2019

– październik

49 tydzień: 07-12.X.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przygotowywanie załączników graficznych dołączonych do uzgodnienia rozwiązań projektowych z PZDW w Białymstoku do przekazania do Inżyniera i Zamawiającego,
 • wprowadzanie do PSOR uwag IK,
 • przygotowywanie i przekazanie rewizji nr 1 Projektu podziału nieruchomości wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Nadzoru i Zamawiającego do przekazania do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego o przesunięciu terminu usunięcia nieprawidłowości we wnioski ZRID ,
 • otrzymanie decyzji o zatwierdzeniu Dodatku nr 1 do DGI oraz postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji,
 • otrzymanie od PGE wniosku o uzgodnienie lokalizacji przyłączy do zasilania urządzeń GDDKiA,
 • wystąpienie do MPWiK w Łomży o uzgodnienie aneksu do uzgodnionych PB przebudowy sieci wodociągowej,
 • złożenie do Marszałka Województwa Podlaskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji zatwierdzającej dodatek nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • wysłanie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedzi na postanowienia z prośbą o wszczęcie postępowania udzielenia ZRiD,
 • przygotowanie kopii OWP do przekazania do Inżyniera i Zamawiającego

48 tydzień: 30.IX-05.X.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • złożenie odpowiedzi na postanowienie Wojewody Podlaskiego z dnia 26.08.2019r. wraz z uzupełnieniem wniosku ZRID
 • przekazanie Dokumentacji fotograficznej rewizja 1 do ponownej weryfikacji prze Inżyniera i Zamawiającego
 • przygotowanie rewizji nr 1 elementów Dodatku nr 1 do DGI do weryfikacji Inżyniera oraz Zamawiającego
 • uzyskanie opinii do przebiegu stałych objazdów od Prezydenta Miasta Łomża
 • uzyskanie opinii do PSOR od PZDW w Białymstoku
 • uzyskanie akceptacji mapy do celów projektowych rewizja 1 wraz z dokumentacją geodezyjną i kartograficzną

– wrzesień

47 tydzień: 23-28.IX.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2,
 • uzyskanie decyzji udzielających pozwoleń wodnoprawnych:
  • RUZ.421.38.2019.KB w zakresie obiektów mostowych,
  • RUZ.421.40.2019.MK w zakresie branży sanitarnej,
  • RUZ.421.42.2019.MK w zakresie branży melioracyjnej.

46 tydzień: 16-21.IX.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • przekazanie PSOR do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • otrzymanie pisma od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośba o uzupełnienie braków oraz odniesienie się do pisma Ministra Infrastruktury dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych odnośnie odległości między węzłami,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między węzłami,
 • przesłanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia lokalizacji przyłączy elektroenergetycznych do firmy RBB-Electric,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości przekazanych przez IK
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2 przekazanych od IK

45 tydzień: 9-14.IX.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • uzyskanie akceptacji PSOR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
 • zakończenie kompletowania materiałów do zatwierdzenia PSOR, przygotowanie materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • otrzymanie pisma od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośba o uzupełnienie braków oraz odniesienie się do pisma Ministra Infrastruktury dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych odnośnie odległości między skrzyżowaniami,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między skrzyżowaniami,
 • przekazanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • uzyskanie odpisów brakujących KW z Sadu Rejonowego w Łomży,
 • wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2

44 tydzień: 2-7.IX.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • skompletowanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • prace nad uzupełnieniem wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zakończenie opracowywania uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, przygotowanie materiału do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie wniosku o zatwierdzenie dokumentacji (dodatku nr 1 do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • uzyskanie uzgodnienia części budowlano-technicznej PDR od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
 • uzyskanie akceptacji PDR rewizja 2 przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • analiza uwag do Projektu podziału nieruchomości,
 • analiza uwag do KSZR rewizja nr 2,
 • uzyskanie odpowiedzi od firmy PEPEES S.A. na pismo z prośbą o uzgodnienie projektów budowlanych przebudowy sieci wodociągowej i melioracyjnej,
 • spotkanie w siedzibie firmy PEPEES S.A. z Projektantem branży elektroenergetycznej w sprawie przebudowy sieci SN.

– sierpień

43 tydzień: 26-31.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • opracowywanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • wystąpienie z zapytaniem do VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży o prowadzenie KW lub ZD dla działek, których wypisy nie zawierają nr KW,
 • uzyskanie uzgodnienia PA-B z Orange Polska S.A.,
 • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy linii 110 kV z PGE Dystrybucja S.A.,
 • otrzymanie postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID i zatwierdzenie podziału nieruchomości od Wojewody Podlaskiego,
 • prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

42 tydzień: 12-24.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
 • Przygotowanie i złożenie wniosku o ZRID do Inżyniera i Zamawiającego,
 • Przygotowanie materiałów do zatwierdzenia PSOR,
 • Złożenie wniosku o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Uzyskanie uzgodnienia koncepcji SZR w zakresie przebiegu stałych objazdów z PZDW w Białymstoku,
 • Otrzymanie zgody na przeniesienie stanowiska dzwonka bolońskiego do Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Łomża)
 • przygotowywanie Planu działań ratowniczych celem złożenie do zatwierdzenia do Inżyniera oraz Zamawiającego,
 • wystąpienie o opinię dotyczącą przebiegu stałych objazdów do Prezydenta Miasta Łomża,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

41 tydzień: 12-17.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Zakończenie opracowywania Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • Zakończenie opracowywania projektu podziału nieruchomości,
 • Złożenie wniosku o udzielenie zgody na realizację inwestycji drogowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim,
 • Przekazanie wyjaśnień do RZGW w Białymstoku w sprawie operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie kart odpowiedzi na uwagi Inżyniera do projektu budowlanego,
 • przygotowanie wniosku o ZRID wraz z załącznikami
 • przygotowywanie Planu działań ratowniczych celem złożenie do zatwierdzenia do Inżyniera oraz Zamawiającego,
 • kontynuowanie badań geologicznych i opracowywanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,
 • rozpoczęcie prac nad wielobranżowym projektem wykonawczym

