2022

– listopad

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • zgłosił Kierowników Robót Elektrycznych i Telekomunikacyjnych,
 • przekazał Projekt osnowy realizacyjnej na obiekcie inżynierskim WD-1,
 • przekazał do zatwierdzenia Tabelę Rozliczeniową w związku z planowanym wystąpieniem
  z Wnioskiem o PŚP za okres od 19.05.2022 do 30.11.2022,
 • zgłosił do akceptacji plac składowy stali zbrojeniowej zlokalizowany na terenie PUT Intercor Sp. z o.o. w Zawierciu przy ul. Krętej 3,
 • przekazał rewizję zestawienia wymagalnych faktur Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców wraz z dowodami zapłaty za okres 19.05.2022-30.09.2022,
 • przekazał opis technologii usunięcia barszczu Sosnowskiego z obszaru Inwestycji,
 • przedłożono 10 wniosków o zatwierdzenie SSTWiORB oraz 3 rewizji SSTWiORB,
 • złożył 16 wniosków o zatwierdzenie materiału z branży drogowej, 6 wniosków z branży kanalizacja deszczowa oraz 2 wnioski z branży mostowej,
 • wystąpił o zatwierdzenie SPZJ nr 015/00,
 • wystąpił o zatwierdzenie trzech Projektów Technologii i Organizacji Robót,
 • wystąpił o zatwierdzenie trzech wytwórni,
 • zakończył prace związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64
  w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • wykonywał roboty ziemne na drodze: S61 i DK64,
 • wykonywał roboty ziemne na węzłach: Łomża Zachód oraz Nowogród,
 • prowadził prace zabezpieczeniowe od strony BHP.

WD-1

 • zabetonowanie ławy P3,
 • deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka 1,
 • zbrojenie słupów w osi 2 i 3,
 • pogrążanie grodzic dla zabezpieczenia wykopu ławy 4.

MS-19

 • wykop i przygotowanie platformy pod palownicę dla podpory P14, P15, P16, P17, P20, P21, P22, P23,
 • pogrążanie pali prefabrykowanych dla podpory P9, P10, P11, P12, P13.

Roboty branżowe

 • wykonywano prace związane z budową  linii oświetlenia i linii zasilania na węźle
  Łomża Zachód oraz z usunięciem kolizji EN_08 i 09_SN polegające na umieszczeniu
  rur osłonowych.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację projektową dot. PW MS-11 oraz WS-06,
 • przekazał odpowiedzi na uwagi pisma LFP/KR/737/3200/4983/2022 z dnia 25.10.2022 r. do PW MS-11 oraz WS-06,
 • przekazał odpowiedzi na uwagi pisma LFP/KR/737/3200/5122/2022 z dnia 08.11.2022 r. do PW MS-19 Tom  12 z  cz 1 POSADOWIENIE,
 • zgłosił Kierowników Robót Mostowych oraz Kierownika Robót Elektrycznych,
 • przekazał harmonogram przebudowy kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
 • złożył do zatwierdzenia poprawiony Program dla Etapu Realizacji Robót rew. 1.3,
 • przedłożył 4 wnioski o zatwierdzenie SSTWiORB oraz 6 rewizji SSTWiORB,
 • złożył 4 wnioski o zatwierdzenie materiału z branży melioracja oraz 12 wniosków z branży kanalizacja deszczowa,
 • wystąpił o zatwierdzenie 3 sztuk SPZJ oraz 1 rewizji SPZJ,
 • złożył Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) nr 001/KNA i 001/KNA/2022,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • wykonywał roboty ziemne na drodze: S61 i DK64,
 • wykonywał roboty ziemne na węzłach: Łomża Zachód oraz Nowogród,
 • prowadził prace zabezpieczeniowe od strony BHP.

WD-1

 • deskowanie ławy P1,
 • montaż stalowej ramy – wzmocnienie ścianki szczelnej P3,
 • wykop pod ławę P3,
 • ułożenie betonu wyrównawczego dla P3,
 • montaż zbrojenia ławy P1, P2.

MS-19

 • wykop i przygotowanie platformy pod palownicę dla podpory P6, P7,
 • pogrążanie pali prefabrykowanych dla podpory P3, P4.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację projektową dotyczącą wzmocnień podłoża gruntowego,
 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację obiektu MS-19 – most
  w ciągu S61 w km 8+909,59 – projekt wykonawczy zamienny w zakresie podpór obiektu,
 • zgłosił zamiar wykonania odcinka próbnego nasypu ulepszonego spoiwem hydraulicznym na odcinku Trasy Głównej S61 – warstwa 12 w KM 1+368 do 1+385, zgodnie z zapisami SST D.02.03.01,
 • wystąpił z prośbą o zgodę na pracę w dniach 05.11-06.11.2022r,
 • przekazał zatwierdzony klauzulą 3121c/2022 Projekt Tymczasowej Organizacji ruchu na drodze krajowej DK64 i starodrożu na czas budowy ronda R-6,
 • przedłożył 2 wnioski o zatwierdzenie SSTWiORB,
 • wystąpił o zatwierdzenie sześć Projektów Technologii i Organizacji Robót nr 04/00/S61/PTiOR, 07/00/S61/PTiOR, 09/00/S61/PTiOR, 10/00/S61/PTiOR, 11/00/S61/PTiOR i 12/00/S61/PTiOR,
 • złożył 14 wniosków o zatwierdzenie materiału z branży drogowej oraz 1 wniosek z branży mostowej,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • wykonywał wykopy na drodze: S61 i DK64,
 • wykonywał nasypy na drodze: S61, DJ13,
 • prowadził prace zabezpieczeniowe od strony BHP.

WD-1

 • deskowanie ławy P1,
 • montaż stalowej ramy – wzmocnienie ścianki szczelnej P3,
 • wykop pod ławę P3,
 • ułożenie betonu wyrównawczego dla P3,
 • montaż zbrojenia ławy P1, P2.

MS-19

 • wykop i przygotowanie platformy pod palownicę dla podpory P6, P7,
 • pogrążanie pali prefabrykowanych dla podpory P3, P4.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

– październik

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • poinformował o dyżurach w dniach od 29.10.2022 do 01.11.2022 ze wskazaniem osób wraz
  z kontaktami,
 • przedłożył 5 wniosków o zatwierdzenie SSTWiORB oraz 2 rewizje SSTWiORB,
 • wystąpił o zatwierdzenie 1 sztuki SPZJ oraz 3 rewizji SPZJ,
 • złożył 2 wnioski o zatwierdzenie materiału z branży melioracyjnej oraz 3 wnioski z branży sanitarnej – Wodociąg,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • wykonywał wykopy na drodze: S61 i DK64,
 • wykonywał nasypy na drodze: S61, DJ13,
 • wykonywał warstwę mrozochronną z gruntu stabilizowanego cementem na drodze: DD-26,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP,

WD-1

 • wykonał ściankę szczelną zabezpieczenia wykopu P3,
 • montaż stalowej ramy – wzmocnienie ścianki szczelnej P2,
 • wykop pod ławę P1,
 • ułożenie betonu wyrównawczego dla P1,
 • montaż zbrojenia ławy P1,

MS-19

 • wykop i przygotowanie platformy pod palownicę dla podpory P3, P4, P5, P6, P7

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał dokumentację projektową dotyczącą wzmocnień podłoża gruntowego,
 • przesłał program badań w zakresie zatwierdzonych specyfikacji drogowych i mostowych betonu konstrukcyjnego i niekonstrukcyjnego,
 • przekazał rewizję Programu dla Etapu Prac Projektowych z wnioskiem o jej zatwierdzenie,
 • wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie zarobów próbnych w dniu 24.10.2022r. tj. poniedziałek o godzinie 12.00 dla mieszanek betonowych – wnioski materiałowe nr 2/01/M oraz 4/01/M w wytwórni firmy Betonmix Śniadowo oraz o uzgodnienie powyższego terminu
  z Laboratorium Drogowym GDDKiA oddział Białystok,
 • przekazał celem weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację projektową obiektu MS-19,
 • przedłożył 2 Wnioski o zatwierdzenie SSTWiORB oraz 4 rewizje SSTWiORB,
 • złożył 1 Wniosek o zatwierdzenie wytwórni 06/00/WW/2022 Kopalnia żwiru i pisaku Kamil Marchewka – złoże Kisielnica II,
 • wystąpił o zatwierdzenie dwóch Projektów Technologii i Organizacji Robót nr 05/00/S61/PTiOR, 07/00/S61/PTiOR,
 • złożył 2 wnioski o zatwierdzenie materiału z branży elektoenergetycznej oraz 3 rewizje Wniosków z branży drogowej,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • wykonywał zabezpieczenia wykopu ścianką szczelną podpory nr 1 i 2 WD-1,
 • wykonywał roboty ziemne na Węźle Nowogród,
 • wykonywał wykopy na S61 w KM: 4+450 – 4+800, 0+800 -1+200,
 • wykonywał nasypy na S61 w KM 4+000 – 4+400, 5+450- 5+670, 1+100 – 1+400, 6+800 – 7+325, 7+574 – 7+819,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • zgłosił wykonanie odcinka próbnego nasypu ulepszonego spoiwem hydraulicznym na odcinku łącznicy W1AB – warstwa 8 w km 0+005-0+060,
 • przedłożył 4 Wnioski o zatwierdzenie SSTWiORB oraz 8 rewizji SSTWiORB,
 • złożył 3 Wnioski o zatwierdzenie wytwórni oraz 2 rewizje,
 • wystąpił o zatwierdzenie dwóch Projektów Technologii i Organizacji Robót nr 03/00/S61/PTiOR, 04/00/S61/PTiOR oraz rewizji 01/01/S61/PTiOR,
 • złożył 3 wnioski o zatwierdzenie materiału wraz z 2 rewizjami z branży mostowej oraz 4 wnioski i 1 rewizję z branży drogowej,
 • wystąpił z zatwierdzeniem rewizji 02 SPZJ Roboty ziemne,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • zakończył prace związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
 • ukończył wykonywanie zabezpieczenia stopy wału ścianką z grodzic stopy wału przeciwpowodziowego w KM TG ok 8+500,
 • wykonywał roboty ziemne na Węźle Łomża Zachód oraz Węźle Nowogród,
 • wykonywał prace związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych EN_SN_06, EN_SN_07 i EN_SN_08 – prace przygotowawcze,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację projektową obiektu MS-19,
 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację projektową dotyczącą wzmocnień podłoża gruntowego,
 • wskazał rozwiązania projektowe zawarte w Dokumentach Zamawiającego, które zamierza wykorzystać,
 • przekazał sprawozdania z nadzoru archeologicznego oraz raportu z nadzoru saperskiego
  i przyrodniczego,
 • wniósł o wydłużenie terminu na złożenie rewizji Programu dla Etapu Prac Projektowych,
 • przedłożył 8 Wniosków materiałowych z branży elektroenergetycznej,
 • przedłożył Wniosek Wykonawcy o zatwierdzenie Projektu Technologii i Organizacji Robót nr 02/00/61/PTiOR,
 • złożył rewizję SSTWIORB 24/01/SSTWIORB D.02.01.01i Wzmocnienie podłoża gruntowego – prefabrykowane pale żelbetowe,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • kontynuował prace związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
 • montaż grodzic zabezpieczających stopy wału przeciwpowodziowego w KM TG ok 8+500,
 • wykonał odhumusowania na Węźle Łomża Zachód,
 • wykonywał prace związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznych EN_SN_13 i kolizji EN_SN_14 w km 5+966 DK64 – prace przygotowawcze,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

– wrzesień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • złożył wniosek o PŚP nr 2 za okres 19.05.2022-15.09.2022r.,
 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację obiektów WS-06 i MS-11 w zakresie PW ustrojów nośnych,
 • wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie PTiOR 01/00/S61/PTiOR Umocowanie ścian wykopu dla obiektu Obiekt WD-1 nad drogą S61 w kom 0+464,08,
 • przekazał SPZJ 005 rew.01 Usunięcie drzew i krzewów oraz ochrona istniejących drzew
  w okresie budowy,
 • wystąpił o Zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości nr: 010/00 SPZJ D.01.01.01_M.01.01.01 Geodezja,
 • przekazał karty odpadów do utylizacji z rozbiórki budynków kubaturowych,
 • przedłożył 3 rewizje Wniosków o zatwierdzenie SSTWIORB:
 • 10/03/SSTWIORB M.11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz
  z zagęszczeniem,
 • 09/03/SSTWIORB M.11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym,
 • 11/03/SSTWIORB M.12.01.02 Zbrojenie betonu,
  • złożył skorygowane PZJ z wnioskiem o ich akceptację nr:
 • 06/01/S61/SPZJ Beton konstrukcyjny,
 • 07/01/S61/SPZJ Beton niekonstrukcyjny.
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • kontynuował prace związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
 • prowadził wykonywanie wykopów na Trasie Głównej w KM 4+500 – 4+800, 5+200, 10+500,
 • odtwarzał tymczasowe płotki herpetologiczne,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał dokumentację opisowo-fotograficzną dróg i budynków,
 • złożył zweryfikowany i uzupełniony Program Zapewnienia Jakości część Ogólna – etap realizacji robót oraz przedłożył dokument do ponownego przeglądu,
 • przekazała do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację projektową dot. obiektu MS-11,
 • wystąpił z 10 wnioskami o zatwierdzenie SSTWIORB z branży: drogowej, mostowej
  i telekomunikacyjnej,
 • wystąpił z 4 wnioskami o zatwierdzenie materiału z branży drogowej,
 • wystąpił z 2 wnioskami o zatwierdzenie wytwórni,
 • wystąpił o zatwierdzenie PZJ Roboty ziemne 01,
 • przekazał do zatwierdzenia Program dla Etapu Robót,
 • przekazał Projekt odwodnienia placu budowy,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
 • kontynuował pracę związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
 • wykonał wykopy na Trasie Głównej w KM 4+100 – 4+800,
 • odtwarzał tymczasowe płotki herpetologiczne,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • złożył rewizję Programu dla Etapu Prac Projektowych,
 • wystąpił z 8 wnioskami o zatwierdzenie materiału z branży teletechnicznej,
 • przedłożył Plan Płatności,
 • złożył 1 wniosek o zatwierdzenie SSTWIORB oraz 5 rewizji SSTWIORB,
 • wskazał osoby i zakres delegacji uprawnień Przedstawiciela Wykonawcy,
 • wskazał, które rozwiązania projektowe zawarte w Dokumentach Zamawiającego zamierza wykorzystać,
 • przedstawił do uzgodnienia Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas funkcjonowania bypassu DK61 na odcinku od km 148+200 do km 148+770 z przeniesieniem wlotu podporządkowanego DG105685B,
  • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych,
  • wykonywał odhumusowanie: TG Rejon Węzła Łomża Zachód, teren między obiektami MS11
   a WS12,
  • kontynuował pracę związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
  • rozpoczął prace związane z likwidacją kolizji teletechnicznych Orange A i B w km 0+500 TG – prace przygotowawcze,
  • rozpoczął prace związane z likwidacją kolizji elektroenergetycznej EN_SN_01 w km 0+780
   i kolizji EN_SN_02 w km 0+830 – prace przygotowawcze – układanie rur osłonowych,
  • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał sprawozdanie z nadzoru archeologicznego oraz raport z nadzoru saperskiego
  i przyrodniczego,
 • złożył wyjaśnienia dotyczące SSTWIORB: D.02.00.01 rew. 01, D.02.03.01 rew. 01 oraz D.02.01.01 rew. 01 wnioskując o ich akceptację,
 • przekazał do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentację obiektu MS-19 – most w ciągu S61
  w km 8+909,59,
 • przedstawił zakres robót do osobistego wykonania przez Wykonawcę,
 • wystąpił z wnioskami o zatwierdzenie PZJ:
  • 008_00 SPZJ Etap realizacji robót. Przebudowa kolizji WN, SN, nN. Budowa sieci oświetlenia i zasilania obiektów,
  • 009_00 SPZJ Etap realizacji robót. Budowa i przebudowa sieci teletechnicznych oraz budowa kanału technologicznego,
 • wniósł o wydłużenie terminu na złożenie rewizji Programu dla Etapu Robót,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych (poza doliną rzeki Narew),
 • prowadził roboty rozbiórkowe – rozbiórki budynków kubaturowych – prace porządkowe, utylizacja odpadów,
 • kontynuował pracę związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu na złożenie rewizji Programu dla Etapu Prac Projektowych,
 • wystąpił z wnioskami o zatwierdzenie SSTWIORB:

– 19/00/SSTWIORB D.01.03.02 Przebudowa i budowa kablowych linii elektroenergetycznych,

– 20/00/SSTWIORB D.01.03.01 Przebudowa i budowa napowietrznych linii
elektroenergetycznych,

– 21/00/SSTWIORB D.10.12.01 Przebudowa i budowa stacji transformatorowych Sn/nN,

 • wystąpił z wnioskami o zatwierdzenie SSTWIORB:

– 09/02/SSTWIORB M.11.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych rew 02,

– 11/02/SSTWIORB M.12.01.02 Zbrojenie betonu rew 02,

 • wystąpił z wnioskami o zatwierdzenie SSTWIORB:

– 10/02/SSTWIORB M.11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz
z zagęszczeniem rew.02,

 • wystąpił z wnioskami o zatwierdzenie SSTWIORB:

– 02/04/SSTWIORB D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych rew. 04,

 • złożył 29 wniosków o zatwierdzenie materiału,
 • złożył pismo dotyczące sposobu usunięcia barszczu Sosnowskiego z Inwestycji,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych (poza doliną rzeki Narew),
 • prowadził roboty rozbiórkowe – rozbiórki budynków kubaturowych – prace porządkowe, utylizacja odpadów
 • kontynuował pracę związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

– sierpień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • dokonał zgłoszenia Kierownika Robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • złożył SPZJ nr 005/00 Etap realizacji robót. Usunięcie drzew i krzewów oraz ochrona istniejących drzew w okresie budowy rew.00,
 • złożył SPZJ nr:
 • 006/00 SPZJ M.13.01.00 Beton konstrukcyjny,
 • 007/00 SPZJ M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny,
  • wystąpił o zatwierdzenie materiału:

1/M M.13.02.01 Beton klasy C8/10. Receptura nr B 078/22,

2/M M.13.02.01 Beton klasy C12/15. Receptura nr B 079/21,

3/M M.13.01.00 Beton klasy C25/30. Receptura nr B 080/22,

4/M M.13.01.00 Beton klasy C30/37. Receptura nr B 081/22,

5/M M.13.01.00 Beton klasy C35/45. Receptura nr B 082/22,

6/M M.13.01.00 Beton klasy C50/60. Receptura nr B 083/22,

1/D D.04.04.02 Kruszywo Łamane 0-31,5 C50/30 ZG Wąsosz,

2/D D.04.04.02 Kruszywo Łamane 0-31,5 C50/30 ZG Szumowo,

 • wystąpił o zatwierdzenie wytwórni:
 • 01/WW/2022 Zatwierdzenie wytwórni,
 • 02/WW/2022 Zatwierdzenie wytwórni,
  • przesłał do uzgodnienia Projekty Czasowej Organizacji Ruchu w zakresie oznakowania
   i zabezpieczenie wjazdów z budowy w zakresie węzła Kolno i węzła Łomża Południe oraz wyjazdów z budowy w km 148+830 drogi krajowej nr 61 oraz w ciągu drogi gminnej nr 105685B,
  • dokonał zgłoszenia zawarcia Zlecenia nr 06/D/S61/2022 z Dostawcą EKOTECH Trade Sp. z o.o.,
  • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych (poza doliną rzeki Narew),
  • prowadził roboty rozbiórkowe – rozbiórki budynków kubaturowych – prace porządkowe,
  • rozpoczął prac związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
  • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał projekt osnowy realizacyjnej,
 • złożył skorygowane SST D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów rew. 01,
 • złożył skorygowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:
 • 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych rew. 03
 • 01.02.03 Wyburzenie obiektów budowlanych rew. 02
 • 13.01.00 Beton konstrukcyjny rew. 02
 • 13.02.01 Beton klasy poniżej C20/25 w deskowaniu rew. 02
 • złożył skorygowany SPZJ 004 – Etap realizacji robót. Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń, obiektów kubaturowych rew.01,
  • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych (poza doliną rzeki Narew),
  • prowadził roboty rozbiórkowe – rozbiórki budynków kubaturowych – prace porządkowe,
  • rozpoczął prac związane z karczowaniem terenu i usunięciem karpin,
  • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP,
  • dokonano odbioru Laboratorium Wykonawcy z udziałem Przedstawicieli Inżyniera.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przedłożył Program dla Etapu Prac Projektowych rew.02,
 • przekazał Inżynierowi raporty/sprawozdania z działania nadzoru, saperskiego, przyrodniczego oraz archeologicznego w miesiącu lipcu,
 • złożył SPZJ 003 rew.01 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,
 • wystąpił z wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności nr 1,
 • przekazał Inżynierowi Program dla Etapu Robót rew.1.1,
 • przekazał Inżynierowi SPZJ Obsługa Laboratoryjna Kontraktu – Laboratorium Polowe Łomża 002 rew. 01,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 i DK64 w śladzie docelowych dróg dojazdowych (poza doliną rzeki Narew): DJ7, DJ5A/DG152023B/152024B, DJ17, DG152015B, DJ9, bypass na Węźle Łomża Zachód,
 • prowadził roboty rozbiórkowe – rozbiórki budynków kubaturowych,
 • wykonywał odwierty geotechniczne pod obiekty inżynierskie,
 • prowadził prace zabezpieczające od strony BHP.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał pomiar „stanu zero” dla dróg: DK64 i S61 (Operat 1/S-61/2022; Operat 1/DK64/2022),
 • przekazał pomiar „stanu zero” tyczeń (Operat 5/2022; Operat 7/2022; Operat 8/2022; Operat 19/2022; Operat 21/2022; Operat 71/2022; Operat 72/2022; Operat 74/2022; Operat 75/2022),
 • zgłosił Przedstawiciela Wykonawcy Pana Markusa Giemsa,
 • wystąpił z wnioskiem o Przejściowe Świadectwo Płatności,
 • przekazał Plan BIOZ,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż trasy S61 w śladzie docelowych dróg dojazdowych (poza doliną rzeki Narew),
 • rozpoczął roboty przygotowawcze związane z wykonywaniem dróg technologicznych wzdłuż drogi DK64,
 • rozpoczął roboty rozbiórkowe – rozbiórki budynków kubaturowych,
 • wykonywał odwierty geotechniczne pod obiekty inżynierskie.

Wykonawca prace wykonywał pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.

– lipiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • Wykonawca przedłożył Program dla Etapu Prac Projektowych – Subklazula 8.3 [Program],
 • Wykonawca zgłosił uwagi do Projektu Budowlanego i Wykonawczego Zamawiającego dot. zbiorników z wnioskiem o stanowisko Inżyniera w przedmiotowej sprawie,
 • Wykonawca przekazał do akceptacji treść Tablic Informacyjnych z proponowanym ich usytuowaniem,
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia skorygowane SST nr:
 • 09/01/SSTWIORB M.11.01.01 Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym,
 • 10/01/SSTWIORB M.11.01.04 Zasypanie wykopów i wykonanie nasypów wraz
  z zagęszczeniem,
 • 11/01/SSTWIORB M.12.01.02 Zbrojenie betonu,
 • 12/01/SSTWIORB M.13.01.00 Beton konstrukcyjny,
 • 13/01/SSTWIORB M.13.02.01 Beton klasy poniżej C2025 w deskowaniu,
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia skorygowane SST nr:
 • 02/02/SSTWIORB D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt. Wysokościowych,
 • 04/02/SSTWIORB D.01.02.01A Ochrona istniejących drzew w okresie budowy drogi,
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia skorygowane SST nr:
 • 16/01/SSTWIORB D.04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiązanej,
 • 17/01/SSTWIORB D.04.05.00 Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem,
 • 18/01/SSTWIORB D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna/odsączająca,
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia skorygowany SST nr:
 • 01/02/SSTWIORB DM.00.00.00 Wymagania ogólne,
 • Pełnienie nadzoru przyrodniczego,
 • Roboty rozbiórkowe – rozbiórki budynków kubaturowych,
 • Pełnienie nadzoru archeologicznego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Inżynierowi szkic planowanych dróg technologicznych oraz tymczasowych placów składowych humusu,
 • przedłożył do zatwierdzenia skorygowane SST nr:

D.01.02.03 – Wyburzenia obiektów budowlanych,

D.03.02.04  – Rozbiórka elementów dróg i ulic,

 • przekazał opinię nadzoru przyrodniczego dotyczącą rozpoczęcia prac ziemnych,
 • przekazał listę Specjalistów wraz z wykazem zrealizowanych prac w ramach pełnionego nadzoru przyrodniczego,
 • przedłożył do zatwierdzenia PZJ nr:

004/00 SPZJ – Rozebranie elementów dróg, ogrodzeń, obiektów kubaturowych,

 • Pełnił nadzór przyrodniczy,
 • Prowadził roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem w zakresie wykonywania dróg technologicznych, w śladzie docelowych dróg:

– S61 w km 4+450 – 4+760, 0+590 – 1+150, 12+600 – 12+900,

– DG105681B w km 0+300 – 0+780,

– DG152015B w km 0+000 – 1+200,

– DJ9 0+000 w km 0+207,

– DJ4A w km 0+000 – 0+300,

– DJ4 w km 0+000 – 1+135,

– DJ5 w km 0+000 – 0+600,

– DG 105685B w km 0+300 – 0+580,

– DJ13A w km 0+000 – 0+800,

– DJ16 w km 0+000 – 0+720,

– DJ15 w km 0+310 – 1+626,

 • Wykopy:

– S61 12+600 12+900,

 • Wymiana gruntu:

–  S61 11+100 – 11+180,

 • Pełnienie nadzoru archeologicznego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał zweryfikowany i uzupełniony Program Zapewnienia Jakości część Ogólna – etap realizacji robót (PZJ Część ogólna 001/01),
 • Wykonawca przedłożył do zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości nr:

002/00 SPZJ – Etap realizacji robót. Wykonanie robót ziemnych,

003/00 SPZJ – Etap realizacji robót. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • pełnił nadzór przyrodniczy,
 • pełnił nadzór archeologiczny,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem w zakresie wykonywania dróg technologicznych, w śladzie docelowych dróg: DG105685b, DJ4, DJ9, DG152015b (~0+000 – 0+400), DJ16,
 • wykonywał odhumusowanie: Trasa Główna w km 0+400 – 1+100.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał wnioski o zatwierdzenie STWIORB,
 • przedłożył do zatwierdzenia Program dla Etapu Robót rew. 1.0,
 • przedłożył skorygowane Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nr DM.00.00.00, D.01.01.01, D.01.02.01A, D.01.02.02, D.02.00.01, D.02.01.01, D.02.03.01,
 • przedłożył Raport Miesięczny nr 1,
 • zgłosił Kierowników Robót Drogowych,
 • prowadził prace geotechniczne,
 • pełnił nadzór przyrodniczy,
 • prowadził roboty przygotowawcze związane z odhumusowaniem w zakresie wykonywania dróg technologicznych, w śladzie docelowych dróg: DG105685b, DJ4, DJ9, DG152015b (~0+000 – 0+400), DJ16,
 • pełnił nadzór archeologiczny.

– czerwiec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • Wykonawca przedłożył poprawiony Program dla Etapu Prac Projektowych rew. 01,
 • Wykonawca przekazał wniosek o zatwierdzenie laboratorium nr 002/00 Laboratoryjna obsługa kontraktu – Laboratorium polowe.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • prowadził badania kontrolne podłoża gruntowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał wnioski o zatwierdzenie STWIORB,
 • wystąpił o zatwierdzenie Szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości (SPZJ) nr 001/00,
 • wystąpił o zatwierdzenie Laboratorium nr 001/00.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Program dla etapu prac projektowych rew. 00 do weryfikacji przez Inżyniera,
 • zgłosił Projektantów wraz z przedstawieniem kopii uprawnień budowlanych
  i zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Subklauzula 1.13 WK,
 • przedstawił dowody opłaty polis OC i CAR.

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał wnioski o zatwierdzenie STWIORB,
 • wystąpił o zatwierdzenie Szczegółowego Programu Zapewnienia Jakości (SPZJ) nr 001/00,
 • wystąpił o zatwierdzenie Laboratorium nr 001/00.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Program dla etapu prac projektowych rew. 00 do weryfikacji przez Inżyniera,
 • zgłosił Projektantów wraz z przedstawieniem kopii uprawnień budowlanych
  i zaświadczeń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Subklauzula 1.13 WK,
 • przedstawił dowody opłaty polis OC i CAR.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przekazał Zamawiającemu polisę OC.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • podpisał Umowę nr 2410.1.2021/2022 na Wykonanie „Projektu i budowę drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód”(z węzłem) – węzeł ”Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km (S61)+DK65(GP) 6,963km”,
 • przekazał Zamawiającemu Pełnomocnictwo dla Przedstawiciela Wykonawcy zgodnie
  z Subklauzulą 4.3 WK,
 • protokolarnie przejął plac budowy.