2020

– grudzień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PTOR Etap II – PTOR nr 15 ,
 • PZJ nr 006/2020 Geodezja rev.1,
 • PZJ nr PZJ nr 015/2020 Roboty Zimowe,
 • PZJ nr 016/2020 Wykopy w gruncie nieskalitym,
 • PZJ nr 017/2020 Zbrojenie betonu,
 • PZJ nr 010/PZJ/2020 – Wykonanie wykopów rev. 1,
 • PZJ nr nr 018/PZJ/2020 – Wykonanie Pali prefabrykowanych wbijanych,
 • Przekazanie PW Tom 8.1 A,B rev3. i Tom 8.2 rev.2 wraz KOW do akceptacji Inżyniera
 • Złożenie do akceptacji KP:
 • Specyfikacji tech. zatwierdzonych przez Inżyniera,

 

 • Pozostałe:
 • Złożenie do RDOŚ Białystok dwóch pism o odstępstwa od zakazów w stosunki do gatunków występujących zwierząt objętych ochroną i roślin lub grzybów objętych ochroną

Od dnia 15.12.2020r. kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Wycinka drzew km 0+000-1+900
 • Niwelacja osnowy geodezyjnej

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PTOR Etap II – PTOR nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17 rev.1,
 • PZJ nr 000 Wymagania ogólne Roboty rev.1,
 • PZJ nr 013 Ochrona drzew na nas budowy,
 • PZJ nr 014 Warstwa mrozoochrona/odsaczająca,
 • PZJ nr 009 Rozbiórka dróg i ulic rev.1,
 • Program dla etapu Robót,
 • Złożenie do akceptacji Zamawiającego:
 • Specyfikacji technicznych zatwierdzony przez Inżyniera (pismo nr S-61/TOTO/2020/PCh/JD/01447),

 

 • Pozostałe:
 • Otrzymanie potwierdzenia wykonania Kamienia Milowego nr 1
 • Roboty:
 • Inwentaryzacja dróg i budynków
 • Wycinka drzew km 1+400-1+900
 • Rozpoznanie saperskie, niszczenie niewybuchów
 • Przygotowanie środowiskowego raportu otwarcia

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacje Techniczne Tom 5.2 Kanalizacja deszczowa,
 • PTOR Etap II – PTOR nr 5, 12, 13, 14,
 • PZJ nr 011 Wymiana gruntu,
 • PZJ nr 012 Wykonanie nasypu,
 • PW branży elektroenergetycznej w zakresie tomów 7.2 i 7.3 rev 4,
  • Złożenie do akceptacji Zamawiającego:
 • Projektu umowy podwykonawczej z AARSLEFF,
 • Umowy z KA-RO – za zgodność z oryginałem,
 • Pozostałe:
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na potrzeby budowy mostu tymczasowego przez Narew Wody Polskie znak BI.RPP.611.192.1.2020.KM z dnia 01.12.2020r.
 • Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z treścią decyzji ZRID wydaną przez Wojewodę Podlaskiego oraz dokumentacją sprawy (pismo znak AB-I.7820.2.3.2019.MB).
  • Roboty:
 • nadzór środowiskowy – opracowywanie raportu otwarcia,
 • bieżący nadzór archeologiczny przy pracach saperskich
 • rozpoczęcie wykonywania rozpoznania saperskiego,
 • przygotowanie szacunku brakarskiego
 • pomiary osnowy geodezyjnej

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacje Techniczne Tom 7 Branża elektroenergetyczna rev. 2,
 • Specyfikacje Techniczne Tom 4 Zieleń rev. 1,
 • Specyfikacje Techniczne Tom 2 Wzmocnienie podłoża gruntowego rev. 1,
 • PW Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych rev3,
 • PZJ nr 004 Wycinka drzew i krzewów rev. 1,
 • PZJ nr 008 Zdjęcie warstwy Humusu,
 • PZJ nr 009 Rozbiórka elementów dróg i ulic,
 • PZJ nr 010 Wykonanie Wykopów,
 • Otrzymanie uwag IK do:
 • Projektu tablic,
 • PW tom 1 Wzmocnienie podłoża gruntowego rev.3,
 • PW tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie Zawiadomienia o wszczęciu postępowania – most tymczasowy PGW Wody Polskie,
 • Otrzymanie warunków przyłączenia obiektów na czas budowy,
 • Otrzymanie Informacja o zebraniu materiałów w sprawie warunków zabudowy inwestycji (Zaplecze – baza Wykonawcy) – Gmina Łomża,
 • Otrzymanie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy inwestycji (Zaplecze – baza Wykonawcy) – Gmina Piątnica,
 • Otrzymanie pisma Pana D. Wojewody w sprawi działki nr 398 Czarnocin – Podlaski Urząd Wojewódzki,
 • Przejęcie palcu budowy w dniu 27.11.2020r.
 • Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla przepustów tymczasowych PT-1 i PT-2 decyzja PGW Wody Polskie,
 • Opinia RDOŚ Białystok wydział terenowy w Łomży znak WSTII.612.2.242.2020.RŚ z dnia 26.11.2020r. w sprawie warunków zabudowy na most tymczasowy nad Narwią.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacje Techniczne Tom 3 Obiekty inżynierskie,
 • Specyfikacje Techniczne Tom 2 Roboty drogowe,
 • PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża rev3.,
 • Planu BIOZ rev1. do weryfikacji treści,
 • Otrzymanie uwag IK do:
 • PW tom 7 Branża elektroenergetyczna,
 • PW tom 8 Branża telekomunikacyjna,
 • PW tom 7 Branża elektroenergetyczna,
 • PW tom 8 Branża telekomunikacyjna,
 • Projektów PTOR etap II projekty nr 6, 10, 17,
 • Projektu Planu BIOZ,
 • Uwag do PZJ nr 004 Wycinka drzew i krzewów,
 • Specyfikacji złożonych do akceptacji przez Zamawiającego
 • Otrzymanie zatwierdzenia/akceptacji IK do:
 • Planu BIOZ rev1.
 • Złożenie do akceptacji Zamawiającego:
 • Zatwierdzone przez Inżyniera Specyfikacje Techniczne Tom 2 Roboty drogowe,
 • Umowy z KA-RO na usługi geodezyjne ,
 • Umowy z V2B na wykonanie inwentaryzacji fotograficznej dróg i budynków,
 • Wniosku o zmiana Kierownika Budowy,
 • Wniosku o zmianę terminu przekazania placu budowy,
 • Otrzymanie zatwierdzenia/akceptacji KP do:
 • części specyfikacji technicznych
 • analiza uwag otrzymanych od IK/Zamawiającego do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • wszczęcie postepowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie MT-1

