• Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn

  odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła),
  na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

15.11.2019

CAŁKOWITA WARTOŚĆ KONTRAKTU

427 383 688,00 zł netto
525 681 936,24 zł brutto

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

424 110 288,39 zł

Aktualności

Rada Budowy nr 2

W dniu 14.12.2018r. odbyła się Rada Budowy nr 2.  

Rada Techniczna nr 1

W dniu 05.12.2018r. odbyła się Rada Techniczna nr 1.

Rada Budowy nr 1

W dniu 16.11.2018r. odbyła się Rada Budowy nr 1.

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0054/19

NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka–Szczuczyn,
odcinek: węzeł Łomża Zachód (z węzłem) – węzeł Kolno (bez węzła),
na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa:  drogi ekspresowej S61 na odcinku o długości około 12,922 km, wraz z mostem przez rz. Narew o długości około 1,2 km oraz drogi krajowej nr 64 o długości około 6, 963 km. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61, zwanej Via Baltica, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim oraz Miasta Łomża (miasta na prawach powiatu), na terenie gmin Łomża, Miasta Łomża oraz Piątnica.

W zakresie objętym Umową należy zaprojektować i wykonać następujące elementy:

 • Budowę odcinka drogi ekspresowej S61 długości ok. 12,922km oraz drogi krajowej na 64 długości ok. 6,963 km
 • Budowę węzłów drogowych: węzeł „Łomża Zachód”, węzeł „Nowogród”, węzeł „Łomża Północ”
 • przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową,
 • budowę dróg innych niż droga ekspresowa ( w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa łączników, budowa dróg obsługujących tereny przyległe, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe)
 • w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie
  i budowę skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego
 • przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową,
 • pasy technologiczne,
 • obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej/krajowej  i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową/krajową, w tym obiekt na rz. Narew
 • system odwodnienia terenu,
 • urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń,
 • infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej S61 i drodze krajowej nr 64 zlokalizowanych w  ciągu drogi ekspresowej i drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
 • przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
  i nadziemnej,
 • wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
 • sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego,
 • oświetlenie drogowe,
 • urządzenia BRD,
 • oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników,
 • po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
 • wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przez rozpoczęciem budowy,
 • wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowlanych w ramach inwestycji, znajdujących się liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych,
 • wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
 • System Zarządzania Ruchem,
 • przed oddaniem do użytkowania uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego niezbędne decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska,
 • uzgodnienie pisemnie ostatecznych rozwiązań projektowych ( na styku) z wykonawcami sąsiednich odcinków drogi ekspresowej S-61 oraz wykonawcą drogi wojewódzkiej nr 645, do czasu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID na odcinek drogi S61,
 • wzmocnienie podłoża gruntowego w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych,
 • wszelkie inne roboty wynikające z obowiązującego prawa oraz wymagań PFU i WWiORB dotyczących zadania

Realizacja drogi ekspresowej S61 jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju, dostosowanego do standardów europejskich. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej, obwodnic miejscowości, odcinków drogi krajowej jest korzystne dla tych obszarów, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców, powodując uciążliwości w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Dodatkowo nakładając się na ruch miejski prowadzi do poważnego zatłoczenia ulic. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową, drogę krajową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

W celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu, zostaną zastosowane ekrany akustyczne, które powinny w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej. Przejazd drogą ekspresową będzie korzystny dla kierowców ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

INWESTOR

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2,
15-703 Białystok,
www.gddkia.gov.pl

INŻYNIER KONTRAKTU

Lafrentz Polska Spółka z o.o.
www.lafrentz.pl

WYKONAWCA

TOTO S.p.A. COSTRUZIONI GENERALI
http://totospa.it/