40 tydzień: 05-10.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
 • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: Zarządu Województwa Podlaskiego oraz od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku,
 • uzgodnienia projektów branżowych:
  • uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej przez Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża,
  • uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci SN przez Scandic Food Sp. z o.o.,
  • uzgodnienie projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej SSPW WP przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 • uzupełnienie wniosku o zwolnienie z zakazu przy wałach do RZGW w Białymstoku,
 • uzyskanie decyzji o zwolnieniu z zakazu wykonywania robót lub czynności wpływających na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych ,
 • złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji zwalniającej przy wałach,
 • przekazanie informacji o wydaniu decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót przy wałach w nawiązaniu do wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do RZGW w Białymstoku,
 • złożenie wniosku (KIP) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do RDOŚ w Białymstoku,
 • przesłanie informacji do RDOŚ w Białymstoku w nawiązaniu do złożonego wniosku (KIP) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odnośnie braku rurociągów wodociągowych magistralnych w zakresie przedsięwzięcia,
 • przesłanie pisma z prośbą o informacje na temat wybudowanej linii telekomunikacyjnej do firmy INTERTOR.NET,
 • przygotowanie wniosku o ZRID wraz z załącznikami

39 tydzień: 29.VII-03.VIII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

   • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
   • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
   • przygotowywanie wniosku ZRID,
   • rozpoczęcie wykonywania badań terenowych geologicznych oraz opracowywanie dokumentacji uzupełniającej,
   • przesłanie uzasadnienia do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom wodnoprawnym do RZGW oraz oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zgłaszania uwag ws decyzji zwalniającej z zakazu przy wałach,
   • przesłanie próśb o uzgodnienie projektu budowlanego branży telekomunikacyjnej do: Orange Polska S.A. i SSPW,
   • przesłanie pisma do Nadleśnictwa w Łomży w sprawie przeniesienia stanowiska gatunku chronionego,
   • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od Komendanta Wojewódzkiego PSP,
   • Uzyskanie odpowiedzi na wnioski o zaopiniowanie projektu KSZR od GITD, GDDKiA Departament Strategii i Studiów,
   • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego branży melioracyjnej przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce,
   • uzyskanie uzgodnienia projektu przebudowy światłowodu zabudowanego na słupach WN,
   • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia PSOR od Urzędu Gminy Piątnica i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
   • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia PDR od Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
   • Przekazanie do ponownej weryfikacji do Inżyniera i Zamawiającego projektów budowlanych branżowych, projektu KSZR, PZT, Raportu ooś wraz z kartami odpowiedzi

– lipiec

38 tydzień: 22-27.VII.2019

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • opracowywanie projektu podziału nieruchomości,
  • uzyskanie wstępnej zgody Zarządcy drogi na wystąpienie o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między skrzyżowaniami,
  • przekazanie skorygowanych wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo w zakresie odległości między skrzyżowaniami i odległości między węzłami do Wojewody Podlaskiego,
  • złożenie uzupełnienia do wniosku o zwolnienie z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału w RZGW w Białymstoku,
  • otrzymanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie zwolnienia z zakazu przy wałach przeciwpowodziowych,
  • uzyskanie decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych wraz z postanowieniem nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności,
  • zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych do: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Łomża, Wójt Gminy Piątnica, Prezydent Miasta Łomża,
  • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: Komendanta Miejskiego PSP, PGW Wód Polskich RZGW w Białymstoku,
  • Uzyskanie odpowiedzi na wnioski o zaopiniowanie projektu KSZR od: WITD, Mota-Engil Central Europe S.A.,
  • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej przez MPWiK w Łomży,
  • uzyskanie odpowiedzi w sprawie uzgodnienia planszy uzbrojenia terenu od PSG i PGE Dystrybucja,
  • uzyskanie opinii do PSOR od Urzędu Gminy Łomża,
  • Uzyskanie uzgodnienia PZDW w zakresie styków Węzeł Nowogród z drogą wojewódzką 645.

37 tydzień: 15-20.VII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie mapy do celów projektowych do ośrodka geodezyjnego, uzyskanie zatwierdzenia mapy,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej do: MPWiK w Łomży i Zakładu Usług Komunalnych,
 • rozesłanie próśb o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu do: PSG sp. o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, MPWiK, PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miasta Łomża, Starostwa Powiatowego w Łomży.
 • przesłanie wniosku o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu do Starostwa Powiatowego w Łomży przesłanie próśb o wydanie opinii ZRiD do: Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Łomża, Wójta Gminy Piątnica, Ministerstwa Zdrowia, PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, RDLP w Białymstoku, Podlaski WKZ, Wojewódzka PSP w Białymstoku, Miejska PSP w Łomży, KWP w Białymstoku, WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie, Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
 • wprowadzenie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie sprostowania do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do RZGW wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji do złożenia do Zamawiającego

36 tydzień: 08-13.VII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego branży melioracyjnej do PEPEES S.A.,
 • przesłanie skorygowanych projektów przebudowy sieci wodociągowych do: MPWiK w Łomży, Zakład Usług Komunalnych,
 • uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy linii nn i SN przez PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie uwag PGE Dystrybucja S.A. do projektu przebudowy linii 110 kV,
 • uzyskanie pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Łomży do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
 • uzyskanie odpowiedzi na wystąpienia o opinię ZRID od: WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie,
 • uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

35 tydzień: 01-06.VII.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie mapy do celów projektowych do ośrodka geodezyjnego, uzyskanie zatwierdzenia mapy,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej do: MPWiK w Łomży i Zakładu Usług Komunalnych,
 • rozesłanie próśb o uzgodnienie planu zagospodarowania terenu do: PSG sp. o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży, MPWiK, PGE Dystrybucja S.A., Urzędu Miasta Łomża, Starostwa Powiatowego w Łomży.
 • przesłanie wniosku o uzgodnienie projektu sieci uzbrojenia terenu do Starostwa Powiatowego w Łomży przesłanie próśb o wydanie opinii ZRiD do: Zarządu Województwa Podlaskiego, Zarządu Powiatu Łomżyńskiego, Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Łomża, Wójta Gminy Piątnica, Ministerstwa Zdrowia, PGW Wody Polskie RZGW w Białymstoku, RDLP w Białymstoku, Podlaski WKZ, Wojewódzka PSP w Białymstoku, Miejska PSP w Łomży, KWP w Białymstoku, WITD w Białymstoku, LPR w Warszawie, Okręgowy Urząd Górniczy w Lublinie,
 • wprowadzenie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie sprostowania do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego do RZGW wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu inwestycji do złożenia do Zamawiającego