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 3 Obiekty inżynierskie,
 • PZJ nr 0004/PZJ/2020 wycinka drzew i krzewów,
 • Kart odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Inżyniera do PW Tom 7 branża el-en,
 • Kart odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Inżyniera do PW Tom 8 branża telekomunikacyjna,
 • PZJ nr 000/PZJ/2020 Wymagania Ogólne DM.00.00.00 – roboty,
 • Plan BIOZ w wersji elektronicznej,
 • PDR rev. 2 w wersji elektronicznej,
  • Otrzymanie uwag IK/Zamawiającego do:
 • Planu działań ratowniczych etap PW,
 • PW Tom 3 Obiekty inżynierskie,
 • STWiORB branży zieleń,
 • STWiORB branża drogowa, ekrany akustyczne oraz wymagania ogólne,
  • analiza uwag otrzymanych od IK/Zamawiającego do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie postanowienia z PGW Wody Polskie o warunkach zabudowy baza Stare Sierzputy,
  • brak uwag IK do:
 • PW Tom 2 roboty drogowe – rev.4 ,
 • PZJ nr 003 – rozpoznanie saperskie.
  • w zakresie decyzji ZRID:
 • uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pismo nr AB-I.7820.2.3.2019.MB w dn. 12 listopada 2020 r.),

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie wyjaśnień do PW Tom 3.22 KEP,
 • Udzielenie odpowiedzi na wezwanie PGW Wody Polskie w sprawie mostu tymczasowego,
 • Złożenie do akceptacji:
 • Programu Zapewnienia Jakości Rozpoznania i oczyszczenia saperskiego – PZJ nr 003,
 • Programu Zapewnienia Jakości nr 0004/PZJ/2020 Usuniecie drzew i krzewów
  • Otrzymanie uwag IK do:
 • PW Tom 7 branża elektroenergetyczna w zakresie tomów 7.1 – rev.4, 7.2 i 7.3 – rev.3
 • PW Tom 8 branża telekomunikacyjna – rev.2
 • STWiORB branży elektroenergetycznej – rev.1
 • PW branży sanitarnej Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych – rev.2
  • otrzymanie pisma od Zamawiającego w sprawie STWiORB zaopiniowanych przez WT-LD
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • w zakresie decyzji ZRID:
 • otrzymanie pisma z wnioskiem społecznym o wywłaszczenie całości nieruchomości, przygotowywanie odpowiedzi,
 • przesłanie stanowiska Projektanta do ww. wniosku

– październik

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 2 Roboty drogowe – rev.4,
 • STWiORB branża elektroenergetyczna – rev.1,
 • STWiORB branży drogowej oraz D-M.00.00.00 i STWiORB ekrany akustyczne,
  • ponowne przekazanie do IK Projektów Wykonawczych, które uzyskały status „bez uwag”, a do których zostały wprowadzone zmiany:
 • Tom 6 Branża melioracyjna – rev.1,
 • Tom 8 Branża telekomunikacyjna – rev.2
 • Tom 7 Branża elektroenergetyczna w zakresie tomów 7.1 – rev.2, 7.2 – rev.3 i 7.3 – rev.3,
 • Tom 5 Branża sanitarna – rev.2,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie wezwania do usunięcia braków formalnych wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie mostu tymczasowego,
  • przekazanie raportu z nadzoru chiropterologicznego drzew przeznaczonych do wycinki oraz szkiców geodezyjnych wytyczenia terenów do wycinki na terenach Lasów Państwowych,
  • brak uwag IK do:
 • Projektu usytuowania znaków PD,
 • STWiORB branży melioracyjnej i sanitarnej (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej),
 • PW Tom 9 Rozbiórki obiektów budowlanych wraz ze STWiORB na roboty rozbiórkowe i przedmiarem,
  • STWiORB branży telekomunikacyjnej,
  • W zakresie decyzji ZRID:
 • otrzymanie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazującego wniosek społeczny dotyczący lokalizacji rowu melioracyjnego,
 • przesłanie pisma z odpowiedzią w sprawie wniosku społecznego jw. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 9 Rozbiórki obiektów budowlanych – rev.2 wraz ze specyfikacjami i przedmiarem robót,
 • STWiORB branża zieleń,
 • Projektu stabilizacji punktów granicznych – rev.3,
 • PTOR etap II nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16,
  • przekazanie do akceptacji Zamawiającego kolejnych specyfikacji technicznych zaakceptowanych przez IK,
  • Przesłanie pisma w sprawie założeń do programu robót,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie uwag IK do:
 • STWiORB branży mostowej – rev. 1,
  • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy sieci SN z firmą FRESH sp. z o.o.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK:
 • STWiORB branża sanitarna – rev. 1
 • STWiORB branża teletechniczna – rev. 2
  • przekazanie do Zamawiającego STWiORB uzgodnionych z IK,
  • przekazanie do Zamawiającego projektu podziału nieruchomości korygowanego w zakresie obrębów Stare Kupiski i Nowe Kupiski w rejonie węzła Nowogród,
  • przesłanie wniosku do Wójta Gminy Piątnica o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla mostu tymczasowego,
  • przekazanie do PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku klauzuli ostateczności decyzji środowiskowej,
  • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
  • otrzymanie uwag IK do:
 • STWiORB branży drogowej – rev. 1 cz. 2,
 • STWiORB branży geotechnicznej,
 • PW Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych – rev.3,
  • udział w Radzie Budowy nr 24

