2019

– grudzień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przekazanie zaktualizowanego Raportu Oddziaływania na Środowisko zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Białymstoku do RDOŚ(3 egz.) oraz do PUW (1 egz.)

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • analiza materiałów uzyskanych z PODGiK, prace przygotowawcze

W zakresie uzyskania odstępstwa:

gromadzenie i opracowywanie danych w zakresie istniejącej i prognozowanej struktury liczbowej , kierunkowej i rodzajowej pojazdów na drogach i zjazdach w rejonie węzła

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przekazanie do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego PW obiektów inżynierskich: WD-1, WS-2, WS-14,
 • przesłanie odpowiedzi na pismo otrzymane od PUW w Białymstoku przekazujące pismo z wnioskiem społecznym,
 • otrzymanie wezwania z RDOŚ w Białymstoku odnośnie dostosowania raportu oddziaływania na środowisko dot. kwestii mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z wezwaniem RDOŚ w Białymstoku.

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • kontynuowanie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • przygotowywanie wniosku o odstępstwo na lokalizację zjazdów publicznych w obszarze oddziaływania węzła „Nowogród”,
 • przekazanie do przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego roboczej wersji odstępstwa na lokalizację zjazdów w obszarze oddziaływania węzła „Nowogród”,
 • otrzymanie uwag od Inżyniera i Zamawiającego do wniosku o odstępstwo, przygotowanie odpowiedzi, wprowadzenie do wniosku i ponowne przesłanie wniosku wraz z załącznikami do Zamawiającego,
 • uzyskanie mailowego potwierdzenia od PZDW w Białymstoku wysłania materiałów z realizowanej inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku I i II od km 45+709,00 do km 53+891,65”, niezbędnych do dołączenia do wniosku.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przesłanie wyjaśnień do RDOŚ w Białymstoku dot. kwestii możliwości budowy mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • uzyskanie zatwierdzenia KSZR rev.03 przez Inżyniera,
 • przekazanie Zamawiającemu zestawienia działek będących obecnie własnością woj. podlaskiego a które staną się własnością Skarbu Państwa,
 • przesłanie odpowiedzi do Inżyniera w sprawie harmonogramu i wyceny prac projektowych związanych ze zmianą rozwiązań na węźle „Nowogród”,
 • przekazanie 1 egz. PSOR rev.01 w wersji papierowej i elektronicznej do przeglądu i zatwierdzenia przez Zamawiającego ,
 • przekazanie 1 egz. zatwierdzonej wersji PB rev.03 w wersji papierowej do protokolarnego odbioru przez Zamawiającego,
 • przesłanie projektu pisma z odpowiedzią na postanowienie PUW w sprawie ZRID,
 • przesłanie odpowiedzi na postanowienie PUW odnośnie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID,

W zakresie korekty przebiegu linii rozgraniczających i wprowadzeniu zmian w podziałach działek:

 • wprowadzenie uwag Zamawiającego do przedstawionego projektu linii rozgraniczających,
 • uzyskanie zatwierdzenia projektu linii,
 • rozpoczęcie prac nad projektem podziału nieruchomości.

W zakresie uzyskania odstępstwa:

 • przygotowywanie wniosku o odstępstwo,
 • kompletowanie załączników wymaganych do dołączenia do wniosku,
 • wystąpienie do PZDW w Białymstoku o udostępnienie materiałów z realizowanej inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku I i II od km 45+709,00 do km 53+891,65”

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przygotowywania wniosku o odstępstwo na lokalizację zjazdów publicznych w obszarze oddziaływania węzła,
 • przekazanie opinii Projektanta do aktualizacji warunków przyłączeniowych urządzenia KSZR przy Rondzie R5,
 • przygotowywanie zestawienia zgodnie z pismem od Zamawiającego,
 • przygotowywanie odpowiedzi na postanowienie PUW odnośnie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID,
 • otrzymanie pisma od PUW w Białymstoku przekazującego pismo z wnioskiem społecznym – przygotowywanie odpowiedzi,
 • uzyskanie zatwierdzenia Raportu ooś rev.04 z uwagami przez Inżyniera,
 • uzyskanie zatwierdzenia Projektu Budowlanego rev.03 z uwagami przez Inżyniera,
 • przekazanie propozycji zmiany linii rozgraniczających w obszarze węzła „Nowogród” zgodnie z poleceniem Inżyniera w trybie Subklauzuli 13.1,
 • przekazanie pisma do Inżyniera z określeniem kosztów i terminu wykonania podziału nieruchomości,
 • otrzymanie wezwania z RDOŚ w Białymstoku do wyjaśnienia kwestii możliwości budowy mostu tymczasowego przez rzekę Narew,
 • otrzymanie odpowiedzi od Inżyniera podtrzymującej stanowisko zawarte w piśmie z poleceniem zmiany

