Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. roboty drogowe ( roboty przygotowawcze, odhumusownie, roboty rozbiórkowe, wykopy, nasypy, podbudowy) na S61 w km 0+000 – 10+000
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych
3. ELEKTRO-BUD Maciej Nikodem wykonanie robót z zakresu branży elektroenergetycznej: kolizja: WN, SN, nN, wykonanie oświetlenia, wykonania zasilania, kolizja teletechniczna oraz kanał technologiczny
4. ARBOR Sp. z o.o., Sp.k. wycinka i karczowanie drzew oraz krzewów wraz z oczyszczeniem terenu po wycince oraz przygotowanie operatu brakarskiego
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. wykonanie bypassu w ciągu DK 61 na czas budowy obiektu WD1 oraz rond węzła Łomża Zachód
6. CONWAY STF Sp.k. wykonanie robót palowych na potrzeby posadowienia obiektu MS-19

Dalsi Podwykonawcy robót budowlanych:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. wykonanie robót ziemnych: droga ekspresowa S61 oraz drogi serwisowe
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych

Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o. prace projektowe wraz z nadzorem autorskim na etapie prac budowlanych
2. LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY Sp. z o.o. kompleksowa obsługa laboratoryjna
3. Pracowania Archeologii Terenowej Adam Kostrzoń pełnienie nadzoru archeologicznego
4. ENVICOS Joanna Maślach pełnienie nadzoru przyrodniczego
5. „GEO-EKSPRES” Robert Dumka kompleksowa obsługa geodezyjna
6. Saferoad Grawil Sp. z o.o. wykonanie i wdrożenie TOR Umowa nr 14/U/S61/2022
7. EJA-BUD Agnieszka Choromańska wynajem pracowników fizycznych do prac pomocniczych i interwencyjnych
8. Andrzej Zapała Usługi Transportowo-Sprzętowe usługa transportu piasku
9. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk usługa transportu piasku
10. Saferoad Grawil Sp. z o.o. TOR: wdrożenie i utrzymanie wszystkich organizacji ruchu oraz wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (21 miesięcy) Umowa nr 16/U/S61/2022
11. REMEA Sp. z o.o. wykonanie badań środowiskowych, aktualizacji powierzchni i głębokości zalegania wysypisk w ciągu drogi S-61 wraz z badaniami laboratoryjnymi podłoża wysypisk
12. „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. usługa transportu piasku
13. TRANS-ROTONDO Sp. z o.o. wynajem zamiatarki
14. Preston Group Sp. z o.o. prace projektowe wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (z wyłączeniem nadzoru autorskiego w zakresie obiektów mostowych)
15. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. usługa transportu piasku

Dalsi Usługodawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. TEDEUSZ STEFANOWSKI ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY „MOSTEX” TADEUSZ STEFANOWSKI dalszy usługodawca AUTOSTRADA II Sp. z o.o.: opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów mostowych
2. LAB-TECH NIEZALEŻNE LABORATORIUM DROGOWO-BUDOWLANE WOJCIECH TOMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA dalszy usługodawca Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o.: prowadzenie kontroli mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu przy realizacji obiektów inżynierskich
3. GEO-INSTRUMENTS POLSKA Sp. z o.o. dalszy Usługodawca CONWAY STF Sp.k.: wykonanie badań nośności pali obiekt MS-19

Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1. BIK-PROJEKT Sp. z o.o. dostawa materiałów nasypowych
2. RPM BUDOWNICTWO PIOTR MAKSIŃSKI dostawa piasku na nasyp
3. Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J. dostawa mieszanki 0-31,5 i C50/30
4. EKOTECH TRADE Sp. z o.o. dostawa spoiwa TEFRA 15
5. THOMAS CEMENTY  Sp. z o.o. dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego oraz cementu  –
6. „TOTALBUD INWESTYCJE” Sp. z o.o. dostawa hydraulicznego spoiwa
7. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „MELIOREX” Sp. z o.o. dostawa kruszywa C50/30
8. BETONMIX Sp. z o.o. wytworzenie i dostawa betonu wraz z podaniem w miejsce wbudowania
9. PW CHROSTOWSKI MARIAN CHROSTOWSKI zakup wagi samochodowej wraz z transportem, montażem i legalizacją
10. GRANIT ZEN ZENON PIEKIELNY dostawa krawężników granitowych
11. CMC Poland Sp. z o.o. dostawa zbrojeń prefabrykowanych szacowana ilość: 1000t

Dalsi Dostawcy:

L.p. pełna nazwa podmiotu zakres umowy (skrótowo) uwagi
1.