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji IK Planu Działań Ratowniczych etap PW – rev. 1,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • otrzymanie zgody KP na przeniesienie kapliczki we wskazaną przez Wykonawcę lokalizację uzgodnioną z proboszczem parafii i właścicielem działki,
 • otrzymanie uwag IK do:
 • STWiORB branży drogowej,
  • PW branży drogowej – rev. 3,
  • otrzymanie pisma z zestawieniem STWiORB do których IK nie wnosi uwag,
  • otrzymanie postanowienia o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku,
  • otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów tymczasowych i lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzą nowych obiektów budowlanych (przepustów tymczasowych i dróg technologicznych),
  • obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym pełnym materiałem dowodowym w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

– wrzesień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

  • Analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • przekazanie szczegółowych informacji o deskowaniu traconym zawartych w KEP,
  • przekazanie do weryfikacji IK STWiORB:

branży mostowej – rev. 1

branży drogowej – rev. 1

wzmocnienia podłoża – rev. 0

 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • Otrzymanie zgody Zamawiającego na wykonanie PW Systemu Zarządzania Ruchem wg Instrukcji rozmieszczenia klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym wersja 4 z dnia 08.01.2019r. oraz wytycznych dla wykonawców koncepcji SZR wersja 5 z dnia 08.01.2019r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wystąpienie do Zamawiającego z prośbą o podpisanie umowy z PGE Dystrybucja S.A oddział Białystok,
 • Przekazanie Zamawiającemu wersji papierowej PSOR do oklauzulowania,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • złożenie korekty projektu podziału nieruchomości w zakresie map podziałowych i wykazów zmian danych ewidencyjnych w obrębach Stare Kupiski i Nowe Kupiski w rejonie węzła „Nowogród” w PUW w Białymstoku,
 • złożenie pisma w sprawie porozumienia o korzystaniu z dróg powiatowych w ZDP w Łomży,
 • złożenie pisma z propozycją zmian w porozumieniu dotyczącym korzystania z dróg gminnych w Urzędzie Gminy Łomża,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji IK PW Tom 2 Roboty drogowe – rev. 3,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II i projektem budowlanym mostu tymczasowego,
 • złożenie do IK i KP materiałów przygotowanych przez Wykonawcę w kwestii PZ-2,
 • uzyskanie drogą e-mailową odpowiedzi od PGE Dystrybucja S.A. w sprawie kosztorysu na przebudowę linii 110 Kv,
 • otrzymanie z Gminy Łomża wezwania do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie bazy magazynowo-wytwórczej w m. Sierzputy Stare.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji Specyfikacji Technicznych w zakresie Tom 2 Roboty Drogowe,
 • przygotowanie wersji papierowej PSOR do oklauzulowania,
 • przesłanie pisma do RDOŚ w Białymstoku z prośba o wycofanie pisma nr MG/W/066/08/20 oraz sprostowanie treści postanowienia o uzgodnieniu realizacji inwestycji,
 • otrzymanie uwag IK do PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża – rev.2,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • korekta projektu podziału nieruchomości w zakresie map podziałowych i wykazów zmian danych ewidencyjnych w obrębach Stare Kupiski i Nowe Kupiski w rejonie węzła „Nowogród”, przekazanie materiałów do weryfikacji IK/KP, przekazanie stanowiska do uwag, uzyskanie akceptacji, przygotowywanie wersji papierowej do opieczętowania,
 • udział w RB nr 23,
 • prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II,
 • złożenie wyjaśnień do wezwania PGW Wody Polskie znak BI.RUZ.4210.45.2020.AN z dnia 10.08.2020r. – w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustów tymczasowych (PT1 i PT2),
 • uzyskanie Decyzji Wójta Gminy Piątnica o środowiskowych uwarunkowaniach budowy mostu tymczasowego przez Narew znak GPT.6220.5.2020 z dnia 17.09.2020r.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża– rev.2,
 • uzyskanie klauzuli zatwierdzenia Projektu Organizacji Ruchu nr 1013/2020,
 • przygotowanie wersji papierowej PSOR do opieczętowania,
 • zgłoszenie prac geodezyjnych w obrębach Nowe Kupiski i Stare Kupiski w rejonie węzła Nowogród (identyfikator zgłoszenia 6640.2535.2020, 6640.2536.2020),
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
 • Prace nad projektami tymczasowej organizacji ruchu Etap II.
 • Uzyskanie Decyzji PGW Wody Polskie nr 145/RPP/2020 z dnia 07.09.2020 zwalniającej z zakazu wykonywania robót określonych w art. 176 ust. 1 pkt 1, 4, 5 – dotyczy przejazdu przez wał przeciwpowodziowy dla tymczasowej drogi technologicznej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża – rev.2,
 • przygotowanie wersji papierowej projektu podziału nieruchomości, uzyskanie pieczęci potwierdzającej wpisanie operatu technicznego do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • zakończenie kompletowania załączników do wniosku o ZRID w wersji papierowej,
 • przygotowanie odpowiedzi na postanowienie Wojewody Podlaskiego o usunięciu nieprawidłowości we wniosku o ZRID, uzyskanie akceptacji treści pisma przez KP,
 • złożenie odpowiedzi na postanowienie jw. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
 • W związku ustaleniami przyjętymi na Radzie Technicznej nr 7 przekazanie do IK i KP Projektu Wzmocnień przygotowanego przez Wykonawcę na etapie przetargu,
 • Podpisanie porozumienia z Gminą Piątnica w kwestii korzystania z dróg gminnych w czasie realizacji robót,
 • Złożenie wniosku do Gminy Łomża o wydanie decyzji WZiZT dla planowanej budowy zaplecza produkcyjnego i węzłów betoniarskich w m. Sierzputy,

