie wnosi uwag,
  • otrzymanie postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
  • otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów tymczasowych i lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzą nowych obiektów budowlanych (przepustów tymczasowych i dróg technologicznych),
  • obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym pełnym materiałem dowodowym w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

– wrzesień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • przekazanie szczegółowych informacji o deskowaniu traconym zawartych w KEP,
  • przekazanie do weryfikacji IK STWiORB:

branży mostowej – rev. 1

branży drogowej – rev. 1

wzmocnienia podłoża – rev. 0

 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • Otrzymanie zgody Zamawiającego na wykonanie PW Systemu Zarządzania Ruchem wg Instrukcji rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym wersja 4 z dnia 08.01.2019r. oraz wytycznych dla wykonawców koncepcji SZR wersja 5 z dnia 08.01.2019r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wystąpienie do Zamawiającego z prośbą o podpisanie umowy z PGE Dystrybucja S.A oddział Białystok,
 • Przekazanie Zamawiającemu wersji papierowej PSOR do oklauzulowania,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • złożenie korekty projektu podziału nieruchomości w zakresie map podziałowych i wykazów zmian danych ewidencyjnych w obrębach Stare Kupiski i Nowe Kupiski w rejonie węzła „Nowogród” w PUW w Białymstoku,
 • złożenie pisma w sprawie porozumienia o korzystaniu z dróg powiatowych w ZDP w Łomży,
 • złożenie pisma z propozycją zmian w porozumieniu dotyczącym korzystania z dróg gminnych w Urzędzie Gminy Łomża,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji IK PW Tom 2 Roboty drogowe – rev. 3,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • złożenie do IK i KP materiałów przygotowanych przez Wykonawcę w kwestii PZ-2,
 • uzyskanie drogą e-mailową odpowiedzi od PGE Dystrybucja S.A. w sprawie kosztorysu na przebudowę linii 110 Kv,
 • otrzymanie z Gminy Łomża wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie bazy magazynowo-wytwórczej w m. Sierzputy Stare.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji Specyfikacji Technicznych w zakresie Tom 2 Roboty Drogowe,
 • przygotowanie wersji papierowej PSOR do oklauzulowania,
 • przesłanie pisma do RDOŚ w Białymstoku z prośba o wycofanie pisma nr MG/W/066/08/20 oraz sprostowanie treści postanowienia o uzgodnieniu realizacji inwestycji,
 • otrzymanie uwag IK do PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża – rev.2,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • korekta projektu podziału nieruchomości w zakresie map podziałowych i wykazów zmian danych ewidencyjnych w obrębach Stare Kupiski i Nowe Kupiski w rejonie węzła „Nowogród”, przekazanie materiałów do weryfikacji IK/KP, przekazanie stanowiska do uwag, uzyskanie akceptacji, przygotowywanie wersji papierowej do opieczętowania,
 • udział w RB nr 23,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II,
 • złożenie wyjaśnień do wezwania PGW Wody Polskie znak BI.RUZ.4210.45.2020.AN z dnia 10.08.2020r. – w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów tymczasowych (PT1 i PT2),
 • uzyskanie Decyzji Wójta Gminy Piątnica o środowiskowych uwarunkowaniach budowy mostu tymczasowego przez Narew znak GPT.6220.5.2020 z dnia 17.09.2020r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża– rev.2,
 • uzyskanie klauzuli zatwierdzenia Projektu Organizacji Ruchu nr 1013/2020,
 • przygotowanie wersji papierowej PSOR do opieczętowania,
 • zgłoszenie prac geodezyjnych w obrębach Nowe Kupiski i Stare Kupiski w rejonie węzła Nowogród (identyfikator zgłoszenia 6640.2535.2020, 6640.2536.2020),
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
 • Prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II.
 • Uzyskanie Decyzji PGW Wody Polskie nr 145/RPP/2020 z dnia 07.09.2020 zwalniającej z zakazu wykonywania robót określonych w art. 176 ust. 1 pkt 1, 4, 5 – dotyczy przejazdu przez wał przeciwpowodziowy dla tymczasowej drogi technologicznej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża – rev.2,
 • przygotowanie wersji papierowej projektu podziału nieruchomości, uzyskanie pieczęci potwierdzającej wpisanie operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • zakończenie kompletowania załączników do wniosku o ZRID w wersji papierowej,
 • przygotowanie odpowiedzi na postanowienie Wojewody Podlaskiego o usunięciu nieprawidłowości we wniosku o ZRID, uzyskanie akceptacji treści pisma przez KP,
 • złożenie odpowiedzi na postanowienie jw. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
 • W związku ustaleniami przyjętymi na Radzie Technicznej nr 7 przekazanie do IK i KP Projektu Wzmocnień przygotowanego przez Wykonawcę na etapie przetargu,
 • Podpisanie porozumienia z Gminą Piątnica w kwestii korzystania z dróg gminnych w czasie realizacji robót,
 • Złożenie wniosku do Gminy Łomża o wydanie decyzji WZiZT dla planowanej budowy zaplecza produkcyjnego i węzłów betoniarskich w m. Sierzputy,

– sierpień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie uwag IK do PW Tom 2 Roboty drogowe – rev.2,
 • uzyskanie informacji o akceptacji dokumentacji podziałowej od ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w dn. 28.08.2020 r.,
 • kompletowanie dokumentacji do złożenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie pisma z PUW w Białymstoku o podtrzymaniu zapisów postanowienia w kwestii aktualności mapy do celów projektowych,
 • otrzymanie uwag IK do PW w zakresie Tomu 3 Obiekty inżynierskie,
 • uzyskanie akceptacji wyjaśnień Projektanta do uwag zgłoszonych przez KP do projektu podziału nieruchomości,
 • korekta wykazów zmian danych ewidencyjnych zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez KP,
 • złożenie dokumentacji do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w dn. 19.08.2020 r. sygn. 6640.1600.2020 – Stare Kupiski, 6640.1602.2020 – Nowe Kupiski,
 • odebranie mapy do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dn. 14.08.2020 r. sygn. P.2007.2020.1340,
 • przesłanie pisma do RDOŚ w Białymstoku z prośbą o sprostowanie zapisu postanowienia,
 • uzyskanie akceptacji IK dla przekazanych do weryfikacji skorygowanych załączników do wniosku o ZRID,
 • przygotowywanie załączników do porozumienia z Lasami Państwowymi,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji do IK PW:
 • Tom 2 Roboty drogowe – rev.2,
  • przekazanie do weryfikacji IK/KP:
 • map podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych,
 • mapy do celów projektowych w zakresie obejmującym zmiany wynikające z inwestycji PZDW,
 • skorygowanych załączników do wniosku o ZRID,
  • otrzymanie uwag do STWiORB branży telekomunikacyjnej,
  • otrzymanie uwag IK/KP do projektu podziału nieruchomości, analiza uwag, przygotowanie odpowiedzi, korekty projektu,
  • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy wodociągu od MPWiK w Łomży,
  • otrzymanie wezwania z RZGW w Białymstoku do usunięcia braków formalnych we wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budową przepustów tymczasowych i dróg technologicznych,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Otrzymanie pisma z PUW w Białymstoku z postanowieniem zmieniającym postanowienie PUW w Białymstoku z dnia 10.06.2020 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości we wniosku ZRID,
 • Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla działek podzielonych decyzją WP w związku z inwestycją PZDW w Białymstoku,
 • Przekazanie do ponownej weryfikacji IK STWiORB branży telekomunikacyjnej – rev.1,
 • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości (węzeł Nowogród),
 • prace nad korektą załączników do wniosku o ZRID,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

– lipiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nn i SN przez PGE Dystrybucja S.A.,
 • przesłanie pisma do PUW w Białymstoku z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości we wniosku o ZRID do dnia 24 września 2020 r.,
 • przesłanie pisma do PUW w Białymstoku z prośbą o wyjaśnienie zapisu postanowienia,
 • otrzymanie uwag IK do PW To, 3.22 KEP – rev.2 ,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego zmieniającego postanowienie z dnia 10 .06.2020 r. znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości we wniosku o ZRID,
 • przesłanie do ponownej weryfikacji do IK PW Obiektów Inżynierskich w zakresie tomów nr od 3.1 do 3.20 ,
 • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości (węzeł Nowogród),
 • prace nad korektą załączników do wniosku o ZRID,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji do IK PW Tom 3.22 KEP – rev.2,
 • otrzymanie do wiadomości pisma z PUW w Białymstoku informującego o zakończeniu udziału społeczeństwa i braku uwag i zastrzeżeń do raportu środowiskowego i dokumentacji sprawy w związku z prowadzonym przez RDOŚ postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • otrzymanie postanowienia z RDOŚ w Białymstoku o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia,
 • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Otrzymanie uwag IK do:
 • PSOR,
 • Projektu usytuowania znaków PD,
  • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przesłanie wniosku do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie o zawarcie porozumienia w sprawie korzystania z dróg w czasie realizacji robót ,
 • przekazanie do IK rewizji nr 10 Programu prac projektowych,
 • przekazanie materiałów do KP i Komisji Rozjemstwa,
 • przekazanie do KP do oklauzulowania PSOR rewizja nr 8,
 • przekazanie do IK odpowiedzi w sprawie harmonogramu prac w zakresie podziałów na węźle Nowogród, zmian do wniosku ZRID,
 • przekazanie do IK/KP propozycji korekty przebiegu linii rozgraniczających w rejonie węzła Nowogród przy uwzględnieniu nowej ewidencji otrzymanej z PODGiK,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji do IK Projektu usytuowania znaków PD rewizja nr 2,
 • uzyskanie akceptacji IK dla PW Tom 10 Ekrany,
 • przesłanie wniosku o udostępnienie danych ewidencyjnych gruntów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do Starostwa Powiatowego w Łomży w zakresie działek w rejonie węzła Nowogród,
 • uzyskanie akceptacji proponowanego przebiegu linii rozgraniczających w rejonie węzła Nowogród,
 • rozpoczęcie prac nad korektą projektu podziału nieruchomości,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy sieci telekomunikacyjnej od Orange Polska S.A.,
 • przesłanie do IK informacji nt. działań podjętych w sprawie postanowienia Wojewody Podlaskiego.
 • Otrzymanie z PODGiK materiałów z nową ewidencją.
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zgłoszenie prac geodezyjnych (podziały na węźle Nowogród) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży,
 • otrzymanie uwag od IK do STWiORB PW Tom 2 Roboty drogowe,
 • Przekazanie do ponownej weryfikacji do IK Projektu Wykonawczego Tom 10 Ekrany – rev.2,
 • przesłanie pisma do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża z ponowną prośbą o uzgodnienie PW przebudowy kolizji nn i SN,
 • otrzymanie odpowiedzi od Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie wprowadzania danych do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • przesłanie pisma do PEPEES S.A. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej,
 • otrzymanie do wiadomości pisma adresowanego do Wójta Gminy Piątnica od Zarządu Zlewni w Ostrołęce dot. wniosku o uzgodnienie warunków realizacji budowy mostu tymczasowego,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie uwag od IK do:
 • PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża – rev.1
  • uzyskanie zatwierdzenia przez IK PW przepustów ekologicznych Tom 3.21,
  • złożenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej dla budowy przepustów tymczasowych i dróg technologicznych do RZGW w Białymstoku,
  • otrzymanie pism od Zamawiającego z uzgodnieniem kolorystyki:
 • obiektów
 • ekranów
  • przesłanie wniosku do Orange Polska S.A. z prośbą o uzgodnienie PW przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
  • przesłanie pisma do MPWiK w Łomży z ponowną prośbą o uzgodnienie PW przebudowy wodociągu po wprowadzeniu/wyjaśnieniu uwag gestora,
  • uzyskanie uzgodnienia PW:
 • przebudowy wodociągu przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • przebudowy światłowodu zabudowanego na linii WN 110 kV,
  • otrzymanie uwag do PW przebudowy sieci nN i SN od PGE Dystrybucja S.A.,
  • przesłanie pisma do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie terminu wprowadzenia danych do zasobu geodezyjnego,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
 •                      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • otrzymanie uwag od IK do:
  • STWiORB branży mostowej,
  • dokumentacji określającej miejsca styków nawierzchni i połączeń konstrukcji nawierzchni,
   • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej AVITO Intertor.net,
   • otrzymanie z PUW w Białymstoku postanowienia o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID w związku z decyzją Ministra Rozwoju w sprawie podziału nieruchomości na węźle Nowogród,
   • analiza uwag do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
   • Złożenie do ZDP Łomża, Gmina Łomża i Gmina Piątnica wniosków o zawarcie porozumienia w sprawie korzystania z dróg na czas realizacji robót.