– czerwiec

34 tydzień: 24-29.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowanie mapy do celów projektowych do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych, przygotowanie kompletnych projektów do przekazania do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • wprowadzenie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, sporządzenie karty odpowiedzi Wykonawcy, przygotowanie kompletnego Projektu do złożenia do Inżyniera i Zamawiającego celem ponownej weryfikacji i zatwierdzenia linii rozgraniczających
 • przekazanie kompletnego projektu architektoniczno-budowlanego robót drogowych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy na uwagi Inżyniera do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie Projektu architektoniczno-budowlanego branży mostowej wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przekazanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu prze Inżyniera i Zamawiającego wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy na uwagi dotyczące Analizy akustycznej,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu oświetlenia drogowego do Urzędu Gminy Łomża,
 • przesłanie prośby o uzgodnienie projektu przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia do PGE Dystrybucja S.A.,
 • przygotowanie Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do Inżyniera i Zamawiającego,
 • przesłanie uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • przesłanie PSOR do zaopiniowania do właściwych jednostek opiniujących:
 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
 • Urząd Gminy Łomża,
 • Urząd Gminy Piątnica,
 • Urząd Miejski w Łomży,
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,
  • przesłanie pisma do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z prośbą o podstemplowanie wszystkich załączników graficznych dołączonych do uzgodnienia rozwiązań,
  • przesłanie pisma z prośbą o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji zatwierdzającej Projekt Robót Geologicznych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
  • analiza i wprowadzanie uwag do Planu działań Ratowniczych, przygotowanie karty odpowiedzi Wykonawcy, aktualizacja PDR i przygotowywanie do przesłania do właściwych jednostek opiniujących oraz do ponownej weryfikacji przez Inżyniera i Zamawiającego.

33 tydzień: 17-22.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • uzupełnienie zakresu mapy, przygotowywanie mapy do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających,
 • przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego robót drogowych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do ponownej weryfikacji przez Inżyniera,
 • przygotowanie Projektu Budowlanego branży mostowej wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do weryfikacji przez Inżyniera,
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przygotowanie Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do ponownego złożenia do Inżyniera i Zamawiającego,
 • kompletowanie materiałów do uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
 • przygotowanie PSOR do przesłania do zaopiniowania do właściwych jednostek opiniujących,
 • uzyskanie akceptacji Inżyniera dla warunków technicznych przyłączeniowych obiektów: przepompowni i MS-19 wydanych przez PGE,
 • przyjęcie przez Inżyniera wyjaśnień przedstawionych ws. oświetlenia na obiekcie MS-19 i w rejonie styku z Zadaniem nr 3 – brak dalszych uwag Inżyniera,
 • uzyskanie uwag Inżyniera do Planu Działań Ratowniczych,

32 tydzień: 10-15.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie mapy do złożenia do ośrodka geodezyjnego,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • zakończenie wprowadzania uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD, przygotowanie materiału do ponownego przekazania do Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • przygotowanie pisma ws oświetlenia na styku z Zadaniem nr 3 wraz z obliczeniami długości pasów włączeń/wyłączeń oraz załącznikiem graficznym,
 • przekazanie do Inżyniera skorygowanych wniosków o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych, zgodnie z otrzymanymi uwagami,
 • przygotowanie załączników oraz zaktualizowanego pisma ws rozdzielenia systemów odwodnienia drogi ekspresowej i krajowej,
 • analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do Analizy akustycznej, przygotowywanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • analiza i wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera i Zamawiającego do Projektu robót geologicznych i Programu badań geotechnicznych, przygotowywanie karty odpowiedzi Wykonawcy,
 • uzyskanie informacji nt. zabezpieczenia zabytkowego cmentarza wojennego na czas wykonywania prac budowlanych od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • przygotowywanie materiałów do uzupełnienia wniosku o zwolnienie z zakazów zapisanych w art. 176 ustawy Prawo wodne na wezwanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

31 tydzień: 03-08.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie do ponownego przeglądu Mapy do celów projektowych wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowywanie projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • uzyskanie materiałów z raportu o odziaływaniu na środowisko budowy drogi wojewódzkiej DW645 w zakresie akustyki od PZDW,
 • uzyskanie pozytywnej opinii do projektu decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych od Urzędu Gminy Łomża,
 • przygotowanie pisma dotyczącego oświetlenia drogowego na obiekcie MS-19 wraz z obliczeniami długości pasów włączenia i wyłączenia na węźle i załącznikiem graficznym,
 • analizowanie otrzymanych uwag Inżyniera do Projektu Budowlanego branży mostowej,
 • analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera otrzymanych do wniosków o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • analiza uwag Inżyniera do warunków usunięcia kolizji linii napowietrznych SN-15kV i nN-0,4kV, przygotowywanie stanowiska Projektanta,

– maj

30 tydzień: 27.V-01.VI.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie do ponownej weryfikacji Projektu Robót Geologicznych i Projektu Badań Geotechnicznych wraz z kartami odpowiedzi,
 • przygotowywanie do złożenia do ponownego przeglądu Mapy do celów projektowych wraz z kartą odpowiedzi na uwagi Inżyniera,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających
 • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
 • przygotowanie załączników do pisma uszczegóławiającego nt. oświetlenia przy obiekcie MS-19,
 • złożenie do uzgodnień projektu przebudowy WN 110 kV,
 • przygotowania pozostałych projektów branżowych do złożenia do uzgodnienia,
 • przygotowanie opinii Projektanta w kwestii konieczności uzyskania zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie 9 us. 3 pkt 1 rozporządzenia drogowego,
 • przygotowanie wyjaśnienia w sprawie zaprojektowanych rozwiązań dla systemów odwodnienia drogi ekspresowej i krajowej,
 • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych od PGE Dystrybucja S.A.:
 • 19-B2/S/00619/619 – obiekt MS-19
 • 19-B2/S/00598/598 – przepompownia
  • przekazanie uzyskanych warunków technicznych wraz z opinią projektanta do Inżyniera,
  • uzyskanie uzgodnienia rozwiązań projektowych dla węzła „Nowogród” przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  • uzyskanie zatwierdzenie Analizy i Prognozy ruchu przez GDDKiA,
  • pozyskanie brakujących dokumentów z GDDKiA do uzupełnienia wniosków o uzyskanie zgody o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

29 tydzień: 20-25.V.2019

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • wprowadzenie uwag do Projektu robót geologicznych i Projektu badań geotechnicznych, przygotowanie kart odpowiedzi wykonawcy, przygotowanie materiału do złożenia do ponownej weryfikacji,
  • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek , zieleń, branża sanitarna i melioracyjna,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
  • wprowadzanie uwag otrzymanych od Inżyniera do PZT i Projektu linii rozgraniczających, przygotowywanie karty odpowiedzi wykonawcy,
  • zakończenie opracowywanie planu działań ratowniczych, przygotowanie materiałów do złożenia do uzgodnień do odpowiednich organów,
  • przygotowywanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko do przekazania do przeglądu,
  • przygotowanie zestawienia poszerzanych dróg obsługujących z mijankami i bez mijanek,
  • wystąpienie o udostępnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” do: Gminy Nowogród, PZDW w Białymstoku,
  • przekazanie do Inżyniera złożonych do Urzędu wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami wodnoprawnymi: obiektów mostowych, branży melioracyjnej, branży sanitarnej,
  • złożenie do uzgodnień projektu przebudowy SN do Scandic Food Sp. z o.o. I PEPEES S.A.
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla urządzenia KSZR przy rondzie R5,
  • przekazanie uzyskanych warunków technicznych przyłączeniowych wraz z opinią projektanta do Inżyniera,
  • uzyskanie informacji z Zarządu Zlewni w Ostrołęce na temat powierzchniowych wód płynących znajdujących się w rejonie projektowanej drogi krajowej nr 64,
  • uzyskanie pozytywnej opinii dotyczącej rozwiązań projektowych z Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
  • otrzymanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych oraz projektu decyzji zatwierdzającej PRG

28 tydzień: 13-18.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych wraz z załącznikami w zakresie: odległości między skrzyżowaniami, odległości między węzłami,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • przekazanie skorygowanej Prognozy ruchu wraz z kartą odpowiedzi Wykonawcy do uzgodnienia przez GDDKiA,
 • analiza uwag otrzymanych od Inżyniera, przygotowywanie kart odpowiedzi Wykonawcy do projektów budowlanych branżowych: branża elektroenergetyczna, teletechniczna, projekt rozbiórek, zieleń, KSZR, Branża sanitarna i melioracyjna,
 • analiza uwag otrzymanych od Inżyniera do materiałów do audytu BRD,
 • analiza uwag roboczych do PZT i Projektu linii rozgraniczających,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przekazanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera,
 • wystosowanie zapytania technicznego do GDDKiA odnośnie lokalizowania latarni w okolicy obiektu MS-19,
 • uzyskanie pisma od spółki PEPEES S.A. odnośnie wydania warunków technicznych na przebudowę urządzeń melioracyjnych,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci nn i SN od PGE Dystrybucja S.A.,
 • przekazanie warunków technicznych przebudowy sieci nn i SN wraz z opinią Projektanta do Inżyniera,
 • uzyskanie materiałów z GDDKiA dotyczących S61 odc. 5 węzeł Kolno – węzeł Stawiski,
 • uzyskanie akceptacji Inżyniera odnośnie uzgodnienia rozwiązań projektowych dróg Miasta Łomża,
 • przygotowywanie opinii do pisma z Urzędu Gminy Łomża w sprawie informacji o parametrach charakterystycznych dróg oraz zaopiniowania rozwiązań projektowych przez gminę Łomża oraz opinii do opinii uzyskanej z gminy Piątnica wraz z zestawieniem proponowanych przez gminy zmian dot. parametrów przebudowywanych dróg ponad wymagania zawarte w PFU,

27 tydzień: 06-11.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie opinii Projektanta do opinii otrzymanej od Prezydenta Miasta Łomża,
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnienia styku z Wykonawcą zadania nr 5,
 • złożenie wniosku o uzgodnienie styku do firmy Strabag,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • wprowadzenie uwag do Prognozy Ruchu i przygotowanie materiału do ponownego złożenia do przeglądu i Zatwierdzenia,
 • złożenie wniosku o ponowne zaopiniowanie rozwiązań projektowych do Zarządu Dróg Powiatowych,
 • przesłanie wniosku do Zarządu Zlewni w Ostrołęce z prośbą o określenie powierzchniowych wód płynących na obszarze projektowanej drogi krajowej nr 64,
 • uzyskanie opinii od Prezydenta Miasta Łomża odnośnie rozwiązań projektowych,
 • analiza uwag roboczych otrzymanych od Inżyniera do projektów budowlanych zieleni i branży elektroenergetycznej,
 • uzyskanie wykazów montażowych linii 110 kV od PGE Dystrybucja S.A.,
 • uzyskanie akceptacji warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • przygotowanie odpowiedzi na pismo Inżyniera dot. Projektu Zagospodarowania Terenu,
 • przygotowywanie projektu budowlanego branży mostowej wraz z Kartą odpowiedzi Wykonawcy do złożenia do Inżyniera w wersji papierowej i elektronicznej

26 tydzień: 29.IV-04.V.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przekazanie wersji elektronicznej materiałów do audytu BRD w odpowiedzi na wezwanie Inżyniera,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi do RZGW w Białymstoku,
 • przesłanie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – branża melioracyjna,
 • złożenie PZT wraz z Projektem linii rozgraniczających do uzgodnienia przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • spotkanie w Departamencie Strategii i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad celem omówienia uwag do złożonej do zatwierdzenia Prognozy Ruchu,
 • wprowadzanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych,
 • przesłanie pisma do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku z prośbą o określenie warunków zabezpieczenia cmentarza wojennego wpisanego do rejestru zabytków,
 • przesłanie protokołu uzgodnieniowego styku z Zadaniem nr 3 do firmy Mota-Engil Central Europe S.A.,
 • uzyskanie uwag do projektu przedłożonego do zaopiniowania od Urzędu Gminy Piątnica

– kwiecień

25 tydzień: 22-27.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • przekazanie projektu koncepcji SZR do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Przedstawiciela Zamawiającego,
 • przekazanie materiałów do audytu BRD, w tym Projektu stałej organizacji ruchu do Przeglądu przez Inżyniera i Zamawiającego,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla branży melioracyjnej i branży sanitarnej,
 • złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (branża sanitarna) w RZGW w Białymstoku,
 • uzupełnienie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego o uzgodnienie rozwiązań projektowych obiektu MS-19,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • przesłanie opinii do uzyskanych warunków technicznych z ZUK do Inżyniera wraz z uzyskanymi warunkami technicznymi,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przesłanie pisma do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z aktualizacją materiałów do uzgodnienia rozwiązań projektowych,
 • przesłanie wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o udostępnienie materiałów dotyczących Węzła Kolno na potrzeby wystąpienia o odstępstwo od przepisów dotyczących odległości między węzłami,
 • otrzymanie wezwania do uzupełnienia i poprawy wniosku o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag do Projektu robót geologicznych,
 • otrzymanie skorygowanych warunków technicznych na przebudowę kolizji linii 110 kV z PGE Dystrybucja S.A.
 • analizowanie uwag przesłanych przez Departament Strategii i Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do złożonej do zatwierdzenia Prognozy Ruchu,
 • otrzymanie uwag od Inżyniera do przekazanej do przeglądu Mapy do celów projektowych oraz ich wstępna analiza,
 • uzyskanie informacji o parametrach technicznych dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją oraz uwag do przedłożonej dokumentacji projektowej do zaopiniowania od Urzędu Gminy Łomża

24 tydzień: 15-20.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • przygotowanie projektu koncepcji SZR do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • zakończenie opracowywania projektu stałej organizacji ruchu,
 • zakończenie kompletowania materiałów do audytu BRD w tym Projektu stałej organizacji ruchu,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowywanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • przesłanie do RZGW w Białymstoku wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie nad wodami płynącymi obiektów mostowych MS-19, MS/PZDdz-4, MS-11 oraz na lokalizowanie obiektów MS-19 i MS-11 na terenie szczególnego zagrożenia powodzią,
 • uzyskanie uwag do Prognozy ruchu od Departamentu Strategii i Studiów GDDKiA,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • uzyskanie informacji z Regionalnego Centrum Informatyki w Olsztynie o braku infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze inwestycji,
 • uzyskanie uzgodnienia obiektu MS-19 przez Zarząd Zlewni w Ostrołęce w zakresie zastosowanych rozwiązań projektowych,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez Zakład Usług Komunalnych w Łomży,
 • przygotowanie opinii do uzyskanych warunków technicznych z ZUK,
 • przygotowanie materiałów w wersji papierowej i elektronicznej do przekazania do Inżyniera zgodnie z wezwaniem w oparciu o klauzulę 15.1 Warunków Kontraktu,
 • przekazanie wypisów z rejestru gruntów i budynków do przeglądu przez Inżyniera,
 • przygotowywanie materiałów do wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych,
 • przygotowanie korekty protokołu uzgodnienia styku i przesłanie go do Projektanta odcinka nr 3 wraz z prośbą o przekazanie materiałów dotyczących KSZR i BRD z odcinka nr 3,
 • przesłanie pisma z prośbą o udostępnienie operatów wodnoprawnych i aktualnych pozwoleń wodnoprawnych do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A

23 tydzień: 08-13.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • złożenie wersji elektronicznej i wersji papierowej zaktualizowanej mapy do celów projektowych do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
 • przygotowywanie projektu koncepcji SZR do przekazania do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
 • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
 • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
 • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
 • opracowywanie opinii hydrologicznej na potrzeby wystąpienia do RZGW w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w pobliżu wału przeciwpowodziowego,
 • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
 • przygotowanie Prognozy ruchu do złożenia w Departamencie Przygotowania Inwestycji GDDKiA celem uzgodnienia,
 • sporządzenie opinii projektanta do otrzymanych warunków technicznych przyłączeniowych dla KSZR w km 8+600 S61 i przekazanie ich do Inżyniera,
 • złożenie wniosku z prośbą o wydanie warunków technicznych przyłączeniowych do sieci na potrzeby zasilania urządzeń KSZR na projektowanym Rondzie R5 skrzyżowania projektowanej drogi DK64 z DK61,
 • otrzymanie informacji z GDDKiA w Białymstoku na temat prędkości miarodajnej na zadaniach sąsiednich nr 3 i 5,
 • uzyskanie danych z GDDKiA w Białymstoku dotyczących kilometraża globalnego oraz numerów węzłów na potrzeby sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Łomży,
 • sporządzenie opinii projektanta do warunków uzyskanych od MPWiK,
 • rozpoznanie koniecznych do uzyskania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych,
 • prace nad projektem linii rozgraniczających,
 • przygotowanie opinii Projektanta do negatywnych opinii uzyskanych z PZDW w Białymstoku i ZDP w Łomży,
 • przygotowanie opinii Projektanta do parametrów technicznych dróg przekazanych przez Urząd Gminy Piątnica.

22 tydzień: 01-06.IV.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad: 

  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • zakończenie prac nad aktualizacją mapy do celów projektowych, przygotowanie wersji elektronicznej i wersji papierowej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera,
  • zakończenie opracowania wyników pomiarów zwisów linii wysokiego napięcia 110kV,
  • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
  • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
  • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
  • opracowywanie projektu koncepcji SZR,
  • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
  • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
  • wprowadzanie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych,
  • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,
  • opracowywanie operatów wodno-prawnych,
  • opracowanie prognozy ruchu,
  • uzyskanie warunków technicznych przyłączeniowych dla oświetlenia drogowego oraz dla urządzeń KSZR od PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok Rejon Energetyczny Łomża, wraz z projektami umów,
  • sporządzenie opinii projektanta do otrzymanych warunków technicznych przyłączeniowych i przekazanie ich do Inżyniera,
  • uzupełnienie wniosków na wniosek Urzędu Gminy Łomża
  • uzyskanie map ewidencji melioracji szczegółowej od Zarządu Zlewni w Ostrołęce
  • złożenie wniosku o udostępnienie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla brakujących działek nr: 68 (obręb Stare Kupiski), 77 (obręb Sierzputy Stare), 531 (obręb Piątnica Włościańska),
  • otrzymanie opinii w zakresie rozwiązań projektowych w zakresie dróg powiatowych krzyżujących się z planowaną inwestycją od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
  • uzyskanie informacji odnośnie powierzchniowych wód płynących,
  • uzyskanie odpowiedzi od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wniosek o uzgodnienie obiektu MS-19,
  • otrzymanie opinii w zakresie rozwiązań projektowych w zakresie dróg wojewódzkich krzyżujących się z planowaną inwestycją

– marzec

21 tydzień: 24-30.III.2019

 • W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:
  • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
  • opracowanie Projektu Robót Geologicznych i Programu Badań Geotechnicznych,
  • złożenie Projektu Robót Geologicznych w Starostwie Powiatowym w Łomży,
  • złożenie Projektu Robót Geologicznych i Programu Badań Geotechnicznych do Inżyniera,
  • zakończenie prac terenowych geodezyjnych, prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych,
  • opracowywanie wyników pomiarów zwisów linii wysokiego napięcia 110kV,
  • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
  • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
  • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
  • opracowywanie projektu koncepcji SZR,
  • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
  • przygotowywanie materiałów do audytu BRD,
  • opracowywanie planów sytuacyjnych kolizji branży teletechnicznej i elektroenergetycznej,
  • przekazanie rewizji nr 3 Programu Zapewnienia Jakości,
  • opracowanie i przekazanie rewizji nr 8 Programu Prac Projektowych,
  • wprowadzanie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych,
  • wystąpienie z prośbą o przekazanie informacji na temat prędkości miarodajnej przyjętej dla opracowania dokumentacji projektowej na sąsiednich odcinkach do:
  • Inwestora GDDKiA Oddział w Białymstoku
  • Wykonawcy odcinka nr 3 firmy Mota-Engil Central Europe S.A
  • Wykonawcy odcinka nr 5 firmy Strabag Sp. z o.o.
   • wystąpienie do Nadzoru Wodnego w Łomży z prośbą o przekazanie map ewidencji melioracji szczegółowej,
   • wystąpienie do GDDKiA Oddział w Białymstoku z prośbą o potwierdzenie informacji o przekazaniu odcinka DK61 w Zarząd Marszałka Województwa Podlaskiego,
   • wystąpienie do GDDKiA Oddział w Białymstoku z prośbą o przekazanie danych niezbędnych do opracowania Projektu Stałej Organizacji Ruchu,
   • uzyskanie informacji odnośnie dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją od Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży oraz od Urzędu Gminy Piątnica,
   • uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków,
   • wykonanie inwentaryzacji fotograficznej obiektów kubaturowych przeznaczonych do rozbiórki,
   • opracowywanie materiałów do wystąpienia do RZGW w Białymstoku w sprawie decyzji zwalniającej z zakazu wykonywania robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału rzeki Narwi,

20 tydzień: 18-23.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego,
 • opracowywanie Projektu Robót Geologicznych,
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych,
 • zakończenie pomiarów zwisów przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej, opracowywanie wyników pomiarów,
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich,
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich,
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody,
 • opracowywanie koncepcji SZR,
 • opracowywanie projektu stałej organizacji ruchu,
 • przesłanie wystąpienia do RZGW w sprawie ustalenia charakteru wód występujących na terenie planowanej inwestycji
 • opracowywanie planu sytuacyjnego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • aktualizacja projektu zbiorników,
 • zakończenie obliczeń fotometrycznych,
 • opracowywanie planów sytuacyjnych oświetlenia drogowego i kanału technologicznego,
 • przesłanie protokołu wraz z załącznikami dla uzgodnienia styku w km 0+000.00 trasy głównej S-61 z Zadaniem nr 3 realizowanym przez Wykonawcę Mota-Engil Central Europe S.A.
 • przesłanie wniosku do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o określenie warunków technicznych przebudowy urządzeń melioracyjnych
 • przesłanie wniosków z prośbą o zaopiniowanie rozwiązań projektowych dotyczących dróg oraz przekrojów ruchowych na obiektach inżynierskich do:
 • Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
 • Urzędu Gminy Łomża,
 • Urzędu Miejskiego w Łomży,
 • Urzędu Gminy Piątnica,
 • Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,
  • przesłanie prośby o uzgodnienie rozwiązań projektowych dla obiektu MS-19 do:
 • RZGW w Warszawie,
 • RZGW w Białymstoku,
 • Zarządu Zlewni w Ostrołęce,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej od Orange Polska S.A.,
 • uzyskanie warunków technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej SSPW WP, wydanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 • sporządzenie opinii projektanta branży teletechnicznej do otrzymanych warunków i przekazanie do Zamawiającego,
 • uzyskanie informacji odnośnie obwodów łowieckich i stanu zwierzyny od Nadleśnictwa Łomża,
 • uzyskanie materiałów na potrzeby opracowania Raportu środowiskowego od RDOŚ w Białymstoku,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Miejskiego w Łomży na temat dróg krzyżujących się z planowaną inwestycją,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Gminy Łomża o miejscowych planach zagospodarowania, użytkach ekologicznych, pomnikach przyrody i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz ujęciach wody,
 • uzyskanie informacji od Urzędu Gminy Piątnica o obszarach podlegających ochronie akustycznej i elementach chronionych na terenie i w pobliżu planowanej inwestycji,
 • analizowanie i wprowadzanie uwag Inżyniera do Programu Zapewnienia Jakości,
 • analizowanie i stanowisko odnośnie uwag Inżyniera do przekazanych rysunków Projektu Budowlanego Robót Drogowych.

19 tydzień: 11-16.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego
 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • analizowanie posadowień obiektów inżynierskich
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • przygotowywanie i przesłanie wniosku o wypisy do Starostwa Powiatowego w Łomży
 • opracowywanie projektu Stałej Organizacji Ruchu
 • przesłanie wniosków do Zarządców dróg z prośbą o określenie parametrów technicznych dróg
 • przesłanie wniosku do Zakładu Usług Komunalnych Urzędu Gminy Łomża o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolidującej z inwestycją
 • przygotowanie wystąpienia do RZGW
 • opracowywanie planu sytuacyjnego przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • aktualizacja projektów zbiorników
 • przygotowanie protokołu wraz z załącznikami dla uzgodnienia styku z Zadaniem nr 3 realizowanym przez Wykonawcę Mota- Engil Central Europe S.A.
 • uzyskanie informacji z Urzędu Miasta Łomża odnośnie terenów zabudowy chronionej przed hałasem, zabytków, ujęć wód oraz zanieczyszczenia powierzchni ziemi
 • przygotowanie wniosku do Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. o określenie warunków technicznych przebudowy urządzeń melioracyjnych
 • przekazanie do Inżyniera Kontraktu dokumentacji dotyczącej wstępnych prac projektowych branży drogowej
 • uzyskanie warunków technicznych na przebudowę urządzeń melioracyjnych oraz budowę obiektów inżynierskich na sieci melioracji oraz śródlądowych wodach powierzchniowych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • uzyskanie informacji od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie zabytków i stanowisk archeologicznych na terenie planowanej inwestycji

18 tydzień: 04-09.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego wielobranżowego
 • Opracowywanie Projektu Robót Geologicznych
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • przygotowywanie wniosków o wypisy
 • rozpoczęcie prac nad projektem Stałej Organizacji Ruchu
 • spotkanie robocze w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
 • złożenie uzupełnień do wniosków o wydanie warunków technicznych, przyłączenia

– luty

17 tydzień: 25.II-02.III.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowanie rysunków dla Projektu Budowlanego węzła „Łomża Zachód” w dwóch wariantach
 • Opracowanie rysunków Projektu Budowlanego węzłów „ Nowogród” i „Łomża Północ”, profilu podłużnego i planów sytuacyjnych dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z pomiarem zwisów przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej
 • wykonanie wstępnych obliczeń hydraulicznych dla MS-19
 • dalsze analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych
 • opracowywanie koncepcji SZR
 • opracowywanie dwóch wariantów przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła Nowogród
 • wystąpienie o wydanie warunków technicznych przyłączeniowych do sieci na potrzeby zasilania urządzeń KSZR
 • złożenie uzupełnienia do wniosku o określenie obszarów podlegających ochronie akustycznej i elementów chronionych występujących w pasie 500m od drogi

16 tydzień: 18-23.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • kontynuacja szczegółowych opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód”, „Nowogród” oraz „Łomża Północ”
 • dalsze prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace terenowe związane z aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych
 • opracowywanie materiałów do uzgodnień styków opracowań
 • opracowywanie PZJ dla prac projektowych
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych oraz mostowych na obiektach WD
 • analizowanie przebudowy linii WN 110kV
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnień przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła „Nowogród”
 • opracowanie wytycznych dotyczących rzędnych rowów, zbiorników i kanalizacji deszczowej dla projektu drogowego
 • przyjęcie założeń dla SZR
 • złożenie do weryfikacji PZJ dla prac projektowych wraz z Harmonogramem Prac Projektowych

15 tydzień: 11-16.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • kontynuacja opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód”, „Nowogród” oraz „Łomża Północ”
 • dalsze prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • prace nad rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych
 • złożenie wniosku o udostępnienie informacji dotyczących ochrony środowiska
 • złożenie wniosku o udostępnienie archiwalnych materiałów geologicznych
 • opracowanie materiałów do uzgodnień styków opracowań
 • złożenie wniosku o przekazanie informacji o sieciach gazowych wymagających przebudowy
 • opracowywanie PZJ dla prac projektowych
 • analizowanie barier w pasie dzielącym i poboczach w zależności od występującej przeszkody
 • opracowywanie przekrojów drogowych
 • analizowanie przebudowy linii WN 110kV
 • przygotowywanie materiałów do uzgodnień przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie węzła „Nowogród”
 • opracowanie wytycznych dotyczących rzędnych rowów, zbiorników i kanalizacji deszczowej dla projektu drogowego

14 tydzień: 04-09.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacja opracowań rozwiązań projektowych dla węzła „Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Prace nad profilem podłużnym i planem sytuacyjnym dla S61, DK64 i pozostałych dróg
 • optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Dalsza analiza posadowień obiektów inżynierskich
 • Prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • Rozpoczęcie prac na rysunkami ogólnymi obiektów inżynierskich
 • Rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami projektowymi dla węzła „Łomża – Północ”
 • Opracowanie wniosków o wydanie warunków technicznych
 • Złożenie materiałów dotyczących rejonu węzła Nowogród do PZDW
 • Sporządzenie planu dodatkowych badań geotechnicznych

– styczeń

13 tydzień: 28.I-02.II.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Opracowywanie rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Wypracowywanie wersji profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61, wraz z dostosowaniem węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych do nowych niwelet
 • Analizowanie i optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Wypracowywanie wersji belek mostowych i posadowień fundamentów
 • Dalsza analiza posadowień
 • Sporządzanie planu dodatkowych badań geotechnicznych
 • Prace nad aktualizacją mapy do celów projektowych
 • Opracowanie rysunków obiektów związanych z węzłami Łomża Zachód (WD-1) i Nowogród (WD-5 i WD-6) oraz obiektu MS-19
 • Opracowywanie przekrojów normalnych do uzgodnienia z zarządcami dróg
 • Opracowywanie niwelety i planu sytuacyjnego dla DK64, wraz z dostosowaniem dróg dojazdowych i poprzecznych do nowych niwelet
 • Opracowywanie materiałów do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących węzła „Nowogród”

12 tydzień: 21-26.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza dokumentów opracowanych przez Transprojekt Gdańsk Sp. z o.o.
 • Opracowanie profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61 wraz z dostosowaniem węzłów, dróg poprzecznych i dojazdowych do nowych niwelet
 • Analiza i optymalizacja odwodnienia oraz melioracji do wymogów PFU
 • Opracowanie wariantowe rozwiązań projektowych dla węzła „ Łomża-Zachód” oraz „Nowogród”
 • Analiza wpływa zmian zakresu drogowego na rozwiązania mostowe
 • Obliczenia belek prefabrykowanych
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Dalsza analiza posadowień obiektów oraz miejsca gdzie będzie wymagane dodatkowe rozpoznanie

11 tydzień: 14-19.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • aktualizacja niwelety S61 i DK64 ze względu na zmiany wysokości konstrukcyjnej belek i skrajni na obiektach oraz powiązanych z trasą główną pozostałych elementów projektu: dróg poprzecznych, węzłów i dróg dojazdowych
 • Przygotowanie przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Kontynuacja obliczeń belek prefabrykowanych
 • Analiza posadowień obiektów do części obiektów (porównanie posadowienia bezpośredniego i pośredniego)
 • Aktualizacja przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Wstępne określenie gabarytów przyczółków

10 tydzień: 07-12.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Aktualizacja niwelety S61 i DK64 ze względu na zmiany wysokości konstrukcyjnej belek i skrajni na obiektach oraz powiązanych z trasą główną pozostałych elementów projektu: dróg poprzecznych, węzłów i dróg dojazdowych
 • Przygotowanie przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Kontynuacja obliczeń belek prefabrykowanych
 • Analiza posadowień obiektów dla części obiektów (porównanie posadowienia bezpośredniego i pośredniego)
 • Aktualizacja przekrojów ruchowych dla nowych wariantów (WD-5/S61 i WD-6/S61)
 • Przygotowanie szczegółowych przekrojów poprzecznych obiektów
 • Wstępne określenie gabarytów przyczółków

9 tydzień: 31-05.I.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Projektowanie dróg dojazdowych z uwzględnieniem wymaganego pasa drogowego
 • Projektowanie węzła Łomża Północ
 • Analiza wariantów niwelety S61 i DK64 pod kątem robót ziemnych
 • Kontynuacja projektowania belek mostowych i posadowień fundamentów

2018

– grudzień

8 tydzień: 24-29.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Kontynuacja projektowania ostatecznej wersji profilu podłużnego i planu sytuacyjnego dla S61 i DK64 wraz z dostosowaniem węzłów do nowych niwelet
 • Kontynuacja projektowania belek mostowych

7 tydzień: 17-22.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza wariantu niwelety S61 na odcinku km 1+970 – km 5+460 pod kątem zajętości terenu, wzmocnienia skarp wraz z odwodnieniem i robotami ziemnymi dla dwóch wariantów (górą i dołem)
 • Analiza wariantu niwelety DK64 na odcinku km 3+820 – km 5+490 pod kątem zajętości terenu, wzmocnienia skarp wraz z odwodnieniem i robotami ziemnymi dla wariantu wg koncepcji programowej oraz optymalizacyjnego
 • Projektowanie węzła Nowogród w dowiązaniu do niwelety S61 dołem
 • Analiza możliwości odsunięcia dróg dojazdowych i zachowania pasa drogowego 15m oraz przeprojektowywanie dróg kolidujących ze skarpami S61 i DK64
 • Określenie nośności podłoża pod obiekty – w wariancie bezpośrednim i pośrednim
 • Określenie rozstawu oraz sprężenia belek mostowych

6 tydzień: 10-15.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Analiza odcinka 0+800 – 5+000 zamiana na przejścia pod obiektami WS-2, WS-5, WS-6
 • Analiza odcinka 6+500 – 7+200 zamiana na przejścia pod obiektem WS-2
 • Analiza odcinka 7+200 – 8+200 zamiana na przejścia pod obiektami WS-13 i WS-14
 • Analiza odcinka 11+600 – 12+800 zamiana na przejścia pod obiektem WS-24
 • Przeprojektowania odwodnienia S61
 • Analiza zajęcia terenu poza liniami DSU
 • Opracowanie wariantu niwelety: wersja niwelety z górą za wyjątkiem odcinka między WS-5 i WS-6 (przejście dołem)
 • Opracowanie skorygowanych przekrojów ruchowych wiaduktów
 • Kalkulacja wytrzymałości belek mostowych na zginanie oraz na uderzenia
 • Opracowanie wymagań do uzupełniających badań geologicznych

5 tydzień: 03-08.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61 i pochyleń skarp oraz rowów
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Analiza przekroi normalnych
 • Analiza planu sytuacyjnego pod kątem zakresu skarp
 • Analiza obiektu wd22 (dla różni skrajnych: 5 i 6m)

– listopad

4 tydzień: 26.XI-01.XII.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61: zmiana na odcinku km 1+400 – 2+000 ( upłynnienie niwelety); podniesienie niwelety na odcinku wykopu 4+400 – 5+000 ( brak miejsca na pasy drogowe); zmiana na odcinku 12+100 – 13+000, optymalizacja rowów
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Optymalizacja niwelety DK64 oraz odwodnienia
 • Analiza przekroi normalnych i ruchowych dla obiektów mostowych
 • Analiza węzła nr 1 Łomża Zachód (dla różnych prędkości DK61)

3 tydzień: 19-24.XI.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Optymalizacja niwelety S61,
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami,
 • Optymalizacja niwelety Dk64,
 • Analiza przekroi normalnych i ruchowych dla obiektów mostowych,
 • Analiza ekonomiczna rozwiązań konstrukcyjnych obiektu MS-19,
 • Rewizja programu prac projektowych,
 • Wykonawca wystąpił o dane do analizy ruchowej.
 • Wykonawca wystąpił do Wykonawców sąsiednich odcinków o dane umożliwiające uzgodnienie styków odcinków

2 tydzień: 12-17.XI.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Omówienie z Projektantem dotychczasowego postępu prac projektowych
 • Wizja lokalna terenu inwestycji
 • Optymalizacja niwelety S61
 • Dostosowanie niwelet dróg poprzecznych pod i nad S61 wraz z rowami
 • Optymalizacja niwelety DK-64

1 tydzień: 1-10.XI.2018

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przekazanie Programu Zapewnienia Jakości do Inżyniera Kontraktu celem zaopiniowania
 • Uzgodnienie szczegółowych warunków docelowej umowy podwykonawczej z Transprojekt Gdańsk oraz omówienie aspektów technicznych możliwych rozwiązań technologicznych głównych prac na kontrakcie
 • Kontynuacja prac projektowych