– sierpień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie uwag IK do PW Tom 2 Roboty drogowe – rev.2,
 • uzyskanie informacji o akceptacji dokumentacji podziałowej od ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w dn. 28.08.2020 r.,
 • kompletowanie dokumentacji do złożenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie pisma z PUW w Białymstoku o podtrzymaniu zapisów postanowienia w kwestii aktualności mapy do celów projektowych,
 • otrzymanie uwag IK do PW w zakresie Tomu 3 Obiekty inżynierskie,
 • uzyskanie akceptacji wyjaśnień Projektanta do uwag zgłoszonych przez KP do projektu podziału nieruchomości,
 • korekta wykazów zmian danych ewidencyjnych zgodnie z uwagami zgłoszonymi przez KP,
 • złożenie dokumentacji do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w dn. 19.08.2020 r. sygn. 6640.1600.2020 – Stare Kupiski, 6640.1602.2020 – Nowe Kupiski,
 • odebranie mapy do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dn. 14.08.2020 r. sygn. P.2007.2020.1340,
 • przesłanie pisma do RDOŚ w Białymstoku z prośbą o sprostowanie zapisu postanowienia,
 • uzyskanie akceptacji IK dla przekazanych do weryfikacji skorygowanych załączników do wniosku o ZRID,
 • przygotowywanie załączników do porozumienia z Lasami Państwowymi,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji do IK PW:
 • Tom 2 Roboty drogowe – rev.2,
  • przekazanie do weryfikacji IK/KP:
 • map podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych,
 • mapy do celów projektowych w zakresie obejmującym zmiany wynikające z inwestycji PZDW,
 • skorygowanych załączników do wniosku o ZRID,
  • otrzymanie uwag do STWiORB branży telekomunikacyjnej,
  • otrzymanie uwag IK/KP do projektu podziału nieruchomości, analiza uwag, przygotowanie odpowiedzi, korekty projektu,
  • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy wodociągu od MPWiK w Łomży,
  • otrzymanie wezwania z RZGW w Białymstoku do usunięcia braków formalnych we wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budową przepustów tymczasowych i dróg technologicznych,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Otrzymanie pisma z PUW w Białymstoku z postanowieniem zmieniającym postanowienie PUW w Białymstoku z dnia 10.06.2020 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości we wniosku ZRID,
 • Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla działek podzielonych decyzją WP w związku z inwestycją PZDW w Białymstoku,
 • Przekazanie do ponownej weryfikacji IK STWiORB branży telekomunikacyjnej – rev.1,
 • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości (węzeł Nowogród),
 • prace nad korektą załączników do wniosku o ZRID,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

– lipiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy urządzeń elektroenergetycznych nn i SN przez PGE Dystrybucja S.A.,
 • przesłanie pisma do PUW w Białymstoku z prośbą o wydłużenie terminu usunięcia nieprawidłowości we wniosku o ZRID do dnia 24 września 2020 r.,
 • przesłanie pisma do PUW w Białymstoku z prośbą o wyjaśnienie zapisu postanowienia,
 • otrzymanie uwag IK do PW To, 3.22 KEP – rev.2 ,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego zmieniającego postanowienie z dnia 10 .06.2020 r. znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości we wniosku o ZRID,
 • przesłanie do ponownej weryfikacji do IK PW Obiektów Inżynierskich w zakresie tomów nr od 3.1 do 3.20 ,
 • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości (węzeł Nowogród),
 • prace nad korektą załączników do wniosku o ZRID,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie do ponownej weryfikacji do IK PW Tom 3.22 KEP – rev.2,
 • otrzymanie do wiadomości pisma z PUW w Białymstoku informującego o zakończeniu udziału społeczeństwa i braku uwag i zastrzeżeń do raportu środowiskowego i dokumentacji sprawy w związku z prowadzonym przez RDOŚ postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
 • otrzymanie postanowienia z RDOŚ w Białymstoku o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia,
 • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Otrzymanie uwag IK do:
 • PSOR,
 • Projektu usytuowania znaków PD,
  • prace nad korektą projektu podziału nieruchomości,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przesłanie wniosku do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie o zawarcie porozumienia w sprawie korzystania z dróg w czasie realizacji robót ,
 • przekazanie do IK rewizji nr 10 Programu prac projektowych,
 • przekazanie materiałów do KP i Komisji Rozjemstwa,
 • przekazanie do KP do oklauzulowania PSOR rewizja nr 8,
 • przekazanie do IK odpowiedzi w sprawie harmonogramu prac w zakresie podziałów na węźle Nowogród, zmian do wniosku ZRID,
 • przekazanie do IK/KP propozycji korekty przebiegu linii rozgraniczających w rejonie węzła Nowogród przy uwzględnieniu nowej ewidencji otrzymanej z PODGiK,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji do IK Projektu usytuowania znaków PD rewizja nr 2,
 • uzyskanie akceptacji IK dla PW Tom 10 Ekrany,
 • przesłanie wniosku o udostępnienie danych ewidencyjnych gruntów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do Starostwa Powiatowego w Łomży w zakresie działek w rejonie węzła Nowogród,
 • uzyskanie akceptacji proponowanego przebiegu linii rozgraniczających w rejonie węzła Nowogród,
 • rozpoczęcie prac nad korektą projektu podziału nieruchomości,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy sieci telekomunikacyjnej od Orange Polska S.A.,
 • przesłanie do IK informacji nt. działań podjętych w sprawie postanowienia Wojewody Podlaskiego.
 • Otrzymanie z PODGiK materiałów z nową ewidencją.
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zgłoszenie prac geodezyjnych (podziały na węźle Nowogród) w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży,
 • otrzymanie uwag od IK do STWiORB PW Tom 2 Roboty drogowe,
 • Przekazanie do ponownej weryfikacji do IK Projektu Wykonawczego Tom 10 Ekrany – rev.2,
 • przesłanie pisma do PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Łomża z ponowną prośbą o uzgodnienie PW przebudowy kolizji nn i SN,
 • otrzymanie odpowiedzi od Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie wprowadzania danych do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
 • przesłanie pisma do PEPEES S.A. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej,
 • otrzymanie do wiadomości pisma adresowanego do Wójta Gminy Piątnica od Zarządu Zlewni w Ostrołęce dot. wniosku o uzgodnienie warunków realizacji budowy mostu tymczasowego,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie uwag od IK do:
 • PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża – rev.1
  • uzyskanie zatwierdzenia przez IK PW przepustów ekologicznych Tom 3.21,
  • złożenie wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej dla budowy przepustów tymczasowych i dróg technologicznych do RZGW w Białymstoku,
  • otrzymanie pism od Zamawiającego z uzgodnieniem kolorystyki:
 • obiektów
 • ekranów
  • przesłanie wniosku do Orange Polska S.A. z prośbą o uzgodnienie PW przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
  • przesłanie pisma do MPWiK w Łomży z ponowną prośbą o uzgodnienie PW przebudowy wodociągu po wprowadzeniu/wyjaśnieniu uwag gestora,
  • uzyskanie uzgodnienia PW:
 • przebudowy wodociągu przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • przebudowy światłowodu zabudowanego na linii WN 110 kV,
  • otrzymanie uwag do PW przebudowy sieci nN i SN od PGE Dystrybucja S.A.,
  • przesłanie pisma do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie terminu wprowadzenia danych do zasobu geodezyjnego,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
 •                      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • otrzymanie uwag od IK do:
  • STWiORB branży mostowej,
  • dokumentacji określającej miejsca styków nawierzchni i połączeń konstrukcji nawierzchni,
   • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy kolizyjnej sieci telekomunikacyjnej AVITO Intertor.net,
   • otrzymanie z PUW w Białymstoku postanowienia o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID w związku z decyzją Ministra Rozwoju w sprawie podziału nieruchomości na węźle Nowogród,
   • analiza uwag do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
   • Złożenie do ZDP Łomża, Gmina Łomża i Gmina Piątnica wniosków o zawarcie porozumienia w sprawie korzystania z dróg na czas realizacji robót.