   

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie uwag od IK do STWiORB:
 • wodociągi i zbiorniki
 • branża telekomunikacyjna
 • branża elektroenergetyczna
  • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy kolizyjnej sieci szerokopasmowej SSPW
  • przesłanie do IK Karty odpowiedzi na uwagi do PW w zakresie Tomu 3.21 Przepusty do celów ekologicznych – rev.2
  • przekazanie do IK do ponownej weryfikacji PW w zakresie Tomu 1 Wzmocnienie podłoża – rev.1
  • przekazanie do weryfikacji do IK STWiORB dla robót drogowych
  • przesłanie wniosku do KP z prośbą o zwołanie Rady Technicznej nr 6 w celu omówienia zagadnień związanych z PW Roboty drogowe
  • analiza uwag do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
  • przesłanie wniosku do IK z prośbą o RT w celu omówienia zagadnień związanych z RZ-04

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie pisma od Zamawiającego w sprawie poprawy PSOR rev. 7,
 • otrzymanie do wiadomości pisma z RDOŚ w Białymstoku kierowanego do PUW w Białymstoku w sprawie umożliwienia udziału społeczeństwa w postępowaniu ZRID,
 • uzyskanie uzgodnienia PW branży elektroenergetycznej w zakresie przebudowy sieci WN 110 kV przez PGE Dystrybucja S.A. ,
 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • przekazanie do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia do IK PW branży elektroenergetycznej w zakresie Tomu 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV – rev. 3,
 • uzyskanie zatwierdzenia PW branży elektroenergetycznej w zakresie Tomu 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV ,
 • otrzymanie uwag IK do Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • Stabilizacji i rozmieszczenia słupków PD – rev. 1,
 • branża mostowa Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych – rev. 1
  • otrzymanie stanowiska IK do Karty Odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Zamawiającego do PSOR,
  • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • otrzymanie pisma z MPWiK w Łomży z uwagami do PW przebudowy wodociągu,
  • otrzymanie pozytywnej opinii Dyrektora RZGW w Białymstoku dla przedsięwzięcia,
  • przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia specyfikacji technicznych w zakresie:
 • Tom 3 – PW Obiekty,
 • Tom 5 – PW Sanitarka (Wodociągi i zbiorniki retencyjne),
 • Tom 7 – PW Energetyka,
 • Tom 8 – PW Teletechnika i kanał technologiczny,
  • Przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia projektu PTOR rev. 1dla dróg gminnych i powiatowych

           

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • przygotowywanie odpowiedzi i korekta dokumentacji PSOR po uwagach Zamawiającego,
 • otrzymanie uwag IK do Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • obiekty inżynierskie Tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych – rev. 1
 • branża elektroenergetyczna Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV – rev. 2
  • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • otrzymanie prolongaty warunków technicznych oraz informacji nt. numerów kabli od Orange S.A.,
  • otrzymanie zawiadomienia z RDOŚ o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do dn. 7 sierpnia 2020r.
  • otrzymanie odpowiedzi od PEPEES S.A. w sprawie uzgodnienia PW branży sanitarnej, melioracyjnej i elektroenergetycznej,
  • ponowne przesłanie do PGE PW branży elektroenergetycznej w zakresie przebudowy sieci nn i SN z prośbą o uzgodnienie,
  • Złożenie wniosku o powołanie Rady Technicznej w sprawie omówienie tematów związanych z zatwierdzaniem projektu wykonawczego.

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • przygotowywanie odpowiedzi i korekty dokumentacji PSOR po uwagach Zamawiającego
 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • obiekty inżynierskie Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych – rev. 1
  • Projektu usytuowania znaków PD – rev. 1
  • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • Karta Odpowiedzi Wykonawcy do PTOR Etap I – Oznakowanie włączeń oraz przecięć drogi technologicznej z drogami krajowymi dk 61 i dk 64
 • Karta Odpowiedzi Wykonawcy wraz z ze zmianą w projekcie PTOR Etap I – dla dróg wojewódzkich nr 645 i 668
  • otrzymanie wezwania do uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko od RDOŚ w Białymstoku w związku z wezwaniem PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku
  • opracowywanie odpowiedzi na w/w wezwanie, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, przesłanie odpowiedzi na wezwanie do RDOŚ w Białymstoku

– kwiecień

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV – rev. 2,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych – rev. 1,
  • przesłanie ponownej prośby o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci WN 110 kV do PGE po wprowadzeniu korekt zgodnie z uwagami gestora,
  • przekazanie skorygowanych materiałów PW branży sanitarnej po uwagach zgłoszonych przez PEPEES S.A, ponowne przekazanie PW branży melioracyjnej i elektroenergetycznej i prośby o uzgodnienie dokumentacji,
  • otrzymanie uwag do złożonego do uzgodnień Projektu Wykonawczego przebudowy kolizji sieci SN i nN od PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża,
  • otrzymanie wezwania do uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko od PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, opracowywanie odpowiedzi,

       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • branży drogowej Tom 2 Roboty drogowe – rev. 1
 • branży konstrukcyjnej Tom 10 Ekrany – rev. 1
  • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej do MPWiK w Łomży oraz do Zakładu Usług Komunalnych w Łomży,
  • przesłanie prośby o prolongatę warunków technicznych oraz przekazanie numerów kabli do Orange Polska S.A.,
  • uzyskanie pozytywnej opinii od Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
  • uzyskanie uzgodnienia Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu Etap I (dla dróg gminnym i powiatowych) i Etap II

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji przez IK Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu etap I dla DK,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego branży telekomunikacyjnej w zakresie:
 • Tom 8.1A, Tom 8.1B i Tom 8.1C Kolizje telekomunikacyjne rev. 1,
  • przekazanie do Zamawiającego skorygowanego PSOR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi,
  • brak dalszych uwag IK do PSOR,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • obiektów inżynierskich w zakresie tomów: Tom 3.1 Obiekt WD-1, Tom 3.2 Obiekt WS-2, Tom 3.10 Obiekt WS-14, Tom 3.11 Obiekt WS/PZDsz-15, Tom 3.13 Obiekt WS-21 i Tom 3.17 Obiekt WD-1/DK64,
  • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kolizji telekomunikacyjnej do Intertor.NET,
  • analiza uwag Zamawiającego do PW obiektów inżynierskich Tom 3.3 Obiekt MS/PZDdz-4 , Tom 3.8 Obiekt WS-12 , Tom 3.14 Obiekt WD-22 , Tom 3.15 Obiekt WS-24,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu Etap I (dla dróg gminnym i powiatowych) i Etap II

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego obiektów mostowych,
 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • przekazanie do weryfikacji IK Projektów Wykonawczych obiektów inżynierskich w wersji elektronicznej w zakresie:
 • Tom 3.7 Obiekt MS-11
 • Tom 3.6 Obiekt MS-7
  • przekazanie do weryfikacji IK Projektu Wykonawczego Wzmocnienia podłoża gruntowego,
  • przekazanie do weryfikacji IK Projektu tymczasowej organizacji ruchu dla DK i DW,
  • przekazanie do Zamawiającego skorygowanego PSOR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do PW:
 • Katalogu Elementów Powtarzalnych
 • obiektów inżynierskich Tom 3.9 Obiekt WS-13, Tom 3.8 Obiekt WS-12 i Tom 3.14 Obiekt WD-22 ,Tom 3.15 Obiekt WS-24
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży zieleń Tom 4.1
  • przesłanie odpowiedzi na postanowienie o wezwaniu do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

