2022

– lipiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Inżynierowi szkic planowanych dróg technologicznych oraz tymczasowych placów składowych humusu,
 • przedłożył do zatwierdzenia skorygowane SST nr:

D.01.02.03 – Wyburzenia obiektów budowlanych,

D.03.02.04  – Rozbiórka elementów dróg i ulic,

 • przekazał opinię nadzoru przyrodniczego dotyczącą rozpoczęcia prac ziemnych,
 • przekazał listę Specjalistów wraz z wykazem zrealizowanych prac w ramach pełnionego nadzoru przyrodniczego,
 • przedłożył do zatwierdzenia PZJ nr:

004/00 SPZJ – Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń, obiektów kubaturowych,

 • Pełnił nadzór przyrodniczy,
 • Prowadził roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem w zakresie wykonywania dróg technologicznych, w śladzie docelowych dróg:

– S61 w km 4+450 – 4+760, 0+590 – 1+150, 12+600 – 12+900,

– DG105681B w km 0+300 – 0+780,

– DG152015B w km 0+000 – 1+200,

– DJ9 0+000 w km 0+207,

– DJ4A w km 0+000 – 0+300,

– DJ4 w km 0+000 – 1+135,

– DJ5 w km 0+000 – 0+600,

– DG 105685B w km 0+300 – 0+580,

– DJ13A w km 0+000 – 0+800,

– DJ16 w km 0+000 – 0+720,

– DJ15 w km 0+310 – 1+626,

 • Wykopy:

– S61 12+600 12+900,

 • Wymiana gruntu:

–  S61 11+100 – 11+180,

 • Pełnienie nadzoru archeologicznego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał zweryfikowany i uzupełniony Program Zapewnienia Jakości część Ogólna – etap realizacji robót (PZJ Część ogólna 001/01),
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości nr:

002/00 SPZJ – Etap realizacji robót. Wykonanie robót ziemnych,

003/00 SPZJ – Etap realizacji robót. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • pełnił nadzór przyrodniczy,
 • pełnił nadzór archeologiczny,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem w zakresie wykonywania dróg technologicznych, w śladzie docelowych dróg: DG105685b, DJ4, DJ9, DG152015b (~0+000 – 0+400), DJ16,
 • wykonywał odhumusowanie: Trasa Główna w km 0+400 – 1+100.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał wnioski o zatwierdzenie STWIORB,
 • przedłożył do zatwierdzenia Program dla Etapu Robót rew. 1.0,
 • przedłożył skorygowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nr DM.00.00.00, D.01.01.01, D.01.02.01A, D.01.02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01,
 • przedłożył Raport Miesięczny nr 1,
 • zgłosił Kierowników Robót Drogowych,
 • prowadził prace geotechniczne,
 • pełnił nadzór przyrodniczy,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem w zakresie wykonywania dróg technologicznych, w śladzie docelowych dróg: DG105685b, DJ4, DJ9, DG152015b (~0+000 – 0+400), DJ16,
 • pełnił nadzór archeologiczny.

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • Wykonawca przedłożył poprawiony Program dla Etapu Prac Projektowych rew. 01,
 • Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie laboratorium nr 002/00 Laboratoryjna obsługa kontraktu – Laboratorium polowe.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • prowadził badania kontrolne podłoża gruntowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał wnioski o zatwierdzenie STWIORB,
 • wystąpił o zatwierdzenie Szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości (SPZJ) nr 001/00,
 • wystąpił o zatwierdzenie Laboratorium nr 001/00.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Program dla etapu prac projektowych rew. 00 do weryfikacji przez Inżyniera,
 • zgłosił Projektantów wraz z przedstawieniem kopii uprawnień budowlanych
  i zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Subklauzula 1.13 WK,
 • przedstawił dowody opłaty polis OC i CAR.

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał wnioski o zatwierdzenie STWIORB,
 • wystąpił o zatwierdzenie Szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości (SPZJ) nr 001/00,
 • wystąpił o zatwierdzenie Laboratorium nr 001/00.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Program dla etapu prac projektowych rew. 00 do weryfikacji przez Inżyniera,
 • zgłosił Projektantów wraz z przedstawieniem kopii uprawnień budowlanych
  i zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Subklauzula 1.13 WK,
 • przedstawił dowody opłaty polis OC i CAR.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Zamawiającemu polisę OC.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • podpisał Umowę nr 2410.1.2021/2022 na Wykonanie „Projektu i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód”(z węzłem) – węzeł ”Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km (S61)+DK65(GP) 6,963km”,
 • przekazał Zamawiającemu Pełnomocnictwo dla Przedstawiciela Wykonawcy zgodnie
  z Subklauzulą 4.3 WK,
 • protokolarnie przejął plac budowy.