   

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie uwag od IK do STWiORB:
 • wodociągi i zbiorniki
 • branża telekomunikacyjna
 • branża elektroenergetyczna
  • uzyskanie uzgodnienia PW przebudowy kolizyjnej sieci szerokopasmowej SSPW
  • przesłanie do IK Karty odpowiedzi na uwagi do PW w zakresie Tomu 3.21 Przepusty do celów ekologicznych – rev.2
  • przekazanie do IK do ponownej weryfikacji PW w zakresie Tomu 1 Wzmocnienie podłoża – rev.1
  • przekazanie do weryfikacji do IK STWiORB dla robót drogowych
  • przesłanie wniosku do KP z prośbą o zwołanie Rady Technicznej nr 6 w celu omówienia zagadnień związanych z PW Roboty drogowe
  • analiza uwag do Projektów Wykonawczych, PSOR, specyfikacji otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.
  • przesłanie wniosku do IK z prośbą o RT w celu omówienia zagadnień związanych z RZ-04

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • otrzymanie pisma od Zamawiającego w sprawie poprawy PSOR rev. 7,
 • otrzymanie do wiadomości pisma z RDOŚ w Białymstoku kierowanego do PUW w Białymstoku w sprawie umożliwienia udziału społeczeństwa w postępowaniu ZRID,
 • uzyskanie uzgodnienia PW branży elektroenergetycznej w zakresie przebudowy sieci WN 110 kV przez PGE Dystrybucja S.A. ,
 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • przekazanie do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia do IK PW branży elektroenergetycznej w zakresie Tomu 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV – rev. 3,
 • uzyskanie zatwierdzenia PW branży elektroenergetycznej w zakresie Tomu 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV ,
 • otrzymanie uwag IK do Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • Stabilizacji i rozmieszczenia słupków PD – rev. 1,
 • branża mostowa Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych – rev. 1
  • otrzymanie stanowiska IK do Karty Odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Zamawiającego do PSOR,
  • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • otrzymanie pisma z MPWiK w Łomży z uwagami do PW przebudowy wodociągu,
  • otrzymanie pozytywnej opinii Dyrektora RZGW w Białymstoku dla przedsięwzięcia,
  • przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia specyfikacji technicznych w zakresie:
 • Tom 3 – PW Obiekty,
 • Tom 5 – PW Sanitarka (Wodociągi i zbiorniki retencyjne),
 • Tom 7 – PW Energetyka,
 • Tom 8 – PW Teletechnika i kanał technologiczny,
  • Przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia projektu PTOR rev. 1dla dróg gminnych i powiatowych

           

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • przygotowywanie odpowiedzi i korekta dokumentacji PSOR po uwagach Zamawiającego,
 • otrzymanie uwag IK do Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • obiekty inżynierskie Tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych – rev. 1
 • branża elektroenergetyczna Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV – rev. 2
  • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
  • otrzymanie prolongaty warunków technicznych oraz informacji nt. numerów kabli od Orange S.A.,
  • otrzymanie zawiadomienia z RDOŚ o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do dn. 7 sierpnia 2020r.
  • otrzymanie odpowiedzi od PEPEES S.A. w sprawie uzgodnienia PW branży sanitarnej, melioracyjnej i elektroenergetycznej,
  • ponowne przesłanie do PGE PW branży elektroenergetycznej w zakresie przebudowy sieci nn i SN z prośbą o uzgodnienie,
  • Złożenie wniosku o powołanie Rady Technicznej w sprawie omówienie tematów związanych z zatwierdzaniem projektu wykonawczego.

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • przygotowywanie odpowiedzi i korekty dokumentacji PSOR po uwagach Zamawiającego
 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • obiekty inżynierskie Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych – rev. 1
  • Projektu usytuowania znaków PD – rev. 1
  • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • Karta Odpowiedzi Wykonawcy do PTOR Etap I – Oznakowanie włączeń oraz przecięć drogi technologicznej z drogami krajowymi dk 61 i dk 64
 • Karta Odpowiedzi Wykonawcy wraz z ze zmianą w projekcie PTOR Etap I – dla dróg wojewódzkich nr 645 i 668
  • otrzymanie wezwania do uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko od RDOŚ w Białymstoku w związku z wezwaniem PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku
  • opracowywanie odpowiedzi na w/w wezwanie, uzyskanie akceptacji Zamawiającego, przesłanie odpowiedzi na wezwanie do RDOŚ w Białymstoku

– kwiecień

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV – rev. 2,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych – rev. 1,
  • przesłanie ponownej prośby o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci WN 110 kV do PGE po wprowadzeniu korekt zgodnie z uwagami gestora,
  • przekazanie skorygowanych materiałów PW branży sanitarnej po uwagach zgłoszonych przez PEPEES S.A, ponowne przekazanie PW branży melioracyjnej i elektroenergetycznej i prośby o uzgodnienie dokumentacji,
  • otrzymanie uwag do złożonego do uzgodnień Projektu Wykonawczego przebudowy kolizji sieci SN i nN od PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża,
  • otrzymanie wezwania do uzupełnienia braków w raporcie o oddziaływaniu na środowisko od PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, opracowywanie odpowiedzi,