– marzec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego obiektów mostowych,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • przekazanie do weryfikacji do IK Projektów Wykonawczych w wersji elektronicznej w zakresie:
 • branży zieleń Tom 4.1 Projekt wycinki – rev 1, po uwagach Zamawiającego
 • obiektów inżynierskich Tom 3.16 Obiekt WS/PZDsz-25
  • przekazanie do Zamawiającego skorygowanego PSOR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do PW:
 • branży telekomunikacyjnej Tom 8.1C Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć AVITO Intertor.NET,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV,
 • branży konstrukcyjnej Tom 10 Ekrany akustyczne,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.4 Obiekt WS-5, Tom 3.3 Obiekt MS-4, Tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.2 i 7.3,
  • otrzymanie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, przygotowywanie odpowiedzi,
  • otrzymanie pisma uzupełniającego od gestora sieci – PEPEES S.A. w sprawie braku uwag do przedłożonych projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej i melioracyjnej,
  • przesłanie PW branży melioracyjnej do uzgodnienia do Zarządu Zlewni w Ostrołęce,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego obiektów mostowych,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przekazanie do weryfikacji do IK Projektów Wykonawczych w wersji elektronicznej w zakresie:
 • branży telekomunikacyjnej Tom 8.1C Kolizje telekomunikacyjne – sieć AVITO Intertor.NET,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.8 Obiekt WS-12 oraz Tom 3.14 Obiekt WD-22,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.2 i 7.3 rev 2 wraz z kartą odpowiedzi,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.14 Obiekt WS-24,
  • przekazanie do IK karty odpowiedzi Wykonawcy na uwagi zgłaszane przez Inżyniera do obiektów mostowych,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do:
 • PW branży telekomunikacyjnej Tom 8.1A i 8.1B,
 • PSOR,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.12, 3.18, 3.20,
 • branży drogowej Tom 2 Roboty drogowe,
 • projektu stabilizacji i rozmieszczenia słupków PD,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży sanitarnej Tom 5.1 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych,
  • Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przekazanie do weryfikacji do IK Projektów Wykonawczych w wersji elektronicznej w zakresie:
 • branży konstrukcyjnej Tom 10 Ekrany akustyczne,
 • branży sanitarnej Tom 5.1 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej – rev.1 po uwagach IK,
 • branży sanitarnej Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych – rev.1 po uwagach IK,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.4 Obiekt WS-5 – rev. 1,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.3 Obiekt MS/PZDdz-4 – rev. nr 1,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kv – rev.1 po uwagach IK,
  • przekazanie do zatwierdzenia do Zamawiającego Projektu Stałej Organizacji Ruchu wraz z kartą odpowiedzi na uwagi oraz opinią projektanta,
  • otrzymanie do wiadomości pisma RDOŚ w Białymstoku skierowanego do Wojewódzkiej Stacji Sanepid w Białymstoku oraz do RZGW w Białymstoku w sprawie zaopiniowania przedsięwzięcia,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do PW:
 • obiektów inżynierskich Tom 3.12, 3.18, 3.20,
 • przygotowywanie kart odpowiedzi,
 • branży drogowej Tom 2 Roboty drogowe,
 • projektu stabilizacji i rozmieszczenia słupków PD,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.2 i 7.3,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży sanitarnej Tom 5.3 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sanitarnej,
 • branży telekomunikacyjnej Tom 8.2 Budowa kanału technologicznego,
 • branży zieleń Tom 4.1 Projekt wycinki i Tom 4.2 Projekt zieleni,
  • analiza uwag otrzymanych od Zamawiającego do PW:
 • branży zieleń Tom 4.1 Projekt wycinki,
 • przygotowywanie karty odpowiedzi,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.5 Obiekt WS-6 i Tom 3.19 WD-4/DK64,
  • Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przekazanie do Zamawiającego skanu złożonego wyjaśnienia na wezwanie RDOŚ w Białymstoku,
 • przekazanie do weryfikacji przez IK wersji elektronicznej Projektów Wykonawczych w zakresie tomów (1 złożenie):
 • Tom 8.1A Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć ORANGE POLSKA
 • Tom 8.1B Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć SSPW
 • Tom 3.9 Obiekt WS-13
  • przekazanie do weryfikacji przez IK wersji papierowej Projektu Wykonawczego w zakresie tomów (1 złożenie)
 • Tom 2 Roboty drogowe,
 • Tom 8.1A Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć ORANGE POLSKA
 • Tom 8.1B Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć SSPW
 • Tom 8.2 Budowa kanału technologicznego
  • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK wersji papierowej Projektów Wykonawczych wraz z kartami odpowiedzi, w zakresie tomów:
 • 2 Przebudowa urządzeń el-en – 2 złożenie po uwagach IK,
 • 3 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego – 2 złożenie po uwagach IK,
 • 4 Zasilanie obiektów – 2 złożenie po uwagach IK
  • przesłanie odpowiedzi na postanowienie PUW w Białymstoku,
  • otrzymanie uwag od IK do PW branży rozbiórkowej rev.01,
  • przekazanie do weryfikacji przez IK wersji papierowej Projektu Wykonawczego w zakresie tomów (1 złożenie)
   • tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych
  • przygotowywanie PSOR do ponownego złożenia do zatwierdzenia wraz z kartą odpowiedzi i opinią Projektanta.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • W dniu 12.03.2020r. przesłano odpowiedź na postanowienie Urzędu Wojewódzkiego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży sanitarnej,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od IK do PW branży zieleń,
 • korekta PSOR, przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK,
 • przekazanie projektu usytuowania znaków granicznych i znaków PD do weryfikacji IK w wersji papierowej i elektronicznej,
 • przekazanie do Zamawiającego pisma w sprawie uzgodnienia odpowiedzi na wezwanie RDOŚ,
 • Przekazanie do weryfikacji IK wersji elektronicznych projektów wykonawczych:
 • Tom 2 Roboty drogowe
 • Tom 8.2 Budowa kanału technologicznego
 • Tom 3.12 Obiekt MS-19, Tom 3.18 Obiekt WD-2a/DK64, obiekt WD-5/DK64
 • Tom 7.2 Przebudowa urządzeń el-en, Tom 7.3 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego, Tom 7.4 Zasilanie obiektów – złożenie nr 2 po uwagach IK
 • Tom 4.2 Projekt zieleni – złożenie nr 2 po uwagach IK
 • Tom 5.3 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – złożenie nr 2 po uwagach IK
  • Przekazanie oklauzulowanego projektu podziału nieruchomości w rejonie węzła Nowogród,
  • Przesłanie odpowiedzi na wezwanie do RDOŚ w Białymstoku,
  • Przekazanie warunków technicznych otrzymanych od firmy INTERTOR.NET wraz z opinią Projektanta

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 

 • złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie wtórnego podziału nieruchomości na węźle Nowogród,
 • planowane uzyskanie oklauzulowanej mapy podziałów przez PODGiK.

– luty

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży sanitarnej,
 • otrzymanie uwag od IK do PW branży zieleń,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od IK do PW branży zieleń,
 • otrzymanie wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do uzupełniania braków,
 • korekta PSOR, przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK,
 • opracowanie projektu usytuowania znaków granicznych i znaków PD.

 

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 

 • złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie wtórnego podziału nieruchomości na węźle Nowogród,
 • planowane uzyskanie oklauzulowanej mapy podziałów przez PODGiK.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów
 • przekazanie PDR dla etapu PW do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej,
 • przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego Projektu Wykonawczego Obiektów Inżynierskich w zakresie: obiekt WS-6 i obiekt WD-4/DK64 w wersji elektronicznej,
 • przekazanie do IK uzupełnienia w związku z uwagami do PSOR – Karta odpowiedzi Wykonawcy rev. 02,
 • otrzymanie pisma od IK ze stanowiskiem do KOW rev.02 dot. PSOR,
 • przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego Projektu Wykonawczego Rozbiórek Obiektów Budowlanych (złożenie nr 2) wraz z Kartą odpowiedzi na uwagi IK

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • wprowadzanie uwag do mapy z projektem podziałów zgodnie z uwagami otrzymanymi od IK,
 • złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Geodezyjnej i Kartograficznej Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie wtórnego podziału nieruchomości na węźle Nowogród.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • otrzymanie od Zamawiającego uzasadnienia jakie należy złożyć formułując uzupełnienie do Postanowienia Wojewody znak AB-I.7820.2.3.2019.MB.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przygotowanie PDR dla etapu PW do złożenia do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego,
 • przesłanie odpowiedzi na wezwania z RDOŚ w Białymstoku z uzupełnieniem braków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID,
 • przekazanie 1 egz. uzupełnienia przekazanego do RDOŚ w Białymstoku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • przesłanie ponownej prośby do INTERTOR.NET o udostępnienie materiałów dot. sieci teletechnicznej w km 3+645 [S-61],
 • przekazanie do IK do weryfikacji i akceptacji PW Obiektów Inżynierskich, WS/PZDsz-15, WS-21, WD-1/DK-64,
 • przekazanie do IK do weryfikacji i akceptacji PW Obiektów Inżynierskich WD-1, WS-2, WS-14 – rewizja nr 2 wraz z kartą odpowiedzi w wersji elektronicznej,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • wprowadzanie uwag do mapy z projektem podziałów zgodnie z uwagami otrzymanymi od IK

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • wniosek oczekuje na zaopiniowanie i udzielenie zgody na wystąpienie o odstępstwo przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 •                      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • opracowywanie przedmiarów robót,
  • opracowywanie SST,
  • opracowywanie PDR dla etapu PW,
  • analiza uwag i wprowadzanie poprawek, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy dla PW obiektów inżynierskich,
  • prace nad pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów,
  • Przygotowywanie odpowiedzi na wezwania z RDOŚ w Białymstoku do uzupełnienia braków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID,
  • Przesłanie prośby o uzgodnienie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej, melioracyjnej i energetycznej do PEPEES S.A. ,
  • Przygotowanie rewizji karty odpowiedzi na uwagi do PSOR i przekazanie wraz z poprawionym projektem PSOR do zatwierdzenie przez Zamawiającego,
  • Przekazanie wersji papierowej PW branży elektroenergetycznej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera/Zamawiającego

  W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

  • zakończenie weryfikacji wewnętrznej opracowanych materiałów,
  • przekazanie Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazu zmian ewidencyjnych).

  W zakresie uzyskania odstępstwa:

  • wniosek oczekuje na zaopiniowanie i udzielenie zgody na wystąpienie o odstępstwo przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– styczeń

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • analiza uwag i wprowadzanie poprawek, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy dla PW obiektów inżynierskich,
 • prace nad KIP oraz pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • Przekazanie PW Rozbiórek Obiektów Budowlanych w wersji elektronicznej do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie PW branży elektroenergetycznej w wersji elektronicznej do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego, przygotowywanie wersji papierowej,
 • otrzymanie do wiadomości pisma ze stanowiskiem Inżyniera do Karty odpowiedzi Wykonawcy dot. uwag Zamawiającego do PSOR,
 • omówienie uwag do PSOR na Radzie Technicznej nr 5 w dniu 30.01.2020r.,
 • otrzymanie wezwania z RDOŚ w Białymstoku do uzupełnienia braków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie weryfikacji opracowanej mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazu zmian ewidencyjnych,
 • przygotowanie materiału do przekazania do weryfikacji przez IK/Zamawiającego.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • uzyskanie pozytywnej opinii Zarządcy drogi – PZDW w Białymstoku,
 • przekazanie Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej wniosku wraz ze skorygowanymi załącznikami,
 • wniosek jest kompletny i gotowy do przekazania do Generalnego Dyrektora w celu zaopiniowania i udzielenia zgody na wystąpienie o odstępstwo do Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • analiza uwag i wprowadzanie poprawek, przygotowanie kart odpowiedzi Wykonawcy do PSOR i PW obiektów inżynierskich,
 • złożenie do przeglądu przez Inżyniera Projektu Wykonawczego Branżowego w zakresie:
  • Tom 5.1 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.
  • Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych.
  • Tom 5.3 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
  • Tom 6 Branża Melioracyjna.
 • prace nad KIP oraz pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontrola przeprowadzonych prac obliczeniowych
 • opracowywanie mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian ewidencyjnych,
 • przygotowywanie materiału w wersji elektronicznej do złożenia do weryfikacji do Inżyniera/Zamawiającego.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • analiza uwag otrzymanych do wniosku o odstępstwo z Centrali GDDKiA, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • wprowadzenie poprawek do wniosku o odstępstwo,
 • przygotowanie wersji papierowej i elektronicznej skorygowanego wniosku wraz z załącznikami i przekazanie materiałów do Inżyniera,
 • wystąpienie do PZDW w Białymstoku z prośbą o wydanie opinii Zarządcy drogi