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • przekazanie kart odpowiedzi na uwagi Inżyniera do PB rev. 03 wraz z wersją elektroniczną poprawionych Tomów 1, 2 i 3,
 • przesłanie wersji papierowej Tomu 3 PAB Obiektów inżynierskich do Zamawiającego,
 • uzyskanie uzgodnienia Raportu ponownej oceny oddziaływania na środowisko – rev.04 przez Centralę GDDKiA,
 • otrzymanie polecenia Inżyniera dokonania korekty przebiegu linii rozgraniczających w rejonie węzła „Nowogród” z wprowadzeniem zmian w podziałach działek oraz rozpoczęcia prac związanych z uzyskaniem odstępstwa na lokalizację zjazdów,
 • przygotowywanie propozycji zmiany linii rozgraniczających na węźle „Nowogród”,
 • przekazanie karty odpowiedzi na uwagi Inżyniera do KSZR rewizja 3,
 • otrzymanie pisma od Zamawiającego w sprawie aktualizacji warunków przyłączeniowych urządzenia KSZR przy Rondzie R5, analiza warunków, przygotowywanie opinii Projektanta,
 • otrzymanie pisma od Zamawiającego z prośbą o przygotowanie zestawienia nieruchomości ,przygotowywanie zestawienia,
 • otrzymanie zawiadomienia z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zawieszeniu postępowania ZRID na czas wydania postanowienia przez RDOŚ w Białymstoku,
 • przygotowywanie odpowiedzi na postanowienie PUW odnośnie obowiązku usunięcia nieprawidłowości we wniosku ZRID.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • udział w spotkaniu technicznym i zaprezentowanie przez Wykonawcę oraz poddanie ocenie Inżyniera oraz Zamawiającego rozwiązań projektowych przyjętych w przekazanym Projekcie Budowlanym rewizja 3,
 • otrzymanie stanowiska Inżyniera w sprawie uwag do projektu budowlanego rev. 03 dotyczących części drogowej,
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi do PB rev. 03 zawarte w protokole ze spotkania technicznego, wprowadzenie uwag do PB,
 • otrzymanie od GDDKiA w Białymstoku do wiadomości korespondencji w sprawie wniosku ZRID wymienionej między urzędami:
 • postanowienie PUW o zawieszeniu postępowania ZRID,
 • postanowienie PUW o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości,
 • informacja o braku ostatecznej decyzji ZRID na drodze DW 645 przesłana przez PZDW w Białymstoku,
  • opracowywanie odpowiedzi do uwag Inżyniera do KSZR rewizja 3,
  • udzielenie odpowiedzi do uwag Inżyniera do ROOŚ rewizja 4.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie przedmiarów robót,
 • opracowywanie SST,
 • opracowywanie PDR dla etapu PW,
 • otrzymanie akceptacji Projektu Stałej Organizacji Ruchu rewizja 1,
 • Otrzymanie uwag od IK do KSZR rewizja 3,
 • Otrzymane uwag od IK do ROOŚ rewizja 4,
 • Złożenie wniosku przez Podlaski Urząd Wojewódzki do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Przygotowanie materiałów na spotkanie techniczne w celu zaprezentowania przez Wykonawca oraz poddania ocenie Inżyniera oraz Zamawiającego rozwiązań projektowych przyjętych w przekazanym Projekcie Budowlanym rewizja 3.
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • przekazanie rewizji nr 3 KSZR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera,
  • otrzymanie odpowiedzi od PEPEES S.A. na wniosek o uzgodnienie PB przebudowy średniego napięcia 15kV,
  • otrzymanie postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących:
  • odległości między węzłami ,
  • odległości między skrzyżowaniami
   • zwrócenie się z prośbą do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa,
   • przekazanie kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu dołączenia do wniosku o ZRID z 12.08.2019 r.,
   • uzyskanie zatwierdzenia Projektu Podziału Nieruchomości rev. 01 z uwagą

– październik

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • przekazanie rewizji nr 3 KSZR wraz z kartą odpowiedzi na uwagi do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera,
  • otrzymanie odpowiedzi od PEPEES S.A. na wniosek o uzgodnienie PB przebudowy średniego napięcia 15kV,
  • otrzymanie postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących:
  • odległości między węzłami ,
  • odległości między skrzyżowaniami
   • zwrócenie się z prośbą do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa,
   • przekazanie kopii postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwa do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu dołączenia do wniosku o ZRID z 12.08.2019 r.,
   • uzyskanie zatwierdzenia Projektu Podziału Nieruchomości rev. 01 z uwagą

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przekazanie PSOR wraz z kartą odpowiedzi do zatwierdzenia,
 • przekazanie rewizji nr 1 Projektu podziału nieruchomości wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Nadzoru i Zamawiającego do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie karty odpowiedzi na uwagi do Tomu 11.3 Projekt ,
 • uzyskanie zatwierdzenia Geotechnicznych Warunków Posadowienia,
 • przekazanie aneksów do PRG i PBG,
 • uzyskanie zatwierdzenia PRG i PBG,
 • przekazanie zestawienia zmian dodatkowych niewynikających z uwag Inżyniera a wprowadzonych do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID oraz zestawienia uwag audytorów BRD wraz ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie zostały wprowadzone do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID,
 • przekazanie oryginalnego egzemplarza Dodatku nr 1 do DGI zatwierdzonego i odesłanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem: decyzji zatwierdzającej dodatek, postanowienia o odmowie nadania rygoru, pisma o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
 • przekazanie oryginalnego egzemplarza PRG zatwierdzonego i odesłanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego wraz z kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem: decyzji zatwierdzającej PRG, postanowienia o nadaniu rygoru,
 • uzyskanie uzgodnienia aneksu do uzgodnionego PB przebudowy sieci wodociągowej od MPWiK Sp. z o.o. w Łomży
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
  • wprowadzanie do PSOR uwag IK,
  • uzupełnienie informacji o KW, tytułach własności w Projekcie podziału nieruchomości,
  • przygotowywanie do przekazania rewizji nr 1 Projektu podziału nieruchomości wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Nadzoru i Zamawiającego do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • przygotowanie karty odpowiedzi na uwagi do Tomu 11.3 Projekt geotechniczny do ponownej weryfikacji i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • przygotowanie aneksów do PRG i PBG do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
  • przygotowanie zestawienia zmian dodatkowych niewynikających z uwag Inżyniera a wprowadzonych do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID,
  • przygotowanie zestawienia uwag audytorów BRD wraz ze wskazaniem, czy i w jakim zakresie zostały wprowadzone do PAB stanowiącego załącznik do wniosku ZRID,
  • uzyskanie uzgodnienia styków organizacji ruchu z zadaniem nr 3 – firma Mota-Engil Central Europe S.A.
  • uzyskanie uzgodnienia PSOR przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku,
  • uzyskanie akceptacji Dodatku nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej rewizja nr 1 przez Inżyniera,
  • uzyskanie akceptacji Inwentaryzacji fotograficznej rewizja nr 1 przez Inżyniera