       W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • branży drogowej Tom 2 Roboty drogowe – rev. 1
 • branży konstrukcyjnej Tom 10 Ekrany – rev. 1
  • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej do MPWiK w Łomży oraz do Zakładu Usług Komunalnych w Łomży,
  • przesłanie prośby o prolongatę warunków technicznych oraz przekazanie numerów kabli do Orange Polska S.A.,
  • uzyskanie pozytywnej opinii od Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,
  • uzyskanie uzgodnienia Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu Etap I (dla dróg gminnym i powiatowych) i Etap II

                     W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • przekazanie do weryfikacji przez IK Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu etap I dla DK,
 • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK Projektu Wykonawczego branży telekomunikacyjnej w zakresie:
 • Tom 8.1A, Tom 8.1B i Tom 8.1C Kolizje telekomunikacyjne rev. 1,
  • przekazanie do Zamawiającego skorygowanego PSOR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi,
  • brak dalszych uwag IK do PSOR,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • obiektów inżynierskich w zakresie tomów: Tom 3.1 Obiekt WD-1, Tom 3.2 Obiekt WS-2, Tom 3.10 Obiekt WS-14, Tom 3.11 Obiekt WS/PZDsz-15, Tom 3.13 Obiekt WS-21 i Tom 3.17 Obiekt WD-1/DK64,
  • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu wykonawczego przebudowy kolizji telekomunikacyjnej do Intertor.NET,
  • analiza uwag Zamawiającego do PW obiektów inżynierskich Tom 3.3 Obiekt MS/PZDdz-4 , Tom 3.8 Obiekt WS-12 , Tom 3.14 Obiekt WD-22 , Tom 3.15 Obiekt WS-24,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu Etap I (dla dróg gminnym i powiatowych) i Etap II

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego obiektów mostowych,
 • analiza uwag do Projektów Wykonawczych otrzymanych od IK, korekta PW, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • przekazanie do weryfikacji IK Projektów Wykonawczych obiektów inżynierskich w wersji elektronicznej w zakresie:
 • Tom 3.7 Obiekt MS-11
 • Tom 3.6 Obiekt MS-7
  • przekazanie do weryfikacji IK Projektu Wykonawczego Wzmocnienia podłoża gruntowego,
  • przekazanie do weryfikacji IK Projektu tymczasowej organizacji ruchu dla DK i DW,
  • przekazanie do Zamawiającego skorygowanego PSOR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do PW:
 • Katalogu Elementów Powtarzalnych
 • obiektów inżynierskich Tom 3.9 Obiekt WS-13, Tom 3.8 Obiekt WS-12 i Tom 3.14 Obiekt WD-22 ,Tom 3.15 Obiekt WS-24
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży zieleń Tom 4.1
  • przesłanie odpowiedzi na postanowienie o wezwaniu do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

– marzec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego obiektów mostowych,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • przekazanie do weryfikacji do IK Projektów Wykonawczych w wersji elektronicznej w zakresie:
 • branży zieleń Tom 4.1 Projekt wycinki – rev 1, po uwagach Zamawiającego
 • obiektów inżynierskich Tom 3.16 Obiekt WS/PZDsz-25
  • przekazanie do Zamawiającego skorygowanego PSOR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do PW:
 • branży telekomunikacyjnej Tom 8.1C Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć AVITO Intertor.NET,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kV,
 • branży konstrukcyjnej Tom 10 Ekrany akustyczne,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.4 Obiekt WS-5, Tom 3.3 Obiekt MS-4, Tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.2 i 7.3,
  • otrzymanie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, przygotowywanie odpowiedzi,
  • otrzymanie pisma uzupełniającego od gestora sieci – PEPEES S.A. w sprawie braku uwag do przedłożonych projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej i melioracyjnej,
  • przesłanie PW branży melioracyjnej do uzgodnienia do Zarządu Zlewni w Ostrołęce,
  • opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego obiektów mostowych,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przekazanie do weryfikacji do IK Projektów Wykonawczych w wersji elektronicznej w zakresie:
 • branży telekomunikacyjnej Tom 8.1C Kolizje telekomunikacyjne – sieć AVITO Intertor.NET,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.22 Katalog elementów powtarzalnych,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.8 Obiekt WS-12 oraz Tom 3.14 Obiekt WD-22,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.2 i 7.3 rev 2 wraz z kartą odpowiedzi,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.14 Obiekt WS-24,
  • przekazanie do IK karty odpowiedzi Wykonawcy na uwagi zgłaszane przez Inżyniera do obiektów mostowych,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do:
 • PW branży telekomunikacyjnej Tom 8.1A i 8.1B,
 • PSOR,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.12, 3.18, 3.20,
 • branży drogowej Tom 2 Roboty drogowe,
 • projektu stabilizacji i rozmieszczenia słupków PD,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży sanitarnej Tom 5.1 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej oraz Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych,
  • Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przekazanie do weryfikacji do IK Projektów Wykonawczych w wersji elektronicznej w zakresie:
 • branży konstrukcyjnej Tom 10 Ekrany akustyczne,
 • branży sanitarnej Tom 5.1 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej – rev.1 po uwagach IK,
 • branży sanitarnej Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych – rev.1 po uwagach IK,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.4 Obiekt WS-5 – rev. 1,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.3 Obiekt MS/PZDdz-4 – rev. nr 1,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.1 Przebudowa sieci WN 110 kv – rev.1 po uwagach IK,
  • przekazanie do zatwierdzenia do Zamawiającego Projektu Stałej Organizacji Ruchu wraz z kartą odpowiedzi na uwagi oraz opinią projektanta,
  • otrzymanie do wiadomości pisma RDOŚ w Białymstoku skierowanego do Wojewódzkiej Stacji Sanepid w Białymstoku oraz do RZGW w Białymstoku w sprawie zaopiniowania przedsięwzięcia,
  • analiza uwag otrzymanych od IK do PW:
 • obiektów inżynierskich Tom 3.12, 3.18, 3.20,
 • przygotowywanie kart odpowiedzi,
 • branży drogowej Tom 2 Roboty drogowe,
 • projektu stabilizacji i rozmieszczenia słupków PD,
 • branży elektroenergetycznej Tom 7.2 i 7.3,
  • uzyskanie akceptacji IK dla PW:
 • branży sanitarnej Tom 5.3 Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sanitarnej,
 • branży telekomunikacyjnej Tom 8.2 Budowa kanału technologicznego,
 • branży zieleń Tom 4.1 Projekt wycinki i Tom 4.2 Projekt zieleni,
  • analiza uwag otrzymanych od Zamawiającego do PW:
 • branży zieleń Tom 4.1 Projekt wycinki,
 • przygotowywanie karty odpowiedzi,
 • obiektów inżynierskich Tom 3.5 Obiekt WS-6 i Tom 3.19 WD-4/DK64,
  • Opracowywanie projektów tymczasowej organizacji ruchu