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego postanowienie z dnia 13.11.2019 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości występujących we wniosku o ZRID z 13.12.2019 r. na 15.05.2020 r.
 • otrzymanie do wiadomości aneksu nr 19-B2/UP/00312/2 do umowy nr 19-B2/UP/00312/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE szafki SO na rondzie R5 wraz z zaktualizowanymi warunkami przyłączenia,
 • analiza ww. warunków technicznych przyłączenia, przygotowanie opinii Projektanta.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • gromadzenie i opracowywanie danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej , kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie pocztą postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego postanowienie z dnia 13.11.2019 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości występujących we wniosku o ZRID z 13.12.2019 r. na 15.05.2020 r.
 • otrzymanie uwag Zamawiającego do PSOR,
 • otrzymanie uwag Inżyniera do PW obiektów inżynierskich: WD-1, WS-2 i WS-14,
 • prace nad KIP oraz pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • zakończenie prac obliczeniowych,
 • opracowywanie map z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian ewidencyjnych.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • zakończenie opracowywania danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej,  kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła,
 • uzyskanie materiałów od PZDW w Białymstoku,
 • otrzymanie uwag do wniosku o odstępstwo z Centrali GDDKiA, analiza i wprowadzanie poprawek we wniosku o odstępstwo.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego postanowienie z dnia 13.11.2019 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości występujących we wniosku o ZRID z 13.12.2019 r. na 15.05.2020 r.
 • otrzymanie do wiadomości aneksu nr 19-B2/UP/00312/2 do umowy nr 19-B2/UP/00312/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE szafki SO na rondzie R5 wraz z zaktualizowanymi warunkami przyłączenia,
 • analiza ww. warunków technicznych przyłączenia, przygotowanie opinii Projektanta.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • gromadzenie i opracowywanie danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej , kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła.

2019

– grudzień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przekazanie zaktualizowanego Raportu Oddziaływania na Środowisko zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Białymstoku do RDOŚ(3 egz.) oraz do PUW (1 egz.)

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • analiza materiałów uzyskanych z PODGiK, prace przygotowawcze

W zakresie uzyskania odstępstwa:

gromadzenie i opracowywanie danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej , kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przekazanie do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego PW obiektów inżynierskich: WD-1, WS-2, WS-14,
 • przesłanie odpowiedzi na pismo otrzymane od PUW w Białymstoku przekazujące pismo z wnioskiem społecznym,
 • otrzymanie wezwania z RDOŚ w Białymstoku odnośnie dostosowania raportu oddziaływania na środowisko dot. kwestii mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Białymstoku.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • przygotowywanie wniosku o odstępstwo na lokalizację zjazdów publicznych w obszarze oddziaływania węzła „Nowogród”,
 • przekazanie do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego roboczej wersji odstępstwa na lokalizację zjazdów w obszarze oddziaływania węzła „Nowogród”,
 • otrzymanie uwag od Inżyniera i Zamawiającego do wniosku o odstępstwo, przygotowanie odpowiedzi, wprowadzenie do wniosku i ponowne przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Zamawiającego,
 • uzyskanie mailowego potwierdzenia od PZDW w Białymstoku wysłania materiałów z realizowanej inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku I i II od km 45+709,00 do km 53+891,65”, niezbędnych do dołączenia do wniosku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przesłanie wyjaśnień do RDOŚ w Białymstoku dot. kwestii możliwości budowy mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • uzyskanie zatwierdzenia KSZR rev.03 przez Inżyniera,
 • przekazanie Zamawiającemu zestawienia działek będących obecnie własnością woj. podlaskiego a które staną się własnością Skarbu Państwa,
 • przesłanie odpowiedzi do Inżyniera w sprawie harmonogramu i wyceny prac projektowych związanych ze zmianą rozwiązań na węźle „Nowogród”,
 • przekazanie 1 egz. PSOR rev.01 w wersji papierowej i elektronicznej do przeglądu i zatwierdzenia przez Zamawiającego ,
 • przekazanie 1 egz. zatwierdzonej wersji PB rev.03 w wersji papierowej do protokolarnego odbioru przez Zamawiającego,
 • przesłanie projektu pisma z odpowiedzią na postanowienie PUW w sprawie ZRID,
 • przesłanie odpowiedzi na postanowienie PUW odnośnie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID,

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • wprowadzenie uwag Zamawiającego do przedstawionego projektu linii rozgraniczających,
 • uzyskanie zatwierdzenia projektu linii,
 • rozpoczęcie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • przygotowywanie wniosku o odstępstwo,
 • kompletowanie załączników wymaganych do dołączenia do wniosku,
 • wystąpienie do PZDW w Białymstoku o udostępnienie materiałów z realizowanej inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku I i II od km 45+709,00 do km 53+891,65”

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przygotowywania wniosku o odstępstwo na lokalizację zjazdów publicznych w obszarze oddziaływania węzła,
 • przekazanie opinii Projektanta do aktualizacji warunków przyłączeniowych urządzenia KSZR przy Rondzie R5,
 • przygotowywanie zestawienia zgodnie z pismem od Zamawiającego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na postanowienie PUW odnośnie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID,
 • otrzymanie pisma od PUW w Białymstoku przekazującego pismo z wnioskiem społecznym – przygotowywanie odpowiedzi,
 • uzyskanie zatwierdzenia Raportu ooś rev.04 z uwagami przez Inżyniera,
 • uzyskanie zatwierdzenia Projektu Budowlanego rev.03 z uwagami przez Inżyniera,
 • przekazanie propozycji zmiany linii rozgraniczających w obszarze węzła „Nowogród” zgodnie z poleceniem Inżyniera w trybie Subklauzuli 13.1,
 • przekazanie pisma do Inżyniera z określeniem kosztów i terminu wykonania podziału nieruchomości,
 • otrzymanie wezwania z RDOŚ w Białymstoku do wyjaśnienia kwestii możliwości budowy mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • otrzymanie odpowiedzi od Inżyniera podtrzymującej stanowisko zawarte w piśmie z poleceniem zmiany

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przekazanie kart odpowiedzi na uwagi Inżyniera do PB rev. 03 wraz z wersją elektroniczną poprawionych Tomów 1, 2 i 3,
 • przesłanie wersji papierowej Tomu 3 PAB Obiektów inżynierskich do Zamawiającego,
 • uzyskanie uzgodnienia Raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko – rev.04 przez Centralę GDDKiA,
 • otrzymanie polecenia Inżyniera dokonania korekty przebiegu linii rozgraniczających w rejonie węzła „Nowogród” z wprowadzeniem zmian w podziałach działek oraz rozpoczęcia prac związanych z uzyskaniem odstępstwa na lokalizację zjazdów,
 • przygotowywanie propozycji zmiany linii rozgraniczających na węźle „Nowogród”,
 • przekazanie karty odpowiedzi na uwagi Inżyniera do KSZR rewizja 3,
 • otrzymanie pisma od Zamawiającego w sprawie aktualizacji warunków przyłączeniowych urządzenia KSZR przy Rondzie R5, analiza warunków, przygotowywanie opinii Projektanta,
 • otrzymanie pisma od Zamawiającego z prośbą o przygotowanie zestawienia nieruchomości ,przygotowywanie zestawienia,
 • otrzymanie zawiadomienia z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zawieszeniu postępowania ZRID na czas wydania postanowienia przez RDOŚ w Białymstoku,
 • przygotowywanie odpowiedzi na postanowienie PUW odnośnie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • udział w spotkaniu technicznym i zaprezentowanie przez Wykonawcę oraz poddanie ocenie Inżyniera oraz Zamawiającego rozwiązań projektowych przyjętych w przekazanym Projekcie Budowlanym rewizja 3,
 • otrzymanie stanowiska Inżyniera w sprawie uwag do projektu budowlanego rev. 03 dotyczących części drogowej,
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi do PB rev. 03 zawarte w protokole ze spotkania technicznego, wprowadzenie uwag do PB,
 • otrzymanie od GDDKiA w Białymstoku do wiadomości korespondencji w sprawie wniosku ZRID wymienionej między urzędami:
 • postanowienie PUW o zawieszeniu postępowania ZRID,
 • postanowienie PUW o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości,
 • informacja o braku ostatecznej decyzji ZRID na drodze DW 645 przesłana przez PZDW w Białymstoku,
  • opracowywanie odpowiedzi do uwag Inżyniera do KSZR rewizja 3,
  • udzielenie odpowiedzi do uwag Inżyniera do ROOŚ rewizja 4.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie akceptacji Projektu Stałej Organizacji Ruchu rewizja 1,
 • Otrzymanie uwag od IK do KSZR rewizja 3,
 • Otrzymane uwag od IK do ROOŚ rewizja 4,
 • Złożenie wniosku przez Podlaski Urząd Wojewódzki do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Przygotowanie materiałów na spotkanie techniczne w celu zaprezentowania przez Wykonawca oraz poddania ocenie Inżyniera oraz Zamawiającego rozwiązań projektowych przyjętych w przekazanym Projekcie Budowlanym rewizja 3.
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • przekazanie rewizji nr 3 KSZR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera,
  • otrzymanie odpowiedzi od PEPEES S.A. na wniosek o uzgodnienie PB przebudowy średniego napięcia 15kV,
  • otrzymanie postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących:
  • odległości między węzłami ,
  • odległości między skrzyżowaniami
   • zwrócenie się z prośbą do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa,
   • przekazanie kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu dołączenia do wniosku o ZRID z 12.08.2019 r.,
   • uzyskanie zatwierdzenia Projektu Podziału Nieruchomości rev. 01 z uwagą

– październik

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • przekazanie rewizji nr 3 KSZR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera,
  • otrzymanie odpowiedzi od PEPEES S.A. na wniosek o uzgodnienie PB przebudowy średniego napięcia 15kV,
  • otrzymanie postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących:
  • odległości między węzłami ,
  • odległości między skrzyżowaniami
   • zwrócenie się z prośbą do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa,
   • przekazanie kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu dołączenia do wniosku o ZRID z 12.08.2019 r.,
   • uzyskanie zatwierdzenia Projektu Podziału Nieruchomości rev. 01 z uwagą