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przygotowywanie załączników graficznych dołączonych do uzgodnienia rozwiązań projektowych z PZDW w Białymstoku do przekazania do Inżyniera i Zamawiającego,
 • wprowadzanie do PSOR uwag IK,
 • przygotowywanie i przekazanie rewizji nr 1 Projektu podziału nieruchomości wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Nadzoru i Zamawiającego do przekazania do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego o przesunięciu terminu usunięcia nieprawidłowości we wnioski ZRID ,
 • otrzymanie decyzji o zatwierdzeniu Dodatku nr 1 do DGI oraz postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji,
 • otrzymanie od PGE wniosku o uzgodnienie lokalizacji przyłączy do zasilania urządzeń GDDKiA,
 • wystąpienie do MPWiK w Łomży o uzgodnienie aneksu do uzgodnionych PB przebudowy sieci wodociągowej,
 • złożenie do Marszałka Województwa Podlaskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej dodatek nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • wysłanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzi na postanowienia z prośbą o wszczęcie postępowania udzielenia ZRiD,
 • przygotowanie kopii OWP do przekazania do Inżyniera i Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • złożenie odpowiedzi na postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 26.08.2019r. wraz z uzupełnieniem wniosku ZRID
 • przekazanie Dokumentacji fotograficznej rewizja 1 do ponownej weryfikacji prze Inżyniera i Zamawiającego
 • przygotowanie rewizji nr 1 elementów Dodatku nr 1 do DGI do weryfikacji Inżyniera oraz Zamawiającego
 • uzyskanie opinii do przebiegu stałych objazdów od Prezydenta Miasta Łomża
 • uzyskanie opinii do PSOR od PZDW w Białymstoku
 • uzyskanie akceptacji mapy do celów projektowych rewizja 1 wraz z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną

– wrzesień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2,
 • uzyskanie decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych:
  • RUZ.421.38.2019.KB w zakresie obiektów mostowych,
  • RUZ.421.40.2019.MK w zakresie branży sanitarnej,
  • RUZ.421.42.2019.MK w zakresie branży melioracyjnej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przekazanie PSOR do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • otrzymanie pisma od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośba o uzupełnienie braków oraz odniesienie się do pisma Ministra Infrastruktury dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych odnośnie odległości między węzłami,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między węzłami,
 • przesłanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłączy elektroenergetycznych do firmy RBB-Electric,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości przekazanych przez IK
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2 przekazanych od IK

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • uzyskanie akceptacji PSOR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 • zakończenie kompletowania materiałów do zatwierdzenia PSOR, przygotowanie materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • otrzymanie pisma od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośba o uzupełnienie braków oraz odniesienie się do pisma Ministra Infrastruktury dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych odnośnie odległości między skrzyżowaniami,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między skrzyżowaniami,
 • przekazanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • uzyskanie odpisów brakujących KW z Sadu Rejonowego w Łomży,
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • skompletowanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • prace nad uzupełnieniem wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zakończenie opracowywania uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, przygotowanie materiału do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji (dodatku nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • uzyskanie uzgodnienia części budowlano-technicznej PDR od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • uzyskanie akceptacji PDR rewizja 2 przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • analiza uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • analiza uwag do KSZR rewizja nr 2,
 • uzyskanie odpowiedzi od firmy PEPEES S.A. na pismo z prośbą o uzgodnienie projektów budowlanych przebudowy sieci wodociągowej i melioracyjnej,
 • spotkanie w siedzibie firmy PEPEES S.A. z Projektantem branży elektroenergetycznej w sprawie przebudowy sieci SN.

– sierpień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • wystąpienie z zapytaniem do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży o prowadzenie KW lub ZD dla działek, których wypisy nie zawierają nr KW,
 • uzyskanie uzgodnienia PA-B z Orange Polska S.A.,
 • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy linii 110 kV z PGE Dystrybucja S.A.,
 • otrzymanie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID i zatwierdzenie podziału nieruchomości od Wojewody Podlaskiego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o ZRID do Inżyniera i Zamawiającego,
 • Przygotowanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • Złożenie wniosku o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Uzyskanie uzgodnienia koncepcji SZR w zakresie przebiegu stałych objazdów z PZDW w Białymstoku,
 • Otrzymanie zgody na przeniesienie stanowiska dzwonka bolońskiego do Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Łomża)
 • przygotowywanie Planu działań ratowniczych celem złożenie do zatwierdzenia do Inżyniera oraz Zamawiającego,
 • wystąpienie o opinię dotyczącą przebiegu stałych objazdów do Prezydenta Miasta Łomża,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zakończenie opracowywania Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • Zakończenie opracowywania projektu podziału nieruchomości,
 • Złożenie wniosku o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Przekazanie wyjaśnień do RZGW w Białymstoku w sprawie operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie kart odpowiedzi na uwagi Inżyniera do projektu budowlanego,
 • przygotowanie wniosku o ZRID wraz z załącznikami
 • przygotowywanie Planu działań ratowniczych celem złożenie do zatwierdzenia do Inżyniera oraz Zamawiającego,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • rozpoczęcie prac nad wielobranżowym projektem wykonawczym

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
 • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: Zarządu Województwa Podlaskiego oraz od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • uzgodnienia projektów branżowych:
  • uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej przez Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
  • uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci SN przez Scandic Food Sp. z o.o.,
  • uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej SSPW WP przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • uzupełnienie wniosku o zwolnienie z zakazu przy wałach do RZGW w Białymstoku,
 • uzyskanie decyzji o zwolnieniu z zakazu wykonywania robót lub czynności wpływających na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych ,
 • złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji zwalniającej przy wałach,
 • przekazanie informacji o wydaniu decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót przy wałach w nawiązaniu do wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do RZGW w Białymstoku,
 • złożenie wniosku (KIP) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do RDOŚ w Białymstoku,
 • przesłanie informacji do RDOŚ w Białymstoku w nawiązaniu do złożonego wniosku (KIP) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnośnie braku rurociągów wodociągowych magistralnych w zakresie przedsięwzięcia,
 • przesłanie pisma z prośbą o informacje na temat wybudowanej linii telekomunikacyjnej do firmy INTERTOR.NET,
 • przygotowanie wniosku o ZRID wraz z załącznikami

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
   • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
   • przygotowywanie wniosku ZRID,
   • rozpoczęcie wykonywania badań terenowych geologicznych oraz opracowywanie dokumentacji uzupełniającej,
   • przesłanie uzasadnienia do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom wodnoprawnym do RZGW oraz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zgłaszania uwag ws decyzji zwalniającej z zakazu przy wałach,
   • przesłanie próśb o uzgodnienie projektu budowlanego branży telekomunikacyjnej do: Orange Polska S.A. i SSPW,
   • przesłanie pisma do Nadleśnictwa w Łomży w sprawie przeniesienia stanowiska gatunku chronionego,
   • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od Komendanta Wojewódzkiego PSP,
   • Uzyskanie odpowiedzi na wnioski o zaopiniowanie projektu KSZR od GITD, GDDKiA Departament Strategii i Studiów,
   • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego branży melioracyjnej przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce,
   • uzyskanie uzgodnienia projektu przebudowy światłowodu zabudowanego na słupach WN,
   • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia PSOR od Urzędu Gminy Piątnica i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
   • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia PDR od Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
   • Przekazanie do ponownej weryfikacji do Inżyniera i Zamawiającego projektów budowlanych branżowych, projektu KSZR, PZT, Raportu ooś wraz z kartami odpowiedzi

– lipiec

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
  • uzyskanie wstępnej zgody Zarządcy drogi na wystąpienie o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między skrzyżowaniami,
  • przekazanie skorygowanych wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo w zakresie odległości między skrzyżowaniami i odległości między węzłami do Wojewody Podlaskiego,
  • złożenie uzupełnienia do wniosku o zwolnienie z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału w RZGW w Białymstoku,
  • otrzymanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie zwolnienia z zakazu przy wałach przeciwpowodziowych,
  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych wraz z postanowieniem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
  • zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Łomża, Wójt Gminy Piątnica, Prezydent Miasta Łomża,
  • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: Komendanta Miejskiego PSP, PGW Wód Polskich RZGW w Białymstoku,
  • Uzyskanie odpowiedzi na wnioski o zaopiniowanie projektu KSZR od: WITD, Mota-Engil Central Europe S.A.,
  • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej przez MPWiK w Łomży,
  • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia planszy uzbrojenia terenu od PSG i PGE Dystrybucja,
  • uzyskanie opinii do PSOR od Urzędu Gminy Łomża,
  • Uzyskanie uzgodnienia PZDW w zakresie styków Węzeł Nowogród z drogą wojewódzką 645.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie mapy do celów projektowych do ośrodka geodezyjnego, uzyskanie zatwierdzenia mapy,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej do: MPWiK w Łomży i Zakładu Usług Komunalnych,
 • rozesłanie próśb o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu do: PSG sp. o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, MPWiK, PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miasta Łomża, Starostwa Powiatowego w Łomży.
 • przesłanie wniosku o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu do Starostwa Powiatowego w Łomży przesłanie próśb o wydanie opinii ZRiD do: Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Łomża, Wójta Gminy Piątnica, Ministerstwa Zdrowia, PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, RDLP w Białymstoku, Podlaski WKZ, Wojewódzka PSP w Białymstoku, Miejska PSP w Łomży, KWP w Białymstoku, WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie, Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
 • wprowadzenie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie sprostowania do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do RZGW wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji do złożenia do Zamawiającego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego branży melioracyjnej do PEPEES S.A.,
 • przesłanie skorygowanych projektów przebudowy sieci wodociągowych do: MPWiK w Łomży, Zakład Usług Komunalnych,
 • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy linii nn i SN przez PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie uwag PGE Dystrybucja S.A. do projektu przebudowy linii 110 kV,
 • uzyskanie pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Łomży do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie,
 • uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie mapy do celów projektowych do ośrodka geodezyjnego, uzyskanie zatwierdzenia mapy,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej do: MPWiK w Łomży i Zakładu Usług Komunalnych,
 • rozesłanie próśb o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu do: PSG sp. o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, MPWiK, PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miasta Łomża, Starostwa Powiatowego w Łomży.
 • przesłanie wniosku o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu do Starostwa Powiatowego w Łomży przesłanie próśb o wydanie opinii ZRiD do: Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Łomża, Wójta Gminy Piątnica, Ministerstwa Zdrowia, PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, RDLP w Białymstoku, Podlaski WKZ, Wojewódzka PSP w Białymstoku, Miejska PSP w Łomży, KWP w Białymstoku, WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie, Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
 • wprowadzenie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie sprostowania do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do RZGW wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji do złożenia do Zamawiającego

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowanie mapy do celów projektowych do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych, przygotowanie kompletnych projektów do przekazania do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, sporządzenie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowanie kompletnego Projektu do złożenia do Inżyniera i Zamawiającego celem ponownej weryfikacji i zatwierdzenia linii rozgraniczających
 • przekazanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego robót drogowych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Inżyniera do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie Projektu architektoniczno-budowlanego branży mostowej wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu prze Inżyniera i Zamawiającego wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy na uwagi dotyczące Analizy akustycznej,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu oświetlenia drogowego do Urzędu Gminy Łomża,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia do PGE Dystrybucja S.A.,
 • przygotowanie Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • przesłanie PSOR do zaopiniowania do właściwych jednostek opiniujących:
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Urząd Gminy Łomża,
 • Urząd Gminy Piątnica,
 • Urząd Miejski w Łomży,
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
  • przesłanie pisma do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z prośbą o podstemplowanie wszystkich załączników graficznych dołączonych do uzgodnienia rozwiązań,
  • przesłanie pisma z prośbą o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
  • analiza i wprowadzanie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, aktualizacja PDR i przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • uzupełnienie zakresu mapy, przygotowywanie mapy do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających,
 • przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego robót drogowych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do ponownej weryfikacji przez Inżyniera,
 • przygotowanie Projektu Budowlanego branży mostowej wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do weryfikacji przez Inżyniera,
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przygotowanie Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do Inżyniera i Zamawiającego,
 • kompletowanie materiałów do uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • przygotowanie PSOR do przesłania do zaopiniowania do właściwych jednostek opiniujących,
 • uzyskanie akceptacji Inżyniera dla warunków technicznych przyłączeniowych obiektów: przepompowni i MS-19 wydanych przez PGE,
 • przyjęcie przez Inżyniera wyjaśnień przedstawionych ws. oświetlenia na obiekcie MS-19 i w rejonie styku z Zadaniem nr 3 – brak dalszych uwag Inżyniera,
 • uzyskanie uwag Inżyniera do Planu Działań Ratowniczych,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie mapy do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • zakończenie wprowadzania uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD, przygotowanie materiału do ponownego przekazania do Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • przygotowanie pisma ws oświetlenia na styku z Zadaniem nr 3 wraz z obliczeniami długości pasów włączeń/wyłączeń oraz załącznikiem graficznym,
 • przekazanie do Inżyniera skorygowanych wniosków o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych, zgodnie z otrzymanymi uwagami,
 • przygotowanie załączników oraz zaktualizowanego pisma ws rozdzielenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i krajowej,
 • analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do Analizy akustycznej, przygotowywanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera i Zamawiającego do Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych, przygotowywanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • uzyskanie informacji nt. zabezpieczenia zabytkowego cmentarza wojennego na czas wykonywania prac budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • przygotowywanie materiałów do uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie do ponownego przeglądu Mapy do celów projektowych wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • uzyskanie materiałów z raportu o odziaływaniu na środowisko budowy drogi wojewódzkiej DW645 w zakresie akustyki od PZDW,
 • uzyskanie pozytywnej opinii do projektu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych od Urzędu Gminy Łomża,
 • przygotowanie pisma dotyczącego oświetlenia drogowego na obiekcie MS-19 wraz z obliczeniami długości pasów włączenia i wyłączenia na węźle i załącznikiem graficznym,
 • analizowanie otrzymanych uwag Inżyniera do Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera otrzymanych do wniosków o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • analiza uwag Inżyniera do warunków usunięcia kolizji linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV, przygotowywanie stanowiska Projektanta,

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie do ponownej weryfikacji Projektu Robót Geologicznych i Projektu Badań Geotechnicznych wraz z kartami odpowiedzi,
 • przygotowywanie do złożenia do ponownego przeglądu Mapy do celów projektowych wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowanie załączników do pisma uszczegóławiającego nt. oświetlenia przy obiekcie MS-19,
 • złożenie do uzgodnień projektu przebudowy WN 110 kV,
 • przygotowania pozostałych projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przygotowanie opinii Projektanta w kwestii konieczności uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie 9 us. 3 pkt 1 rozporządzenia drogowego,
 • przygotowanie wyjaśnienia w sprawie zaprojektowanych rozwiązań dla systemów odwodnienia drogi ekspresowej i krajowej,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych od PGE Dystrybucja S.A.:
 • 19-B2/S/00619/619 – obiekt MS-19
 • 19-B2/S/00598/598 – przepompownia
  • przekazanie uzyskanych warunków technicznych wraz z opinią projektanta do Inżyniera,
  • uzyskanie uzgodnienia rozwiązań projektowych dla węzła „Nowogród” przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  • uzyskanie zatwierdzenie Analizy i Prognozy ruchu przez GDDKiA,
  • pozyskanie brakujących dokumentów z GDDKiA do uzupełnienia wniosków o uzyskanie zgody o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • wprowadzenie uwag do Projektu robót geologicznych i Projektu badań geotechnicznych, przygotowanie kart odpowiedzi wykonawcy, przygotowanie materiału do złożenia do ponownej weryfikacji,
  • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek , zieleń, branża sanitarna i melioracyjna,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
  • zakończenie opracowywanie planu działań ratowniczych, przygotowanie materiałów do złożenia do uzgodnień do odpowiednich organów,
  • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
  • przygotowanie zestawienia poszerzanych dróg obsługujących z mijankami i bez mijanek,
  • wystąpienie o udostępnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” do: Gminy Nowogród, PZDW w Białymstoku,
  • przekazanie do Inżyniera złożonych do Urzędu wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi: obiektów mostowych, branży melioracyjnej, branży sanitarnej,
  • złożenie do uzgodnień projektu przebudowy SN do Scandic Food Sp. z o.o. I PEPEES S.A.
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla urządzenia KSZR przy rondzie R5,
  • przekazanie uzyskanych warunków technicznych przyłączeniowych wraz z opinią projektanta do Inżyniera,
  • uzyskanie informacji z Zarządu Zlewni w Ostrołęce na temat powierzchniowych wód płynących znajdujących się w rejonie projektowanej drogi krajowej nr 64,
  • uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej rozwiązań projektowych z Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
  • otrzymanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych oraz projektu decyzji zatwierdzającej PRG

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z załącznikami w zakresie: odległości między skrzyżowaniami, odległości między węzłami,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • przekazanie skorygowanej Prognozy ruchu wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do uzgodnienia przez GDDKiA,
 • analiza uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • analiza uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • analiza uwag roboczych do PZT i Projektu linii rozgraniczających,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przekazanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera,
 • wystosowanie zapytania technicznego do GDDKiA odnośnie lokalizowania latarni w okolicy obiektu MS-19,
 • uzyskanie pisma od spółki PEPEES S.A. odnośnie wydania warunków technicznych na przebudowę urządzeń melioracyjnych,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci nn i SN od PGE Dystrybucja S.A.,
 • przekazanie warunków technicznych przebudowy sieci nn i SN wraz z opinią Projektanta do Inżyniera,
 • uzyskanie materiałów z GDDKiA dotyczących S61 odc. 5 węzeł Kolno – węzeł Stawiski,
 • uzyskanie akceptacji Inżyniera odnośnie uzgodnienia rozwiązań projektowych dróg Miasta Łomża,
 • przygotowywanie opinii do pisma z Urzędu Gminy Łomża w sprawie informacji o parametrach charakterystycznych dróg oraz zaopiniowania rozwiązań projektowych przez gminę Łomża oraz opinii do opinii uzyskanej z gminy Piątnica wraz z zestawieniem proponowanych przez gminy zmian dot. parametrów przebudowywanych dróg ponad wymagania zawarte w PFU,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie opinii Projektanta do opinii otrzymanej od Prezydenta Miasta Łomża,
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnienia styku z Wykonawcą zadania nr 5,
 • złożenie wniosku o uzgodnienie styku do firmy Strabag,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • wprowadzenie uwag do Prognozy Ruchu i przygotowanie materiału do ponownego złożenia do przeglądu i Zatwierdzenia,
 • złożenie wniosku o ponowne zaopiniowanie rozwiązań projektowych do Zarządu Dróg Powiatowych,
 • przesłanie wniosku do Zarządu Zlewni w Ostrołęce z prośbą o określenie powierzchniowych wód płynących na obszarze projektowanej drogi krajowej nr 64,
 • uzyskanie opinii od Prezydenta Miasta Łomża odnośnie rozwiązań projektowych,
 • analiza uwag roboczych otrzymanych od Inżyniera do projektów budowlanych zieleni i branży elektroenergetycznej,
 • uzyskanie wykazów montażowych linii 110 kV od PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie akceptacji warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przygotowanie odpowiedzi na pismo Inżyniera dot. Projektu Zagospodarowania Terenu,
 • przygotowywanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera w wersji papierowej i elektronicznej

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przekazanie wersji elektronicznej materiałów do audytu BRD w odpowiedzi na wezwanie Inżyniera,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi do RZGW w Białymstoku,
 • przesłanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – branża melioracyjna,
 • złożenie PZT wraz z Projektem linii rozgraniczających do uzgodnienia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • spotkanie w Departamencie Strategii i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem omówienia uwag do złożonej do zatwierdzenia Prognozy Ruchu,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • przesłanie pisma do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku z prośbą o określenie warunków zabezpieczenia cmentarza wojennego wpisanego do rejestru zabytków,
 • przesłanie protokołu uzgodnieniowego styku z Zadaniem nr 3 do firmy Mota-Engil Central Europe S.A.,
 • uzyskanie uwag do projektu przedłożonego do zaopiniowania od Urzędu Gminy Piątnica

– kwiecień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przekazanie projektu koncepcji SZR do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego,
 • przekazanie materiałów do audytu BRD, w tym Projektu stałej organizacji ruchu do Przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla branży melioracyjnej i branży sanitarnej,
 • złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (branża sanitarna) w RZGW w Białymstoku,
 • uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego o uzgodnienie rozwiązań projektowych obiektu MS-19,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • przesłanie opinii do uzyskanych warunków technicznych z ZUK do Inżyniera wraz z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przesłanie pisma do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z aktualizacją materiałów do uzgodnienia rozwiązań projektowych,
 • przesłanie wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o udostępnienie materiałów dotyczących Węzła Kolno na potrzeby wystąpienia o odstępstwo od przepisów dotyczących odległości między węzłami,
 • otrzymanie wezwania do uzupełnienia i poprawy wniosku o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • otrzymanie skorygowanych warunków technicznych na przebudowę kolizji linii 110 kV z PGE Dystrybucja S.A.
 • analizowanie uwag przesłanych przez Departament Strategii i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do złożonej do zatwierdzenia Prognozy Ruchu,
 • otrzymanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych oraz ich wstępna analiza,
 • uzyskanie informacji o parametrach technicznych dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją oraz uwag do przedłożonej dokumentacji projektowej do zaopiniowania od Urzędu Gminy Łomża

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • przygotowanie projektu koncepcji SZR do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • zakończenie opracowywania projektu stałej organizacji ruchu,
 • zakończenie kompletowania materiałów do audytu BRD w tym Projektu stałej organizacji ruchu,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowywanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • przesłanie do RZGW w Białymstoku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie nad wodami płynącymi obiektów mostowych MS-19, MS/PZDdz-4, MS-11 oraz na lokalizowanie obiektów MS-19 i MS-11 na terenie szczególnego zagrożenia powodzią,
 • uzyskanie uwag do Prognozy ruchu od Departamentu Strategii i Studiów GDDKiA,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • uzyskanie informacji z Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie o braku infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze inwestycji,
 • uzyskanie uzgodnienia obiektu MS-19 przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • przygotowanie opinii do uzyskanych warunków technicznych z ZUK,
 • przygotowanie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej do przekazania do Inżyniera zgodnie z wezwaniem w oparciu o klauzulę 15.1 Warunków Kontraktu,
 • przekazanie wypisów z rejestru gruntów i budynków do przeglądu przez Inżyniera,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie korekty protokołu uzgodnienia styku i przesłanie go do Projektanta odcinka nr 3 wraz z prośbą o przekazanie materiałów dotyczących KSZR i BRD z odcinka nr 3,
 • przesłanie pisma z prośbą o udostępnienie operatów wodnoprawnych i aktualnych pozwoleń wodnoprawnych do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie wersji elektronicznej i wersji papierowej zaktualizowanej mapy do celów projektowych do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
 • przygotowywanie projektu koncepcji SZR do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
 • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowywanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • przygotowanie Prognozy ruchu do złożenia w Departamencie Przygotowania Inwestycji GDDKiA celem uzgodnienia,
 • sporządzenie opinii projektanta do otrzymanych warunków technicznych przyłączeniowych dla KSZR w km 8+600 S61 i przekazanie ich do Inżyniera,
 • złożenie wniosku z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączeniowych do sieci na potrzeby zasilania urządzeń KSZR na projektowanym Rondzie R5 skrzyżowania projektowanej drogi DK64 z DK61,
 • otrzymanie informacji z GDDKiA w Białymstoku na temat prędkości miarodajnej na zadaniach sąsiednich nr 3 i 5,
 • uzyskanie danych z GDDKiA w Białymstoku dotyczących kilometraża globalnego oraz numerów węzłów na potrzeby sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
 • sporządzenie opinii projektanta do warunków uzyskanych od MPWiK,
 • rozpoznanie koniecznych do uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • przygotowanie opinii Projektanta do negatywnych opinii uzyskanych z PZDW w Białymstoku i ZDP w Łomży,
 • przygotowanie opinii Projektanta do parametrów technicznych dróg przekazanych przez Urząd Gminy Piątnica.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 

  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • zakończenie prac nad aktualizacją mapy do celów projektowych, przygotowanie wersji elektronicznej i wersji papierowej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
  • zakończenie opracowania wyników pomiarów zwisów linii wysokiego napięcia 110kV,
  • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
  • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
  • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
  • opracowywanie projektu koncepcji SZR,
  • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
  • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
  • wprowadzanie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych,
  • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
  • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
  • opracowanie prognozy ruchu,
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla oświetlenia drogowego oraz dla urządzeń KSZR od PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża, wraz z projektami umów,
  • sporządzenie opinii projektanta do otrzymanych warunków technicznych przyłączeniowych i przekazanie ich do Inżyniera,
  • uzupełnienie wniosków na wniosek Urzędu Gminy Łomża
  • uzyskanie map ewidencji melioracji szczegółowej od Zarządu Zlewni w Ostrołęce
  • złożenie wniosku o udostępnienie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla brakujących działek nr: 68 (obręb Stare Kupiski), 77 (obręb Sierzputy Stare), 531 (obręb Piątnica Włościańska),
  • otrzymanie opinii w zakresie rozwiązań projektowych w zakresie dróg powiatowych krzyżujących się z planowaną inwestycją od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
  • uzyskanie informacji odnośnie powierzchniowych wód płynących,
  • uzyskanie odpowiedzi od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wniosek o uzgodnienie obiektu MS-19,
  • otrzymanie opinii w zakresie rozwiązań projektowych w zakresie dróg wojewódzkich krzyżujących się z planowaną inwestycją

– marzec

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • opracowanie Projektu Robót Geologicznych i Programu Badań Geotechnicznych,
  • złożenie Projektu Robót Geologicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży,
  • złożenie Projektu Robót Geologicznych i Programu Badań Geotechnicznych do Inżyniera,
  • zakończenie prac terenowych geodezyjnych, prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych,
  • opracowywanie wyników pomiarów zwisów linii wysokiego napięcia 110kV,
  • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
  • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
  • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
  • opracowywanie projektu koncepcji SZR,
  • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
  • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
  • opracowywanie planów sytuacyjnych kolizji branży teletechnicznej i elektroenergetycznej,
  • przekazanie rewizji nr 3 Programu Zapewnienia Jakości,
  • opracowanie i przekazanie rewizji nr 8 Programu Prac Projektowych,
  • wprowadzanie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych,
  • wystąpienie z prośbą o przekazanie informacji na temat prędkości miarodajnej przyjętej dla opracowania dokumentacji projektowej na sąsiednich odcinkach do:
  • Inwestora GDDKiA Oddział w Białymstoku
  • Wykonawcy odcinka nr 3 firmy Mota-Engil Central Europe S.A
  • Wykonawcy odcinka nr 5 firmy Strabag Sp. z o.o.
   • wystąpienie do Nadzoru Wodnego w Łomży z prośbą o przekazanie map ewidencji melioracji szczegółowej,
   • wystąpienie do GDDKiA Oddział w Białymstoku z prośbą o potwierdzenie informacji o przekazaniu odcinka DK61 w Zarząd Marszałka Województwa Podlaskiego,
   • wystąpienie do GDDKiA Oddział w Białymstoku z prośbą o przekazanie danych niezbędnych do opracowania Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
   • uzyskanie informacji odnośnie dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz od Urzędu Gminy Piątnica,
   • uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
   • wykonanie inwentaryzacji fotograficznej obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki,
   • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • opracowywanie Projektu Robót Geologicznych,
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych,
 • zakończenie pomiarów zwisów przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej, opracowywanie wyników pomiarów,
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
 • opracowywanie koncepcji SZR,
 • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
 • przesłanie wystąpienia do RZGW w sprawie ustalenia charakteru wód występujących na terenie planowanej inwestycji
 • opracowywanie planu sytuacyjnego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • aktualizacja projektu zbiorników,
 • zakończenie obliczeń fotometrycznych,
 • opracowywanie planów sytuacyjnych oświetlenia drogowego i kanału technologicznego,
 • przesłanie protokołu wraz z załącznikami dla uzgodnienia styku w km 0+000.00 trasy głównej S-61 z Zadaniem nr 3 realizowanym przez Wykonawcę Mota-Engil Central Europe S.A.
 • przesłanie wniosku do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o określenie warunków technicznych przebudowy urządzeń melioracyjnych
 • przesłanie wniosków z prośbą o zaopiniowanie rozwiązań projektowych dotyczących dróg oraz przekrojów ruchowych na obiektach inżynierskich do:
 • Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
 • Urzędu Gminy Łomża,
 • Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • Urzędu Gminy Piątnica,
 • Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  • przesłanie prośby o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla obiektu MS-19 do:
 • RZGW w Warszawie,
 • RZGW w Białymstoku,
 • Zarządu Zlewni w Ostrołęce,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej od Orange Polska S.A.,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej SSPW WP, wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • sporządzenie opinii projektanta branży teletechnicznej do otrzymanych warunków i przekazanie do Zamawiającego,
 • uzyskanie informacji odnośnie obwodów łowieckich i stanu zwierzyny od Nadleśnictwa Łomża,
 • uzyskanie materiałów na potrzeby opracowania Raportu środowiskowego od RDOŚ w Białymstoku,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Miejskiego w Łomży na temat dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Gminy Łomża o miejscowych planach zagospodarowania, użytkach ekologicznych, pomnikach przyrody i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ujęciach wody,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Gminy Piątnica o obszarach podlegających ochronie akustycznej i elementach chronionych na terenie i w pobliżu planowanej inwestycji,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag Inżyniera do Programu Zapewnienia Jakości,
 • analizowanie i stanowisko odnośnie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego
 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • przygotowywanie i przesłanie wniosku o wypisy do Starostwa Powiatowego w Łomży
 • opracowywanie projektu Stałej Organizacji Ruchu
 • przesłanie wniosków do Zarządców dróg z prośbą o określenie parametrów technicznych dróg
 • przesłanie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych Urzędu Gminy Łomża o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolidującej z inwestycją
 • przygotowanie wystąpienia do RZGW
 • opracowywanie planu sytuacyjnego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • aktualizacja projektów zbiorników
 • przygotowanie protokołu wraz z załącznikami dla uzgodnienia styku z Zadaniem nr 3 realizowanym przez Wykonawcę Mota- Engil Central Europe S.A.
 • uzyskanie informacji z Urzędu Miasta Łomża odnośnie terenów zabudowy chronionej przed hałasem, zabytków, ujęć wód oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • przygotowanie wniosku do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o określenie warunków technicznych przebudowy urządzeń melioracyjnych
 • przekazanie do Inżyniera Kontraktu dokumentacji dotyczącej wstępnych prac projektowych branży drogowej
 • uzyskanie warunków technicznych na przebudowę urządzeń melioracyjnych oraz budowę obiektów inżynierskich na sieci melioracji oraz śródlądowych wodach powierzchniowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • uzyskanie informacji od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie zabytków i stanowisk archeologicznych na terenie planowanej inwestycji

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego
 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • przygotowywanie wniosków o wypisy
 • rozpoczęcie prac nad projektem Stałej Organizacji Ruchu
 • spotkanie robocze w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • złożenie uzupełnień do wniosków o wydanie warunków technicznych, przyłączenia

– luty

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie rysunków dla Projektu Budowlanego węzła „Łomża Zachód” w dwóch wariantach
 • Opracowanie rysunków Projektu Budowlanego węzłów „ Nowogród” i „Łomża Północ”, profilu podłużnego i planów sytuacyjnych dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • wykonanie wstępnych obliczeń hydraulicznych dla MS-19
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • opracowywanie dwóch wariantów przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła Nowogród
 • wystąpienie o wydanie warunków technicznych przyłączeniowych do sieci na potrzeby zasilania urządzeń KSZR
 • złożenie uzupełnienia do wniosku o określenie obszarów podlegających ochronie akustycznej i elementów chronionych występujących w pasie 500m od drogi

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • kontynuacja szczegółowych opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód”, „Nowogród” oraz „Łomża Północ”
 • dalsze prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych
 • opracowywanie materiałów do uzgodnień styków opracowań
 • opracowywanie PZJ dla prac projektowych
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych na obiektach WD
 • analizowanie przebudowy linii WN 110kV
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnień przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła „Nowogród”
 • opracowanie wytycznych dotyczących rzędnych rowów, zbiorników i kanalizacji deszczowej dla projektu drogowego
 • przyjęcie założeń dla SZR
 • złożenie do weryfikacji PZJ dla prac projektowych wraz z Harmonogramem Prac Projektowych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • kontynuacja opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód”, „Nowogród” oraz „Łomża Północ”
 • dalsze prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych
 • złożenie wniosku o udostępnienie informacji dotyczących ochrony środowiska
 • złożenie wniosku o udostępnienie archiwalnych materiałów geologicznych
 • opracowanie materiałów do uzgodnień styków opracowań
 • złożenie wniosku o przekazanie informacji o sieciach gazowych wymagających przebudowy
 • opracowywanie PZJ dla prac projektowych
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych
 • analizowanie przebudowy linii WN 110kV
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnień przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła „Nowogród”
 • opracowanie wytycznych dotyczących rzędnych rowów, zbiorników i kanalizacji deszczowej dla projektu drogowego

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacja opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • Prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • Rozpoczęcie prac na rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • Rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami projektowymi dla węzła „Łomża – Północ”
 • Opracowanie wniosków o wydanie warunków technicznych
 • Złożenie materiałów dotyczących rejonu węzła Nowogród do PZDW
 • Sporządzenie planu dodatkowych badań geotechnicznych

– styczeń

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Wypracowywanie wersji profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61, wraz z dostosowaniem węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych do nowych niwelet
 • Analizowanie i optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Wypracowywanie wersji belek mostowych i posadowień fundamentów
 • Dalsza analiza posadowień
 • Sporządzanie planu dodatkowych badań geotechnicznych
 • Prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • Opracowanie rysunków obiektów związanych z węzłami Łomża Zachód (WD-1) i Nowogród (WD-5 i WD-6) oraz obiektu MS-19
 • Opracowywanie przekrojów normalnych do uzgodnienia z zarządcami dróg
 • Opracowywanie niwelety i planu sytuacyjnego dla DK64, wraz z dostosowaniem dróg dojazdowych i poprzecznych do nowych niwelet
 • Opracowywanie materiałów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących węzła „Nowogród”

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza dokumentów opracowanych przez Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
 • Opracowanie profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61 wraz z dostosowaniem węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych do nowych niwelet
 • Analiza i optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Opracowanie wariantowe rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Analiza wpływa zmian zakresu drogowego na rozwiązania mostowe
 • Obliczenia belek prefabrykowanych
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Dalsza analiza posadowień obiektów oraz miejsca gdzie będzie wymagane dodatkowe rozpoznanie

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • aktualizacja niwelety S61 i DK64 ze względu na zmiany wysokości konstrukcyjnej belek i skrajni na obiektach oraz powiązanych z trasą główną pozostałych elementów projektu: dróg poprzecznych, węzłów i dróg dojazdowych
 • Przygotowanie przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Kontynuacja obliczeń belek prefabrykowanych
 • Analiza posadowień obiektów do części obiektów (porównanie posadowienia bezpośredniego i pośredniego)
 • Aktualizacja przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Wstępne określenie gabarytów przyczółków

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Aktualizacja niwelety S61 i DK64 ze względu na zmiany wysokości konstrukcyjnej belek i skrajni na obiektach oraz powiązanych z trasą główną pozostałych elementów projektu: dróg poprzecznych, węzłów i dróg dojazdowych
 • Przygotowanie przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Kontynuacja obliczeń belek prefabrykowanych
 • Analiza posadowień obiektów dla części obiektów (porównanie posadowienia bezpośredniego i pośredniego)
 • Aktualizacja przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Wstępne określenie gabarytów przyczółków

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektowanie dróg dojazdowych z uwzględnieniem wymaganego pasa drogowego
 • Projektowanie węzła Łomża Północ
 • Analiza wariantów niwelety S61 i DK64 pod kątem robót ziemnych
 • Kontynuacja projektowania belek mostowych i posadowień fundamentów