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przekazanie do Zamawiającego skanu złożonego wyjaśnienia na wezwanie RDOŚ w Białymstoku,
 • przekazanie do weryfikacji przez IK wersji elektronicznej Projektów Wykonawczych w zakresie tomów (1 złożenie):
 • Tom 8.1A Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć ORANGE POLSKA
 • Tom 8.1B Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć SSPW
 • Tom 3.9 Obiekt WS-13
  • przekazanie do weryfikacji przez IK wersji papierowej Projektu Wykonawczego w zakresie tomów (1 złożenie)
 • Tom 2 Roboty drogowe,
 • Tom 8.1A Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć ORANGE POLSKA
 • Tom 8.1B Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych – sieć SSPW
 • Tom 8.2 Budowa kanału technologicznego
  • przekazanie do ponownej weryfikacji przez IK wersji papierowej Projektów Wykonawczych wraz z kartami odpowiedzi, w zakresie tomów:
 • 2 Przebudowa urządzeń el-en – 2 złożenie po uwagach IK,
 • 3 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego – 2 złożenie po uwagach IK,
 • 4 Zasilanie obiektów – 2 złożenie po uwagach IK
  • przesłanie odpowiedzi na postanowienie PUW w Białymstoku,
  • otrzymanie uwag od IK do PW branży rozbiórkowej rev.01,
  • przekazanie do weryfikacji przez IK wersji papierowej Projektu Wykonawczego w zakresie tomów (1 złożenie)
   • tom 3.21 Przepusty do celów ekologicznych
  • przygotowywanie PSOR do ponownego złożenia do zatwierdzenia wraz z kartą odpowiedzi i opinią Projektanta.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • W dniu 12.03.2020r. przesłano odpowiedź na postanowienie Urzędu Wojewódzkiego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży sanitarnej,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od IK do PW branży zieleń,
 • korekta PSOR, przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK,
 • przekazanie projektu usytuowania znaków granicznych i znaków PD do weryfikacji IK w wersji papierowej i elektronicznej,
 • przekazanie do Zamawiającego pisma w sprawie uzgodnienia odpowiedzi na wezwanie RDOŚ,
 • Przekazanie do weryfikacji IK wersji elektronicznych projektów wykonawczych:
 • Tom 2 Roboty drogowe
 • Tom 8.2 Budowa kanału technologicznego
 • Tom 3.12 Obiekt MS-19, Tom 3.18 Obiekt WD-2a/DK64, obiekt WD-5/DK64
 • Tom 7.2 Przebudowa urządzeń el-en, Tom 7.3 Przebudowa i budowa oświetlenia drogowego, Tom 7.4 Zasilanie obiektów – złożenie nr 2 po uwagach IK
 • Tom 4.2 Projekt zieleni – złożenie nr 2 po uwagach IK
 • Tom 5.3 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – złożenie nr 2 po uwagach IK
  • Przekazanie oklauzulowanego projektu podziału nieruchomości w rejonie węzła Nowogród,
  • Przesłanie odpowiedzi na wezwanie do RDOŚ w Białymstoku,
  • Przekazanie warunków technicznych otrzymanych od firmy INTERTOR.NET wraz z opinią Projektanta

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 

 • złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie wtórnego podziału nieruchomości na węźle Nowogród,
 • planowane uzyskanie oklauzulowanej mapy podziałów przez PODGiK.

– luty

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży sanitarnej,
 • otrzymanie uwag od IK do PW branży zieleń,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od IK do PW branży zieleń,
 • otrzymanie wezwania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do uzupełniania braków,
 • korekta PSOR, przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK,
 • opracowanie projektu usytuowania znaków granicznych i znaków PD.

 

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 

 • złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie wtórnego podziału nieruchomości na węźle Nowogród,
 • planowane uzyskanie oklauzulowanej mapy podziałów przez PODGiK.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów
 • przekazanie PDR dla etapu PW do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej,
 • przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego Projektu Wykonawczego Obiektów Inżynierskich w zakresie: obiekt WS-6 i obiekt WD-4/DK64 w wersji elektronicznej,
 • przekazanie do IK uzupełnienia w związku z uwagami do PSOR – Karta odpowiedzi Wykonawcy rev. 02,
 • otrzymanie pisma od IK ze stanowiskiem do KOW rev.02 dot. PSOR,
 • przekazanie do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego Projektu Wykonawczego Rozbiórek Obiektów Budowlanych (złożenie nr 2) wraz z Kartą odpowiedzi na uwagi IK

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • wprowadzanie uwag do mapy z projektem podziałów zgodnie z uwagami otrzymanymi od IK,
 • złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji i Geodezyjnej i Kartograficznej Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych w zakresie wtórnego podziału nieruchomości na węźle Nowogród.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • otrzymanie od Zamawiającego uzasadnienia jakie należy złożyć formułując uzupełnienie do Postanowienia Wojewody znak AB-I.7820.2.3.2019.MB.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • przygotowanie PDR dla etapu PW do złożenia do weryfikacji i zatwierdzenia przez IK/Zamawiającego,
 • przesłanie odpowiedzi na wezwania z RDOŚ w Białymstoku z uzupełnieniem braków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID,
 • przekazanie 1 egz. uzupełnienia przekazanego do RDOŚ w Białymstoku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku,
 • przesłanie ponownej prośby do INTERTOR.NET o udostępnienie materiałów dot. sieci teletechnicznej w km 3+645 [S-61],
 • przekazanie do IK do weryfikacji i akceptacji PW Obiektów Inżynierskich, WS/PZDsz-15, WS-21, WD-1/DK-64,
 • przekazanie do IK do weryfikacji i akceptacji PW Obiektów Inżynierskich WD-1, WS-2, WS-14 – rewizja nr 2 wraz z kartą odpowiedzi w wersji elektronicznej,
 • analiza uwag otrzymanych od IK do PW branży elektroenergetycznej