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przekazanie PSOR wraz z kartą odpowiedzi do zatwierdzenia,
 • przekazanie rewizji nr 1 Projektu podziału nieruchomości wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Nadzoru i Zamawiającego do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie karty odpowiedzi na uwagi do Tomu 11.3 Projekt ,
 • uzyskanie zatwierdzenia Geotechnicznych Warunków Posadowienia,
 • przekazanie aneksów do PRG i PBG,
 • uzyskanie zatwierdzenia PRG i PBG,
 • przekazanie zestawienia zmian dodatkowych niewynikających z uwag Inżyniera a wprowadzonych do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID oraz zestawienia uwag audytorów BRD wraz ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie zostały wprowadzone do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID,
 • przekazanie oryginalnego egzemplarza Dodatku nr 1 do DGI zatwierdzonego i odesłanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem: decyzji zatwierdzającej dodatek, postanowienia o odmowie nadania rygoru, pisma o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
 • przekazanie oryginalnego egzemplarza PRG zatwierdzonego i odesłanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem: decyzji zatwierdzającej PRG, postanowienia o nadaniu rygoru,
 • uzyskanie uzgodnienia aneksu do uzgodnionego PB przebudowy sieci wodociągowej od MPWiK Sp. z o.o. w Łomży
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • wprowadzanie do PSOR uwag IK,
  • uzupełnienie informacji o KW, tytułach własności w Projekcie podziału nieruchomości,
  • przygotowywanie do przekazania rewizji nr 1 Projektu podziału nieruchomości wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Nadzoru i Zamawiającego do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • przygotowanie karty odpowiedzi na uwagi do Tomu 11.3 Projekt geotechniczny do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • przygotowanie aneksów do PRG i PBG do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • przygotowanie zestawienia zmian dodatkowych niewynikających z uwag Inżyniera a wprowadzonych do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID,
  • przygotowanie zestawienia uwag audytorów BRD wraz ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie zostały wprowadzone do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID,
  • uzyskanie uzgodnienia styków organizacji ruchu z zadaniem nr 3 – firma Mota-Engil Central Europe S.A.
  • uzyskanie uzgodnienia PSOR przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku,
  • uzyskanie akceptacji Dodatku nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej rewizja nr 1 przez Inżyniera,
  • uzyskanie akceptacji Inwentaryzacji fotograficznej rewizja nr 1 przez Inżyniera

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przygotowywanie załączników graficznych dołączonych do uzgodnienia rozwiązań projektowych z PZDW w Białymstoku do przekazania do Inżyniera i Zamawiającego,
 • wprowadzanie do PSOR uwag IK,
 • przygotowywanie i przekazanie rewizji nr 1 Projektu podziału nieruchomości wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Nadzoru i Zamawiającego do przekazania do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego o przesunięciu terminu usunięcia nieprawidłowości we wnioski ZRID ,
 • otrzymanie decyzji o zatwierdzeniu Dodatku nr 1 do DGI oraz postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji,
 • otrzymanie od PGE wniosku o uzgodnienie lokalizacji przyłączy do zasilania urządzeń GDDKiA,
 • wystąpienie do MPWiK w Łomży o uzgodnienie aneksu do uzgodnionych PB przebudowy sieci wodociągowej,
 • złożenie do Marszałka Województwa Podlaskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej dodatek nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • wysłanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzi na postanowienia z prośbą o wszczęcie postępowania udzielenia ZRiD,
 • przygotowanie kopii OWP do przekazania do Inżyniera i Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • złożenie odpowiedzi na postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 26.08.2019r. wraz z uzupełnieniem wniosku ZRID
 • przekazanie Dokumentacji fotograficznej rewizja 1 do ponownej weryfikacji prze Inżyniera i Zamawiającego
 • przygotowanie rewizji nr 1 elementów Dodatku nr 1 do DGI do weryfikacji Inżyniera oraz Zamawiającego
 • uzyskanie opinii do przebiegu stałych objazdów od Prezydenta Miasta Łomża
 • uzyskanie opinii do PSOR od PZDW w Białymstoku
 • uzyskanie akceptacji mapy do celów projektowych rewizja 1 wraz z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną

– wrzesień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2,
 • uzyskanie decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych:
  • RUZ.421.38.2019.KB w zakresie obiektów mostowych,
  • RUZ.421.40.2019.MK w zakresie branży sanitarnej,
  • RUZ.421.42.2019.MK w zakresie branży melioracyjnej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przekazanie PSOR do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • otrzymanie pisma od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośba o uzupełnienie braków oraz odniesienie się do pisma Ministra Infrastruktury dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych odnośnie odległości między węzłami,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między węzłami,
 • przesłanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłączy elektroenergetycznych do firmy RBB-Electric,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości przekazanych przez IK
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2 przekazanych od IK

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • uzyskanie akceptacji PSOR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 • zakończenie kompletowania materiałów do zatwierdzenia PSOR, przygotowanie materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • otrzymanie pisma od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośba o uzupełnienie braków oraz odniesienie się do pisma Ministra Infrastruktury dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych odnośnie odległości między skrzyżowaniami,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między skrzyżowaniami,
 • przekazanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • uzyskanie odpisów brakujących KW z Sadu Rejonowego w Łomży,
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • skompletowanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • prace nad uzupełnieniem wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zakończenie opracowywania uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, przygotowanie materiału do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji (dodatku nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • uzyskanie uzgodnienia części budowlano-technicznej PDR od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • uzyskanie akceptacji PDR rewizja 2 przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • analiza uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • analiza uwag do KSZR rewizja nr 2,
 • uzyskanie odpowiedzi od firmy PEPEES S.A. na pismo z prośbą o uzgodnienie projektów budowlanych przebudowy sieci wodociągowej i melioracyjnej,
 • spotkanie w siedzibie firmy PEPEES S.A. z Projektantem branży elektroenergetycznej w sprawie przebudowy sieci SN.

– sierpień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • wystąpienie z zapytaniem do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży o prowadzenie KW lub ZD dla działek, których wypisy nie zawierają nr KW,
 • uzyskanie uzgodnienia PA-B z Orange Polska S.A.,
 • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy linii 110 kV z PGE Dystrybucja S.A.,
 • otrzymanie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID i zatwierdzenie podziału nieruchomości od Wojewody Podlaskiego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o ZRID do Inżyniera i Zamawiającego,
 • Przygotowanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • Złożenie wniosku o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Uzyskanie uzgodnienia koncepcji SZR w zakresie przebiegu stałych objazdów z PZDW w Białymstoku,
 • Otrzymanie zgody na przeniesienie stanowiska dzwonka bolońskiego do Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Łomża)
 • przygotowywanie Planu działań ratowniczych celem złożenie do zatwierdzenia do Inżyniera oraz Zamawiającego,
 • wystąpienie o opinię dotyczącą przebiegu stałych objazdów do Prezydenta Miasta Łomża,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zakończenie opracowywania Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • Zakończenie opracowywania projektu podziału nieruchomości,
 • Złożenie wniosku o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Przekazanie wyjaśnień do RZGW w Białymstoku w sprawie operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie kart odpowiedzi na uwagi Inżyniera do projektu budowlanego,
 • przygotowanie wniosku o ZRID wraz z załącznikami
 • przygotowywanie Planu działań ratowniczych celem złożenie do zatwierdzenia do Inżyniera oraz Zamawiającego,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • rozpoczęcie prac nad wielobranżowym projektem wykonawczym

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
 • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: Zarządu Województwa Podlaskiego oraz od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • uzgodnienia projektów branżowych:
  • uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej przez Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
  • uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci SN przez Scandic Food Sp. z o.o.,
  • uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej SSPW WP przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • uzupełnienie wniosku o zwolnienie z zakazu przy wałach do RZGW w Białymstoku,
 • uzyskanie decyzji o zwolnieniu z zakazu wykonywania robót lub czynności wpływających na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych ,
 • złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji zwalniającej przy wałach,
 • przekazanie informacji o wydaniu decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót przy wałach w nawiązaniu do wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do RZGW w Białymstoku,
 • złożenie wniosku (KIP) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do RDOŚ w Białymstoku,
 • przesłanie informacji do RDOŚ w Białymstoku w nawiązaniu do złożonego wniosku (KIP) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnośnie braku rurociągów wodociągowych magistralnych w zakresie przedsięwzięcia,
 • przesłanie pisma z prośbą o informacje na temat wybudowanej linii telekomunikacyjnej do firmy INTERTOR.NET,
 • przygotowanie wniosku o ZRID wraz z załącznikami

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
   • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
   • przygotowywanie wniosku ZRID,
   • rozpoczęcie wykonywania badań terenowych geologicznych oraz opracowywanie dokumentacji uzupełniającej,
   • przesłanie uzasadnienia do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom wodnoprawnym do RZGW oraz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zgłaszania uwag ws decyzji zwalniającej z zakazu przy wałach,
   • przesłanie próśb o uzgodnienie projektu budowlanego branży telekomunikacyjnej do: Orange Polska S.A. i SSPW,
   • przesłanie pisma do Nadleśnictwa w Łomży w sprawie przeniesienia stanowiska gatunku chronionego,
   • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od Komendanta Wojewódzkiego PSP,
   • Uzyskanie odpowiedzi na wnioski o zaopiniowanie projektu KSZR od GITD, GDDKiA Departament Strategii i Studiów,
   • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego branży melioracyjnej przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce,
   • uzyskanie uzgodnienia projektu przebudowy światłowodu zabudowanego na słupach WN,
   • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia PSOR od Urzędu Gminy Piątnica i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
   • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia PDR od Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
   • Przekazanie do ponownej weryfikacji do Inżyniera i Zamawiającego projektów budowlanych branżowych, projektu KSZR, PZT, Raportu ooś wraz z kartami odpowiedzi

– lipiec

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
  • uzyskanie wstępnej zgody Zarządcy drogi na wystąpienie o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między skrzyżowaniami,
  • przekazanie skorygowanych wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo w zakresie odległości między skrzyżowaniami i odległości między węzłami do Wojewody Podlaskiego,
  • złożenie uzupełnienia do wniosku o zwolnienie z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału w RZGW w Białymstoku,
  • otrzymanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie zwolnienia z zakazu przy wałach przeciwpowodziowych,
  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych wraz z postanowieniem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
  • zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Łomża, Wójt Gminy Piątnica, Prezydent Miasta Łomża,
  • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: Komendanta Miejskiego PSP, PGW Wód Polskich RZGW w Białymstoku,
  • Uzyskanie odpowiedzi na wnioski o zaopiniowanie projektu KSZR od: WITD, Mota-Engil Central Europe S.A.,
  • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej przez MPWiK w Łomży,
  • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia planszy uzbrojenia terenu od PSG i PGE Dystrybucja,
  • uzyskanie opinii do PSOR od Urzędu Gminy Łomża,
  • Uzyskanie uzgodnienia PZDW w zakresie styków Węzeł Nowogród z drogą wojewódzką 645.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie mapy do celów projektowych do ośrodka geodezyjnego, uzyskanie zatwierdzenia mapy,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej do: MPWiK w Łomży i Zakładu Usług Komunalnych,
 • rozesłanie próśb o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu do: PSG sp. o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, MPWiK, PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miasta Łomża, Starostwa Powiatowego w Łomży.
 • przesłanie wniosku o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu do Starostwa Powiatowego w Łomży przesłanie próśb o wydanie opinii ZRiD do: Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Łomża, Wójta Gminy Piątnica, Ministerstwa Zdrowia, PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, RDLP w Białymstoku, Podlaski WKZ, Wojewódzka PSP w Białymstoku, Miejska PSP w Łomży, KWP w Białymstoku, WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie, Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
 • wprowadzenie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie sprostowania do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do RZGW wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji do złożenia do Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego branży melioracyjnej do PEPEES S.A.,
 • przesłanie skorygowanych projektów przebudowy sieci wodociągowych do: MPWiK w Łomży, Zakład Usług Komunalnych,
 • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy linii nn i SN przez PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie uwag PGE Dystrybucja S.A. do projektu przebudowy linii 110 kV,
 • uzyskanie pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Łomży do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie,
 • uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie mapy do celów projektowych do ośrodka geodezyjnego, uzyskanie zatwierdzenia mapy,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej do: MPWiK w Łomży i Zakładu Usług Komunalnych,
 • rozesłanie próśb o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu do: PSG sp. o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, MPWiK, PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miasta Łomża, Starostwa Powiatowego w Łomży.
 • przesłanie wniosku o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu do Starostwa Powiatowego w Łomży przesłanie próśb o wydanie opinii ZRiD do: Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Łomża, Wójta Gminy Piątnica, Ministerstwa Zdrowia, PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, RDLP w Białymstoku, Podlaski WKZ, Wojewódzka PSP w Białymstoku, Miejska PSP w Łomży, KWP w Białymstoku, WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie, Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
 • wprowadzenie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie sprostowania do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do RZGW wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji do złożenia do Zamawiającego

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowanie mapy do celów projektowych do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych, przygotowanie kompletnych projektów do przekazania do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, sporządzenie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowanie kompletnego Projektu do złożenia do Inżyniera i Zamawiającego celem ponownej weryfikacji i zatwierdzenia linii rozgraniczających
 • przekazanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego robót drogowych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Inżyniera do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie Projektu architektoniczno-budowlanego branży mostowej wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu prze Inżyniera i Zamawiającego wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy na uwagi dotyczące Analizy akustycznej,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu oświetlenia drogowego do Urzędu Gminy Łomża,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia do PGE Dystrybucja S.A.,
 • przygotowanie Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • przesłanie PSOR do zaopiniowania do właściwych jednostek opiniujących:
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Urząd Gminy Łomża,
 • Urząd Gminy Piątnica,
 • Urząd Miejski w Łomży,
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
  • przesłanie pisma do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z prośbą o podstemplowanie wszystkich załączników graficznych dołączonych do uzgodnienia rozwiązań,
  • przesłanie pisma z prośbą o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
  • analiza i wprowadzanie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, aktualizacja PDR i przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • uzupełnienie zakresu mapy, przygotowywanie mapy do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających,
 • przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego robót drogowych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do ponownej weryfikacji przez Inżyniera,
 • przygotowanie Projektu Budowlanego branży mostowej wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do weryfikacji przez Inżyniera,
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przygotowanie Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do Inżyniera i Zamawiającego,
 • kompletowanie materiałów do uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • przygotowanie PSOR do przesłania do zaopiniowania do właściwych jednostek opiniujących,
 • uzyskanie akceptacji Inżyniera dla warunków technicznych przyłączeniowych obiektów: przepompowni i MS-19 wydanych przez PGE,
 • przyjęcie przez Inżyniera wyjaśnień przedstawionych ws. oświetlenia na obiekcie MS-19 i w rejonie styku z Zadaniem nr 3 – brak dalszych uwag Inżyniera,
 • uzyskanie uwag Inżyniera do Planu Działań Ratowniczych,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie mapy do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • zakończenie wprowadzania uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD, przygotowanie materiału do ponownego przekazania do Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • przygotowanie pisma ws oświetlenia na styku z Zadaniem nr 3 wraz z obliczeniami długości pasów włączeń/wyłączeń oraz załącznikiem graficznym,
 • przekazanie do Inżyniera skorygowanych wniosków o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych, zgodnie z otrzymanymi uwagami,
 • przygotowanie załączników oraz zaktualizowanego pisma ws rozdzielenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i krajowej,
 • analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do Analizy akustycznej, przygotowywanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera i Zamawiającego do Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych, przygotowywanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • uzyskanie informacji nt. zabezpieczenia zabytkowego cmentarza wojennego na czas wykonywania prac budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • przygotowywanie materiałów do uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie do ponownego przeglądu Mapy do celów projektowych wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • uzyskanie materiałów z raportu o odziaływaniu na środowisko budowy drogi wojewódzkiej DW645 w zakresie akustyki od PZDW,
 • uzyskanie pozytywnej opinii do projektu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych od Urzędu Gminy Łomża,
 • przygotowanie pisma dotyczącego oświetlenia drogowego na obiekcie MS-19 wraz z obliczeniami długości pasów włączenia i wyłączenia na węźle i załącznikiem graficznym,
 • analizowanie otrzymanych uwag Inżyniera do Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera otrzymanych do wniosków o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • analiza uwag Inżyniera do warunków usunięcia kolizji linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV, przygotowywanie stanowiska Projektanta,

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie do ponownej weryfikacji Projektu Robót Geologicznych i Projektu Badań Geotechnicznych wraz z kartami odpowiedzi,
 • przygotowywanie do złożenia do ponownego przeglądu Mapy do celów projektowych wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowanie załączników do pisma uszczegóławiającego nt. oświetlenia przy obiekcie MS-19,
 • złożenie do uzgodnień projektu przebudowy WN 110 kV,
 • przygotowania pozostałych projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przygotowanie opinii Projektanta w kwestii konieczności uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie 9 us. 3 pkt 1 rozporządzenia drogowego,
 • przygotowanie wyjaśnienia w sprawie zaprojektowanych rozwiązań dla systemów odwodnienia drogi ekspresowej i krajowej,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych od PGE Dystrybucja S.A.:
 • 19-B2/S/00619/619 – obiekt MS-19
 • 19-B2/S/00598/598 – przepompownia
  • przekazanie uzyskanych warunków technicznych wraz z opinią projektanta do Inżyniera,
  • uzyskanie uzgodnienia rozwiązań projektowych dla węzła „Nowogród” przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  • uzyskanie zatwierdzenie Analizy i Prognozy ruchu przez GDDKiA,
  • pozyskanie brakujących dokumentów z GDDKiA do uzupełnienia wniosków o uzyskanie zgody o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • wprowadzenie uwag do Projektu robót geologicznych i Projektu badań geotechnicznych, przygotowanie kart odpowiedzi wykonawcy, przygotowanie materiału do złożenia do ponownej weryfikacji,
  • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek , zieleń, branża sanitarna i melioracyjna,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
  • zakończenie opracowywanie planu działań ratowniczych, przygotowanie materiałów do złożenia do uzgodnień do odpowiednich organów,
  • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
  • przygotowanie zestawienia poszerzanych dróg obsługujących z mijankami i bez mijanek,
  • wystąpienie o udostępnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” do: Gminy Nowogród, PZDW w Białymstoku,
  • przekazanie do Inżyniera złożonych do Urzędu wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi: obiektów mostowych, branży melioracyjnej, branży sanitarnej,
  • złożenie do uzgodnień projektu przebudowy SN do Scandic Food Sp. z o.o. I PEPEES S.A.
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla urządzenia KSZR przy rondzie R5,
  • przekazanie uzyskanych warunków technicznych przyłączeniowych wraz z opinią projektanta do Inżyniera,
  • uzyskanie informacji z Zarządu Zlewni w Ostrołęce na temat powierzchniowych wód płynących znajdujących się w rejonie projektowanej drogi krajowej nr 64,
  • uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej rozwiązań projektowych z Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
  • otrzymanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych oraz projektu decyzji zatwierdzającej PRG

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z załącznikami w zakresie: odległości między skrzyżowaniami, odległości między węzłami,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • przekazanie skorygowanej Prognozy ruchu wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do uzgodnienia przez GDDKiA,
 • analiza uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • analiza uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • analiza uwag roboczych do PZT i Projektu linii rozgraniczających,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przekazanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera,
 • wystosowanie zapytania technicznego do GDDKiA odnośnie lokalizowania latarni w okolicy obiektu MS-19,
 • uzyskanie pisma od spółki PEPEES S.A. odnośnie wydania warunków technicznych na przebudowę urządzeń melioracyjnych,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci nn i SN od PGE Dystrybucja S.A.,
 • przekazanie warunków technicznych przebudowy sieci nn i SN wraz z opinią Projektanta do Inżyniera,
 • uzyskanie materiałów z GDDKiA dotyczących S61 odc. 5 węzeł Kolno – węzeł Stawiski,
 • uzyskanie akceptacji Inżyniera odnośnie uzgodnienia rozwiązań projektowych dróg Miasta Łomża,
 • przygotowywanie opinii do pisma z Urzędu Gminy Łomża w sprawie informacji o parametrach charakterystycznych dróg oraz zaopiniowania rozwiązań projektowych przez gminę Łomża oraz opinii do opinii uzyskanej z gminy Piątnica wraz z zestawieniem proponowanych przez gminy zmian dot. parametrów przebudowywanych dróg ponad wymagania zawarte w PFU,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie opinii Projektanta do opinii otrzymanej od Prezydenta Miasta Łomża,
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnienia styku z Wykonawcą zadania nr 5,
 • złożenie wniosku o uzgodnienie styku do firmy Strabag,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • wprowadzenie uwag do Prognozy Ruchu i przygotowanie materiału do ponownego złożenia do przeglądu i Zatwierdzenia,
 • złożenie wniosku o ponowne zaopiniowanie rozwiązań projektowych do Zarządu Dróg Powiatowych,
 • przesłanie wniosku do Zarządu Zlewni w Ostrołęce z prośbą o określenie powierzchniowych wód płynących na obszarze projektowanej drogi krajowej nr 64,
 • uzyskanie opinii od Prezydenta Miasta Łomża odnośnie rozwiązań projektowych,
 • analiza uwag roboczych otrzymanych od Inżyniera do projektów budowlanych zieleni i branży elektroenergetycznej,
 • uzyskanie wykazów montażowych linii 110 kV od PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie akceptacji warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przygotowanie odpowiedzi na pismo Inżyniera dot. Projektu Zagospodarowania Terenu,
 • przygotowywanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera w wersji papierowej i elektronicznej

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przekazanie wersji elektronicznej materiałów do audytu BRD w odpowiedzi na wezwanie Inżyniera,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi do RZGW w Białymstoku,
 • przesłanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – branża melioracyjna,
 • złożenie PZT wraz z Projektem linii rozgraniczających do uzgodnienia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • spotkanie w Departamencie Strategii i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem omówienia uwag do złożonej do zatwierdzenia Prognozy Ruchu,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • przesłanie pisma do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku z prośbą o określenie warunków zabezpieczenia cmentarza wojennego wpisanego do rejestru zabytków,
 • przesłanie protokołu uzgodnieniowego styku z Zadaniem nr 3 do firmy Mota-Engil Central Europe S.A.,
 • uzyskanie uwag do projektu przedłożonego do zaopiniowania od Urzędu Gminy Piątnica

– kwiecień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przekazanie projektu koncepcji SZR do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego,
 • przekazanie materiałów do audytu BRD, w tym Projektu stałej organizacji ruchu do Przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla branży melioracyjnej i branży sanitarnej,
 • złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (branża sanitarna) w RZGW w Białymstoku,
 • uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego o uzgodnienie rozwiązań projektowych obiektu MS-19,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • przesłanie opinii do uzyskanych warunków technicznych z ZUK do Inżyniera wraz z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przesłanie pisma do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z aktualizacją materiałów do uzgodnienia rozwiązań projektowych,
 • przesłanie wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o udostępnienie materiałów dotyczących Węzła Kolno na potrzeby wystąpienia o odstępstwo od przepisów dotyczących odległości między węzłami,
 • otrzymanie wezwania do uzupełnienia i poprawy wniosku o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • otrzymanie skorygowanych warunków technicznych na przebudowę kolizji linii 110 kV z PGE Dystrybucja S.A.
 • analizowanie uwag przesłanych przez Departament Strategii i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do złożonej do zatwierdzenia Prognozy Ruchu,
 • otrzymanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych oraz ich wstępna analiza,
 • uzyskanie informacji o parametrach technicznych dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją oraz uwag do przedłożonej dokumentacji projektowej do zaopiniowania od Urzędu Gminy Łomża

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • przygotowanie projektu koncepcji SZR do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • zakończenie opracowywania projektu stałej organizacji ruchu,
 • zakończenie kompletowania materiałów do audytu BRD w tym Projektu stałej organizacji ruchu,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowywanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • przesłanie do RZGW w Białymstoku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie nad wodami płynącymi obiektów mostowych MS-19, MS/PZDdz-4, MS-11 oraz na lokalizowanie obiektów MS-19 i MS-11 na terenie szczególnego zagrożenia powodzią,
 • uzyskanie uwag do Prognozy ruchu od Departamentu Strategii i Studiów GDDKiA,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • uzyskanie informacji z Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie o braku infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze inwestycji,
 • uzyskanie uzgodnienia obiektu MS-19 przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • przygotowanie opinii do uzyskanych warunków technicznych z ZUK,
 • przygotowanie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej do przekazania do Inżyniera zgodnie z wezwaniem w oparciu o klauzulę 15.1 Warunków Kontraktu,
 • przekazanie wypisów z rejestru gruntów i budynków do przeglądu przez Inżyniera,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie korekty protokołu uzgodnienia styku i przesłanie go do Projektanta odcinka nr 3 wraz z prośbą o przekazanie materiałów dotyczących KSZR i BRD z odcinka nr 3,
 • przesłanie pisma z prośbą o udostępnienie operatów wodnoprawnych i aktualnych pozwoleń wodnoprawnych do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie wersji elektronicznej i wersji papierowej zaktualizowanej mapy do celów projektowych do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
 • przygotowywanie projektu koncepcji SZR do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
 • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowywanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • przygotowanie Prognozy ruchu do złożenia w Departamencie Przygotowania Inwestycji GDDKiA celem uzgodnienia,
 • sporządzenie opinii projektanta do otrzymanych warunków technicznych przyłączeniowych dla KSZR w km 8+600 S61 i przekazanie ich do Inżyniera,
 • złożenie wniosku z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączeniowych do sieci na potrzeby zasilania urządzeń KSZR na projektowanym Rondzie R5 skrzyżowania projektowanej drogi DK64 z DK61,
 • otrzymanie informacji z GDDKiA w Białymstoku na temat prędkości miarodajnej na zadaniach sąsiednich nr 3 i 5,
 • uzyskanie danych z GDDKiA w Białymstoku dotyczących kilometraża globalnego oraz numerów węzłów na potrzeby sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
 • sporządzenie opinii projektanta do warunków uzyskanych od MPWiK,
 • rozpoznanie koniecznych do uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • przygotowanie opinii Projektanta do negatywnych opinii uzyskanych z PZDW w Białymstoku i ZDP w Łomży,
 • przygotowanie opinii Projektanta do parametrów technicznych dróg przekazanych przez Urząd Gminy Piątnica.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 

  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • zakończenie prac nad aktualizacją mapy do celów projektowych, przygotowanie wersji elektronicznej i wersji papierowej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
  • zakończenie opracowania wyników pomiarów zwisów linii wysokiego napięcia 110kV,
  • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
  • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
  • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
  • opracowywanie projektu koncepcji SZR,
  • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
  • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
  • wprowadzanie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych,
  • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
  • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
  • opracowanie prognozy ruchu,
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla oświetlenia drogowego oraz dla urządzeń KSZR od PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża, wraz z projektami umów,
  • sporządzenie opinii projektanta do otrzymanych warunków technicznych przyłączeniowych i przekazanie ich do Inżyniera,
  • uzupełnienie wniosków na wniosek Urzędu Gminy Łomża
  • uzyskanie map ewidencji melioracji szczegółowej od Zarządu Zlewni w Ostrołęce
  • złożenie wniosku o udostępnienie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla brakujących działek nr: 68 (obręb Stare Kupiski), 77 (obręb Sierzputy Stare), 531 (obręb Piątnica Włościańska),
  • otrzymanie opinii w zakresie rozwiązań projektowych w zakresie dróg powiatowych krzyżujących się z planowaną inwestycją od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
  • uzyskanie informacji odnośnie powierzchniowych wód płynących,
  • uzyskanie odpowiedzi od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wniosek o uzgodnienie obiektu MS-19,
  • otrzymanie opinii w zakresie rozwiązań projektowych w zakresie dróg wojewódzkich krzyżujących się z planowaną inwestycją

– marzec

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • opracowanie Projektu Robót Geologicznych i Programu Badań Geotechnicznych,
  • złożenie Projektu Robót Geologicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży,
  • złożenie Projektu Robót Geologicznych i Programu Badań Geotechnicznych do Inżyniera,
  • zakończenie prac terenowych geodezyjnych, prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych,
  • opracowywanie wyników pomiarów zwisów linii wysokiego napięcia 110kV,
  • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
  • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
  • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
  • opracowywanie projektu koncepcji SZR,
  • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
  • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
  • opracowywanie planów sytuacyjnych kolizji branży teletechnicznej i elektroenergetycznej,
  • przekazanie rewizji nr 3 Programu Zapewnienia Jakości,
  • opracowanie i przekazanie rewizji nr 8 Programu Prac Projektowych,
  • wprowadzanie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych,
  • wystąpienie z prośbą o przekazanie informacji na temat prędkości miarodajnej przyjętej dla opracowania dokumentacji projektowej na sąsiednich odcinkach do:
  • Inwestora GDDKiA Oddział w Białymstoku
  • Wykonawcy odcinka nr 3 firmy Mota-Engil Central Europe S.A
  • Wykonawcy odcinka nr 5 firmy Strabag Sp. z o.o.
   • wystąpienie do Nadzoru Wodnego w Łomży z prośbą o przekazanie map ewidencji melioracji szczegółowej,
   • wystąpienie do GDDKiA Oddział w Białymstoku z prośbą o potwierdzenie informacji o przekazaniu odcinka DK61 w Zarząd Marszałka Województwa Podlaskiego,
   • wystąpienie do GDDKiA Oddział w Białymstoku z prośbą o przekazanie danych niezbędnych do opracowania Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
   • uzyskanie informacji odnośnie dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz od Urzędu Gminy Piątnica,
   • uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
   • wykonanie inwentaryzacji fotograficznej obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki,
   • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • opracowywanie Projektu Robót Geologicznych,
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych,
 • zakończenie pomiarów zwisów przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej, opracowywanie wyników pomiarów,
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
 • opracowywanie koncepcji SZR,
 • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
 • przesłanie wystąpienia do RZGW w sprawie ustalenia charakteru wód występujących na terenie planowanej inwestycji
 • opracowywanie planu sytuacyjnego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • aktualizacja projektu zbiorników,
 • zakończenie obliczeń fotometrycznych,
 • opracowywanie planów sytuacyjnych oświetlenia drogowego i kanału technologicznego,
 • przesłanie protokołu wraz z załącznikami dla uzgodnienia styku w km 0+000.00 trasy głównej S-61 z Zadaniem nr 3 realizowanym przez Wykonawcę Mota-Engil Central Europe S.A.
 • przesłanie wniosku do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o określenie warunków technicznych przebudowy urządzeń melioracyjnych
 • przesłanie wniosków z prośbą o zaopiniowanie rozwiązań projektowych dotyczących dróg oraz przekrojów ruchowych na obiektach inżynierskich do:
 • Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
 • Urzędu Gminy Łomża,
 • Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • Urzędu Gminy Piątnica,
 • Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  • przesłanie prośby o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla obiektu MS-19 do:
 • RZGW w Warszawie,
 • RZGW w Białymstoku,
 • Zarządu Zlewni w Ostrołęce,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej od Orange Polska S.A.,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej SSPW WP, wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • sporządzenie opinii projektanta branży teletechnicznej do otrzymanych warunków i przekazanie do Zamawiającego,
 • uzyskanie informacji odnośnie obwodów łowieckich i stanu zwierzyny od Nadleśnictwa Łomża,
 • uzyskanie materiałów na potrzeby opracowania Raportu środowiskowego od RDOŚ w Białymstoku,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Miejskiego w Łomży na temat dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Gminy Łomża o miejscowych planach zagospodarowania, użytkach ekologicznych, pomnikach przyrody i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ujęciach wody,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Gminy Piątnica o obszarach podlegających ochronie akustycznej i elementach chronionych na terenie i w pobliżu planowanej inwestycji,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag Inżyniera do Programu Zapewnienia Jakości,
 • analizowanie i stanowisko odnośnie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego
 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • przygotowywanie i przesłanie wniosku o wypisy do Starostwa Powiatowego w Łomży
 • opracowywanie projektu Stałej Organizacji Ruchu
 • przesłanie wniosków do Zarządców dróg z prośbą o określenie parametrów technicznych dróg
 • przesłanie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych Urzędu Gminy Łomża o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolidującej z inwestycją
 • przygotowanie wystąpienia do RZGW
 • opracowywanie planu sytuacyjnego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • aktualizacja projektów zbiorników
 • przygotowanie protokołu wraz z załącznikami dla uzgodnienia styku z Zadaniem nr 3 realizowanym przez Wykonawcę Mota- Engil Central Europe S.A.
 • uzyskanie informacji z Urzędu Miasta Łomża odnośnie terenów zabudowy chronionej przed hałasem, zabytków, ujęć wód oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • przygotowanie wniosku do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o określenie warunków technicznych przebudowy urządzeń melioracyjnych
 • przekazanie do Inżyniera Kontraktu dokumentacji dotyczącej wstępnych prac projektowych branży drogowej
 • uzyskanie warunków technicznych na przebudowę urządzeń melioracyjnych oraz budowę obiektów inżynierskich na sieci melioracji oraz śródlądowych wodach powierzchniowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • uzyskanie informacji od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie zabytków i stanowisk archeologicznych na terenie planowanej inwestycji

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego
 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • przygotowywanie wniosków o wypisy
 • rozpoczęcie prac nad projektem Stałej Organizacji Ruchu
 • spotkanie robocze w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • złożenie uzupełnień do wniosków o wydanie warunków technicznych, przyłączenia

– luty

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie rysunków dla Projektu Budowlanego węzła „Łomża Zachód” w dwóch wariantach
 • Opracowanie rysunków Projektu Budowlanego węzłów „ Nowogród” i „Łomża Północ”, profilu podłużnego i planów sytuacyjnych dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • wykonanie wstępnych obliczeń hydraulicznych dla MS-19
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • opracowywanie dwóch wariantów przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła Nowogród
 • wystąpienie o wydanie warunków technicznych przyłączeniowych do sieci na potrzeby zasilania urządzeń KSZR
 • złożenie uzupełnienia do wniosku o określenie obszarów podlegających ochronie akustycznej i elementów chronionych występujących w pasie 500m od drogi

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • kontynuacja szczegółowych opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód”, „Nowogród” oraz „Łomża Północ”
 • dalsze prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych
 • opracowywanie materiałów do uzgodnień styków opracowań
 • opracowywanie PZJ dla prac projektowych
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych na obiektach WD
 • analizowanie przebudowy linii WN 110kV
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnień przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła „Nowogród”
 • opracowanie wytycznych dotyczących rzędnych rowów, zbiorników i kanalizacji deszczowej dla projektu drogowego
 • przyjęcie założeń dla SZR
 • złożenie do weryfikacji PZJ dla prac projektowych wraz z Harmonogramem Prac Projektowych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • kontynuacja opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód”, „Nowogród” oraz „Łomża Północ”
 • dalsze prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych
 • złożenie wniosku o udostępnienie informacji dotyczących ochrony środowiska
 • złożenie wniosku o udostępnienie archiwalnych materiałów geologicznych
 • opracowanie materiałów do uzgodnień styków opracowań
 • złożenie wniosku o przekazanie informacji o sieciach gazowych wymagających przebudowy
 • opracowywanie PZJ dla prac projektowych
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych
 • analizowanie przebudowy linii WN 110kV
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnień przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła „Nowogród”
 • opracowanie wytycznych dotyczących rzędnych rowów, zbiorników i kanalizacji deszczowej dla projektu drogowego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacja opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • Prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • Rozpoczęcie prac na rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • Rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami projektowymi dla węzła „Łomża – Północ”
 • Opracowanie wniosków o wydanie warunków technicznych
 • Złożenie materiałów dotyczących rejonu węzła Nowogród do PZDW
 • Sporządzenie planu dodatkowych badań geotechnicznych

– styczeń

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Wypracowywanie wersji profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61, wraz z dostosowaniem węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych do nowych niwelet
 • Analizowanie i optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Wypracowywanie wersji belek mostowych i posadowień fundamentów
 • Dalsza analiza posadowień
 • Sporządzanie planu dodatkowych badań geotechnicznych
 • Prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • Opracowanie rysunków obiektów związanych z węzłami Łomża Zachód (WD-1) i Nowogród (WD-5 i WD-6) oraz obiektu MS-19
 • Opracowywanie przekrojów normalnych do uzgodnienia z zarządcami dróg
 • Opracowywanie niwelety i planu sytuacyjnego dla DK64, wraz z dostosowaniem dróg dojazdowych i poprzecznych do nowych niwelet
 • Opracowywanie materiałów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących węzła „Nowogród”

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza dokumentów opracowanych przez Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
 • Opracowanie profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61 wraz z dostosowaniem węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych do nowych niwelet
 • Analiza i optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Opracowanie wariantowe rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Analiza wpływa zmian zakresu drogowego na rozwiązania mostowe
 • Obliczenia belek prefabrykowanych
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Dalsza analiza posadowień obiektów oraz miejsca gdzie będzie wymagane dodatkowe rozpoznanie

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • aktualizacja niwelety S61 i DK64 ze względu na zmiany wysokości konstrukcyjnej belek i skrajni na obiektach oraz powiązanych z trasą główną pozostałych elementów projektu: dróg poprzecznych, węzłów i dróg dojazdowych
 • Przygotowanie przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Kontynuacja obliczeń belek prefabrykowanych
 • Analiza posadowień obiektów do części obiektów (porównanie posadowienia bezpośredniego i pośredniego)
 • Aktualizacja przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Wstępne określenie gabarytów przyczółków

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Aktualizacja niwelety S61 i DK64 ze względu na zmiany wysokości konstrukcyjnej belek i skrajni na obiektach oraz powiązanych z trasą główną pozostałych elementów projektu: dróg poprzecznych, węzłów i dróg dojazdowych
 • Przygotowanie przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Kontynuacja obliczeń belek prefabrykowanych
 • Analiza posadowień obiektów dla części obiektów (porównanie posadowienia bezpośredniego i pośredniego)
 • Aktualizacja przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Wstępne określenie gabarytów przyczółków

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektowanie dróg dojazdowych z uwzględnieniem wymaganego pasa drogowego
 • Projektowanie węzła Łomża Północ
 • Analiza wariantów niwelety S61 i DK64 pod kątem robót ziemnych
 • Kontynuacja projektowania belek mostowych i posadowień fundamentów

2018

– grudzień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacja projektowania ostatecznej wersji profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61 i DK64 wraz z dostosowaniem węzłów do nowych niwelet
 • Kontynuacja projektowania belek mostowych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza wariantu niwelety S61 na odcinku km 1+970 – km 5+460 pod kątem zajętości terenu, wzmocnienia skarp wraz z odwodnieniem i robotami ziemnymi dla dwóch wariantów (górą i dołem)
 • Analiza wariantu niwelety DK64 na odcinku km 3+820 – km 5+490 pod kątem zajętości terenu, wzmocnienia skarp wraz z odwodnieniem i robotami ziemnymi dla wariantu wg koncepcji programowej oraz optymalizacyjnego
 • Projektowanie węzła Nowogród w dowiązaniu do niwelety S61 dołem
 • Analiza możliwości odsunięcia dróg dojazdowych i zachowania pasa drogowego 15m oraz przeprojektowywanie dróg kolidujących ze skarpami S61 i DK64
 • Określenie nośności podłoża pod obiekty – w wariancie bezpośrednim i pośrednim
 • Określenie rozstawu oraz sprężenia belek mostowych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza odcinka 0+800 – 5+000 zamiana na przejścia pod obiektami WS-2, WS-5, WS-6
 • Analiza odcinka 6+500 – 7+200 zamiana na przejścia pod obiektem WS-2
 • Analiza odcinka 7+200 – 8+200 zamiana na przejścia pod obiektami WS-13 i WS-14
 • Analiza odcinka 11+600 – 12+800 zamiana na przejścia pod obiektem WS-24
 • Przeprojektowania odwodnienia S61
 • Analiza zajęcia terenu poza liniami DSU
 • Opracowanie wariantu niwelety: wersja niwelety z górą za wyjątkiem odcinka między WS-5 i WS-6 (przejście dołem)
 • Opracowanie skorygowanych przekrojów ruchowych wiaduktów
 • Kalkulacja wytrzymałości belek mostowych na zginanie oraz na uderzenia
 • Opracowanie wymagań do uzupełniających badań geologicznych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61 i pochyleń skarp oraz rowów
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Analiza przekroi normalnych
 • Analiza planu sytuacyjnego pod kątem zakresu skarp
 • Analiza obiektu wd22 (dla różni skrajnych: 5 i 6m)

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61: zmiana na odcinku km 1+400 – 2+000 ( upłynnienie niwelety); podniesienie niwelety na odcinku wykopu 4+400 – 5+000 ( brak miejsca na pasy drogowe); zmiana na odcinku 12+100 – 13+000, optymalizacja rowów
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Optymalizacja niwelety DK64 oraz odwodnienia
 • Analiza przekroi normalnych i ruchowych dla obiektów mostowych
 • Analiza węzła nr 1 Łomża Zachód (dla różnych prędkości DK61)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61,
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami,
 • Optymalizacja niwelety Dk64,
 • Analiza przekroi normalnych i ruchowych dla obiektów mostowych,
 • Analiza ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych obiektu MS-19,
 • Rewizja programu prac projektowych,
 • Wykonawca wystąpił o dane do analizy ruchowej.
 • Wykonawca wystąpił do Wykonawców sąsiednich odcinków o dane umożliwiające uzgodnienie styków odcinków

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Omówienie z Projektantem dotychczasowego postępu prac projektowych
 • Wizja lokalna terenu inwestycji
 • Optymalizacja niwelety S61
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Optymalizacja niwelety DK-64

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Programu Zapewnienia Jakości do Inżyniera Kontraktu celem zaopiniowania
 • Uzgodnienie szczegółowych warunków docelowej umowy podwykonawczej z Transprojekt Gdańsk oraz omówienie aspektów technicznych możliwych rozwiązań technologicznych głównych prac na kontrakcie
 • Kontynuacja prac projektowych