2018

– grudzień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacja projektowania ostatecznej wersji profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61 i DK64 wraz z dostosowaniem węzłów do nowych niwelet
 • Kontynuacja projektowania belek mostowych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza wariantu niwelety S61 na odcinku km 1+970 – km 5+460 pod kątem zajętości terenu, wzmocnienia skarp wraz z odwodnieniem i robotami ziemnymi dla dwóch wariantów (górą i dołem)
 • Analiza wariantu niwelety DK64 na odcinku km 3+820 – km 5+490 pod kątem zajętości terenu, wzmocnienia skarp wraz z odwodnieniem i robotami ziemnymi dla wariantu wg koncepcji programowej oraz optymalizacyjnego
 • Projektowanie węzła Nowogród w dowiązaniu do niwelety S61 dołem
 • Analiza możliwości odsunięcia dróg dojazdowych i zachowania pasa drogowego 15m oraz przeprojektowywanie dróg kolidujących ze skarpami S61 i DK64
 • Określenie nośności podłoża pod obiekty – w wariancie bezpośrednim i pośrednim
 • Określenie rozstawu oraz sprężenia belek mostowych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza odcinka 0+800 – 5+000 zamiana na przejścia pod obiektami WS-2, WS-5, WS-6
 • Analiza odcinka 6+500 – 7+200 zamiana na przejścia pod obiektem WS-2
 • Analiza odcinka 7+200 – 8+200 zamiana na przejścia pod obiektami WS-13 i WS-14
 • Analiza odcinka 11+600 – 12+800 zamiana na przejścia pod obiektem WS-24
 • Przeprojektowania odwodnienia S61
 • Analiza zajęcia terenu poza liniami DSU
 • Opracowanie wariantu niwelety: wersja niwelety z górą za wyjątkiem odcinka między WS-5 i WS-6 (przejście dołem)
 • Opracowanie skorygowanych przekrojów ruchowych wiaduktów
 • Kalkulacja wytrzymałości belek mostowych na zginanie oraz na uderzenia
 • Opracowanie wymagań do uzupełniających badań geologicznych

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61 i pochyleń skarp oraz rowów
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Analiza przekroi normalnych
 • Analiza planu sytuacyjnego pod kątem zakresu skarp
 • Analiza obiektu wd22 (dla różni skrajnych: 5 i 6m)

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61: zmiana na odcinku km 1+400 – 2+000 ( upłynnienie niwelety); podniesienie niwelety na odcinku wykopu 4+400 – 5+000 ( brak miejsca na pasy drogowe); zmiana na odcinku 12+100 – 13+000, optymalizacja rowów
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Optymalizacja niwelety DK64 oraz odwodnienia
 • Analiza przekroi normalnych i ruchowych dla obiektów mostowych
 • Analiza węzła nr 1 Łomża Zachód (dla różnych prędkości DK61)

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61,
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami,
 • Optymalizacja niwelety Dk64,
 • Analiza przekroi normalnych i ruchowych dla obiektów mostowych,
 • Analiza ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych obiektu MS-19,
 • Rewizja programu prac projektowych,
 • Wykonawca wystąpił o dane do analizy ruchowej.
 • Wykonawca wystąpił do Wykonawców sąsiednich odcinków o dane umożliwiające uzgodnienie styków odcinków

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Omówienie z Projektantem dotychczasowego postępu prac projektowych
 • Wizja lokalna terenu inwestycji
 • Optymalizacja niwelety S61
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Optymalizacja niwelety DK-64

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Programu Zapewnienia Jakości do Inżyniera Kontraktu celem zaopiniowania
 • Uzgodnienie szczegółowych warunków docelowej umowy podwykonawczej z Transprojekt Gdańsk oraz omówienie aspektów technicznych możliwych rozwiązań technologicznych głównych prac na kontrakcie
 • Kontynuacja prac projektowych