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • wprowadzanie uwag do mapy z projektem podziałów zgodnie z uwagami otrzymanymi od IK

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • wniosek oczekuje na zaopiniowanie i udzielenie zgody na wystąpienie o odstępstwo przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
 •                      W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • opracowywanie przedmiarów robót,
  • opracowywanie SST,
  • opracowywanie PDR dla etapu PW,
  • analiza uwag i wprowadzanie poprawek, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy dla PW obiektów inżynierskich,
  • prace nad pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew oraz przepustów,
  • Przygotowywanie odpowiedzi na wezwania z RDOŚ w Białymstoku do uzupełnienia braków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID,
  • Przesłanie prośby o uzgodnienie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej, melioracyjnej i energetycznej do PEPEES S.A. ,
  • Przygotowanie rewizji karty odpowiedzi na uwagi do PSOR i przekazanie wraz z poprawionym projektem PSOR do zatwierdzenie przez Zamawiającego,
  • Przekazanie wersji papierowej PW branży elektroenergetycznej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera/Zamawiającego

  W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

  • zakończenie weryfikacji wewnętrznej opracowanych materiałów,
  • przekazanie Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazu zmian ewidencyjnych).

  W zakresie uzyskania odstępstwa:

  • wniosek oczekuje na zaopiniowanie i udzielenie zgody na wystąpienie o odstępstwo przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

– styczeń

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • analiza uwag i wprowadzanie poprawek, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy dla PW obiektów inżynierskich,
 • prace nad KIP oraz pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • Przekazanie PW Rozbiórek Obiektów Budowlanych w wersji elektronicznej do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie PW branży elektroenergetycznej w wersji elektronicznej do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego, przygotowywanie wersji papierowej,
 • otrzymanie do wiadomości pisma ze stanowiskiem Inżyniera do Karty odpowiedzi Wykonawcy dot. uwag Zamawiającego do PSOR,
 • omówienie uwag do PSOR na Radzie Technicznej nr 5 w dniu 30.01.2020r.,
 • otrzymanie wezwania z RDOŚ w Białymstoku do uzupełnienia braków w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie weryfikacji opracowanej mapy z projektem podziału nieruchomości oraz wykazu zmian ewidencyjnych,
 • przygotowanie materiału do przekazania do weryfikacji przez IK/Zamawiającego.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • uzyskanie pozytywnej opinii Zarządcy drogi – PZDW w Białymstoku,
 • przekazanie Zamawiającemu wersji papierowej i elektronicznej wniosku wraz ze skorygowanymi załącznikami,
 • wniosek jest kompletny i gotowy do przekazania do Generalnego Dyrektora w celu zaopiniowania i udzielenia zgody na wystąpienie o odstępstwo do Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • analiza uwag i wprowadzanie poprawek, przygotowanie kart odpowiedzi Wykonawcy do PSOR i PW obiektów inżynierskich,
 • złożenie do przeglądu przez Inżyniera Projektu Wykonawczego Branżowego w zakresie:
  • Tom 5.1 Przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej.
  • Tom 5.2 Budowa zbiorników retencyjnych.
  • Tom 5.3 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
  • Tom 6 Branża Melioracyjna.
 • prace nad KIP oraz pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontrola przeprowadzonych prac obliczeniowych
 • opracowywanie mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian ewidencyjnych,
 • przygotowywanie materiału w wersji elektronicznej do złożenia do weryfikacji do Inżyniera/Zamawiającego.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • analiza uwag otrzymanych do wniosku o odstępstwo z Centrali GDDKiA, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • wprowadzenie poprawek do wniosku o odstępstwo,
 • przygotowanie wersji papierowej i elektronicznej skorygowanego wniosku wraz z załącznikami i przekazanie materiałów do Inżyniera,
 • wystąpienie do PZDW w Białymstoku z prośbą o wydanie opinii Zarządcy drogi

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego postanowienie z dnia 13.11.2019 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości występujących we wniosku o ZRID z 13.12.2019 r. na 15.05.2020 r.
 • otrzymanie do wiadomości aneksu nr 19-B2/UP/00312/2 do umowy nr 19-B2/UP/00312/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE szafki SO na rondzie R5 wraz z zaktualizowanymi warunkami przyłączenia,
 • analiza ww. warunków technicznych przyłączenia, przygotowanie opinii Projektanta.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • gromadzenie i opracowywanie danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej , kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie pocztą postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego postanowienie z dnia 13.11.2019 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości występujących we wniosku o ZRID z 13.12.2019 r. na 15.05.2020 r.
 • otrzymanie uwag Zamawiającego do PSOR,
 • otrzymanie uwag Inżyniera do PW obiektów inżynierskich: WD-1, WS-2 i WS-14,
 • prace nad KIP oraz pozwoleniem wodno-prawnym dla mostu tymczasowego przez rzekę Narew.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • zakończenie prac obliczeniowych,
 • opracowywanie map z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian ewidencyjnych.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • zakończenie opracowywania danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej,  kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła,
 • uzyskanie materiałów od PZDW w Białymstoku,
 • otrzymanie uwag do wniosku o odstępstwo z Centrali GDDKiA, analiza i wprowadzanie poprawek we wniosku o odstępstwo.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego postanowienie z dnia 13.11.2019 r. w zakresie terminu na usunięcie nieprawidłowości występujących we wniosku o ZRID z 13.12.2019 r. na 15.05.2020 r.
 • otrzymanie do wiadomości aneksu nr 19-B2/UP/00312/2 do umowy nr 19-B2/UP/00312/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE szafki SO na rondzie R5 wraz z zaktualizowanymi warunkami przyłączenia,
 • analiza ww. warunków technicznych przyłączenia, przygotowanie opinii Projektanta.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • gromadzenie i opracowywanie danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej , kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła.