2021

– maj

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Roboty:
 • Karczowanie, porządkowanie terenu po karczowaniu, kruszenie karczy S61 9+900-12+600, DK64 0+050-0+500
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Roboty:
 • Karczowanie, porządkowanie terenu po karczowaniu, kruszenie karczy S61 9+900-12+600, DK64 0+050-0+500
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Roboty:
 • Karczowanie, porządkowanie terenu po karczowaniu, kruszenie karczy S61 9+900-12+600, DK64 0+050-0+500
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Wniosek o zorganizowanie Rady Technicznej w sprawie ZPRS i Polecenia Zmiany dotyczącego Robót związanych z wystąpieniem odmiennych, niż opisane w przedmiocie zamówienia warunków gruntowo-wodnych (pismo S-61/TOTO/2021/PCh/MM/01904),
 • Wniosek o instrukcję postępowania w związku ze stwierdzeniem odmiennych warunków geologicznych w nowych miejscach na podstawie badań uzupełniających po przekazaniu Placu Budowy,
 • analiza uwag do specyfikacji technicznych dla Tomu 1, 2 i 3 otrzymanych od IK, przygotowywanie kart odpowiedzi i materiałów do ponownej weryfikacji,
 • analiza sprawy i przygotowywanie odpowiedzi na pytanie PZDW w Białymstoku dot. podziału działki nr 802/1, obręb Nowe Kupiski
  • Roboty:
 • Porządkowanie terenu po karczowaniu S61 9+900-11+400, DK64 0+050-0+500
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

– kwiecień

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji/akceptacji IK:
 • PZJ nr 041/2021 Wykonanie izolacji bitumicznej
 • Przekazanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej – działki do których nie było dostępu,
 • Wniosek materiałowy 002/Z/2021 rew.1 geomembrana geochron WARTER
 • Wniosek materiałowy 003/Z/2021 rew.1 geomembrana geostar FOLIREX
 • Wykaz płatności – uszczegółowienie rozbicia wykazu płatności w zakresie Dokumentów Wykonawcy,
 • PZJ nr 023 rev.2 budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej;
 • PZJ nr 043 Dylatacje pionowe
 • Wniosek materiałowy 014/M/2021 Papa termozgrzewalna ICOPAL
 • Wniosek o zatwierdzenie laboratorium 005/W/2021 rew. 1 LAB-TECH Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane
 • ST TOM 2 do IK ,
 • PZJ nr 045 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
 • PZJ nr 044 Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki CBMG
 • PZJ nr 038 Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą drenów pionowych i nasypu przeciążeniowego rev.1
 • PZJ nr 046 Ścianki szczelne.
 • ST TOM 2 do IK
 • Pozostałe:
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego wersja papierowa do IK
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego wersja papierowa do Zamawiającego
  • Roboty:
 • Porządkowanie terenu po karczowaniu S61 9+900-11+400, DK64 0+050-0+500
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr 041/2021 Wykonanie izolacji bitumicznej
 • PZJ nr 037/2021 Zasypanie wykopów rev.1
 • PZJ nr 040/M/2021 Łożyska rev.1
 • Przekazanie do zatwierdzenia Specyfikacji technicznej TOM 3
 • Przekazanie do zatwierdzenia Specyfikacji technicznej TOM 1
 • Przekazanie do zatwierdzenia Specyfikacji technicznej TOM 2
 • Wniosek Nr013/M/2021 Sikaflex PRO-3 SL – 1848
 • Wniosek Nr008/D/2021 Geotkanina Ultimatex DJ 10 (Viacon) – 1854
 • Wniosek Nr009/D/2021 Geotkanina Ultimatex DJ 40 (Viacon) – 1854
 • Wniosek Nr010/D/2021 Kruszywo o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, naturalne 0/31,5mm (osączająca) – 1854
 • Wniosek Nr011/D/2021 Kruszywo łamane 0/31,5mm, mieszanka 0/31,5mm (C50/30) – 1856
 • Wniosek Nr001/TS/2021 Węzeł betoniarski EUROMIX 4000S SM – 1863
 • Wniosek Nr002/TS/2021 Podbudowa pomocnicza o CBR 60% – mieszanka pospółki i żwiru – 1863
 • Wniosek Nr003/TS/2021 Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej z cementem (CGGM) C8/10 – 1863
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości KP:
 • Specyfikacji technicznych zatwierdzony przez Inżyniera (pismo nr S-61/TOTO/2021/PCh/JD/01849),
 • Lokalizacji składowisk drewna z wycinki
 • Pozostałe:
 • Wezwanie do poprawienia sub 15.1 ,
 • zakończenie kompletowania wersji papierowej PW do protokolarnego przekazania Zamawiającemu i Inżynierowi,
 • przygotowywanie dodatku do DBPG z wykonanych uzupełniających badań geologicznych,
  • Roboty:
 • Porządkowanie terenu po karczowaniu S61 9+900-11+400, DK64 0+050-0+500
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr 017/2020 rev.3 Zbrojenie betonu
 • PZJ nr 037/2021 Zasypanie wykopów
 • PZJ nr 038/2021 Wzmocnienie podłoża dreny i nasyp przeciążeniowy
 • PZJ nr 039/2021 Wzmocnienie podłoża – CFA
 • PZJ nr 040/M/2021 Łożyska
 • Operat stanu „0” dróg
 • ZPRS
 • Przekazanie do zatwierdzenia Specyfikacji technicznej TOM 3
  • Złożenie do akceptacji/wiadomości Zamawiającego:
 • Projektu Budowlanego opieczętowanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku wersja elektroniczna i papierowa,
  • Pozostałe:
 • Przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji PW – protokół zdawczo odbiorczy nr 9.
 • Przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji Projektów Tymczasowej Organizacji ruchu – protokół zdawczo odbiorczy nr 10.
  • Roboty:
 • Montaż wygrodzeń herpetologicznych
 • Porządkowanie terenu po karczowaniu S61 9+900-11+400, DK64 0+050-0+500
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacji technicznych PW Tom 3
 • PZJ nr 035 Kanalizacja teletechniczna
 • PZJ nr 036 Kablowe linie telekomunikacyjne światłowodowe
 • Specyfikacji technicznych PW Tom 3 rev.1
 • Wniosek o 005/W/2021 o zatwierdzenie Laboratorium Lab-tech.
 • Pozostałe:
 • przygotowywanie dokumentacji PW do przekazania Zamawiającemu,
 • przygotowywanie wersji elektronicznej opieczętowanego Projektu Budowlanego do przekazania Inżynierowi i Zamawiającemu.
  • Roboty:
 • Porządkowanie terenu po karczowaniu S61 9+900-10+400.
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacji ST. D-02.01.01E Kolumny przemieszczeniowe,
 • PZJ Nr 013 Program Zapewnienia Jakości Nr 013/PZJ/2020 – Zabezpieczenie drzew na czas budowy rev.2
 • PZJ Nr 029 Przebudowa i budowa napowietrznych linii energetycznych
 • PZJ Nr 030 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
 • PZJ Nr 031 Przebudowa i budowa doziemnych kablowych linii energetycznych
 • PZJ Nr 032 Oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa
 • PZJ Nr 022 Przebudowa sieci wodociągowej i technologicznej rev.1
 • Wniosek Nr003/KD/2021 Studzienki kanalizacyjne włazowe
 • Wniosek Nr004/KD/2021 Wpusty kanalizacyjne (studzienki ściekowe)
 • Operaty Geodezyjne Stanu 0 dróg: DD-19, DD-19A, DD-19B, DD-20, DD-21, DD-22, DD-23, DD-26, DD-26-2, DG109673, DJ-04A,
 • PZJ nr 023 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej rev.1
 • PZJ nr 033 Przebudowa i budowa stacji transformatorowych SN i NN
 • Wniosek materiałowy 007/KD/2021 Studnie MAC i ECO-MAC
 • PZJ nr 034/PZJ/2021 Kablowe linie telekomunikacyjne
 • Wniosek 001/RM/2021 Studnie MAC -i ECO-MAC – Melioracje
 • Wniosek 008/KD/2021 Studnie MAC -i ECO-MAC – Kanalizacja deszczowa
 • Wniosek 006/KD/2021Wylot kolektora – Kanalizacja deszczowa
 • Przekazanie specyfikacji technicznych do PW Tom 2 ,
 • Przekazanie specyfikacji technicznych do PW Tom 3 ,
 • Przekazanie PW tom 2 i tom 3 po uwzgledniające uwagi zgłoszone na ZOPI
 • Pozostałe:
 • przygotowywanie dokumentacji PW do przekazania Zamawiającemu,
 • przygotowywanie wersji elektronicznej opieczętowanego Projektu Budowlanego do przekazania Inżynierowi i Zamawiającemu.
  • Roboty:
 • Montaż płotków herpetologicznych.
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.

– marzec

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Przedmiary robót do PW Tom 2 Roboty drogowe,
 • PZJ nr 024 Próbne obciążenia pali prefabrykowanych.
 • PZJ nr 026 Przepusty betonowe pod koroną drogi.
 • PZJ nr 027 Przepusty z rur z tworzyw sztucznych (PEHD).
 • PZJ nr 028 Zbiorniki retencyjne otwarte.
 • Wniosek nr 002/W/2021 rev.1 Wytwórnia Betonu – Cemex.
 • Wniosek nr 004/W/2021 rev.1 Wytwórnia prefabrykatów – PEKABEX.
 • Wniosek nr 005/D/2021 – piasek średnioziarnisty (ABM).
 • Wniosek nr 003/W/2021 – Zakład Górniczy „Grzymały” (ABM).
 • Wniosek nr 002/M/2021 rev. 2 – Beton niekonstrukcyjny C12/15 (Cemex).
 • Wniosek nr 001/PTiOR/2021 – PTiOR dla wykonania pali fundamentowych dla obiektów inżynierskich.
 • Wniosek nr 005/W/2021 – Laboratorium LAB-Tech.
 • Pozostałe:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia RDOŚ w Białymstoku na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków występujących zwierząt objętych ochroną – płoszenie ptactwa,
 • Wniosek o zawarcie umowy z PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi – most tymczasowy MT1.
 • Wezwanie do poprawienia stosownie do sub. 15.1
 • Wezwanie do weryfikacji prac prowadzonych na Placu Budowy z uwzględnieniem wymagań kontraktowych
 • Otrzymanie pisma (do wiadomości) z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowanego do MRPiT z odpowiedzią na wezwanie w związku z prowadzonym postępowaniem odwoławczym od decyzji Wojewody Podlaskiego nr 6/2020 (pismo AB-I.7820.2.3.2019.MB z dn. 11.03.2021),
 • Przesłanie odpowiedzi na wezwanie MRPiT z dnia 1 marca 2021 r. znak: DLI-II.7621.67.2020.PMJ.3 w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Wojewody Podlaskiego nr 6/2020,
  • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie:
 • Karczowanie
 • Sprzątanie i rozdrabnianie gałęzi
 • Montaż płotków herpetologicznych
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i środowiskowego.
 • Rozpoznanie saperskie przed karczowaniem i detonacja niewybuchów

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Przedmiar robót do PW Tom 4.1 Wycinki drzew i krzewów rev.1,
 • PZJ nr 014 Warstwa mrozoochronna – odsączająca rev. 2,
 • PZJ nr 020 Wyburzenie obiektów budowlanych rev.1,
 • PZJ nr 022 Przebudowa sieci wodociągowej i technologicznej,
 • PZJ Nr 023 Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
 • PZJ nr 024 Próbne obciążenia pali prefabrykowanych,
 • PZJ nr 025 Roboty melioracyjne,
 • Opracowywanie odpowiedzi na wezwanie MRPiT z dnia 1 marca 2021 r. znak: DLI-II.7621.67.2020.PMJ.3 w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym od decyzji Wojewody Podlaskiego nr 6/2020,
 • Analiza wyników uzupełniających badań podłoża gruntowego
 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie:
 • Karczowanie
 • Sprzątanie i rozdrabnianie gałęzi
 • Montaż płotków herpetologicznych w międzywalu
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Odpowiedzi do PZJ nr 018 Wykonanie pali prefabrykowanych rev. 2
 • Przedmiar robót do PW Tom 1
 • Przedmiar robót do PW Tom 2 Roboty drogowe
  • Pozostałe:
 • Złożenie Wielobranżowego Projektu Wykonawczego na Radę Techniczną w celu odbioru dokumentów,
 • Otrzymanie Postanowienia Wójta Gminy Łomża nr WGP.6730.217b.2020 z dnia 26.02.2021r. prostującego oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Łomża WGP.6730.217b.2020 z dnia 09.12.2020. ,
 • Pismo PGW Wody Polskie znak BI.5.1.430.2021.KZ z dnia 02.03.2021r. zawierające uzgodnienie rozwiązań technicznych dla budowy mostu tymczasowego przez dolinę Narwi..

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi:
   • Droga S61 km cała trasa,
   • Droga DK64 cała trasa,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr PZJ nr 017 Zbrojenie betonu rev. 2,
 • PZJ nr 019 rev.1,
 • PZJ Nr 020/PZJ/2021 Wyburzenie obiektów budowlanych,
 • PZJ Nr 021/PZJ/2021 Warstwa odcinająca,
 • Część Specyfikacji technicznych Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Część Specyfikacji technicznych Tom 5 Kanalizacja Deszczowa,
 • Część Specyfikacji technicznych Tom 3 Obiekty Inżynierski,
 • Wstępny Harmonogram dostaw belek prefabrykowanych,
 • Program robót rev. 4
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości Zamawiającego:
 • Część Specyfikacji technicznych zatwierdzonych przez Inżyniera,
 • Projektu Umowy z firmą PROFECTO – zakres robót – przebudowa i budowa urządzeń teletechnicznych TP S.A. Polkomtel, JW.1564,
 • Projektu Umowy z firmą AMOREK – zakres robót – wyburzenie obiektów budowlanych,
 • Projektu Umowy z firmą PGI – po uwagach,
 • Projektu Umowy z firmą MENARD -po uwagach
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie pisma MRPiT znak DLI-II.7621.67.2020.PMJ.3 z dnia 01.03.2021 w sprawie złożenie wyjaśnień i uzupełnień do decyzji ZRID nr 6/2020 w powiązaniu z odwołaniem,
 • wykonanie sondowań w ramach geologicznych badań uzupełniających na działkach, których właściciele nie wyrazili zgody na przeprowadzenie badań na etapie opracowywania PB, opracowywanie wyników przeprowadzonych badań.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi:
   • Droga S61 km cała trasa,
   • Droga DK64 cała trasa,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

– luty

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr 014 rev.1,
 • PZJ nr 013 rev.1,
 • Operaty geodezyjne stanu 0 dla dróg i obiektów,
 • Operaty geodezyjne stanu 0 dla dróg,
 • Wniosek materiałowy Nr 001/M/2021 rew.1 Beton niekonstrukcyjny C12/15,
 • Wniosek materiałowy Nr 005/M/2021 Pręty żebrowane B500SP Arcelor Mittal 8-40mm,
 • Wniosek materiałowy Nr 006/M/2021 Pręty żebrowane B500SP HUTA Ostrowiec 10-40mm,
 • Wniosek materiałowy Nr 007/M/2021Walcówka B500SP HUTA Ostrowiec 10-40mm,
 • Wniosek 002/M/2021 rev.1 o zatwierdzenie recepty rev. 1,
 • Część Specyfikacji technicznych Tom 2 roboty Drogowe i Tom 3 Obiekty,
 • Przedmiary robót do PW Tom 3 Obiekty inżynierskie
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości KP:
 • Część Specyfikacji technicznych zatwierdzonych przez Inżyniera,
 • Część Specyfikacji technicznych zatwierdzonych przez Inżyniera,
 • Projektu Umowy z firma ELKAM – zakres robót – przebudowa urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • Projektu Umowy z firma PROFECTO – zakres robót – kanał technologiczny,
 • Projektu Umowy z firma ELEKTROBUD – zakres robót – przebudowa sieci WN 110kV,
 • Projektu Umowy z firma PROFECTO – zakres robót – przebudowa i budowa urządzeń teletechnicznych TP S.A. Polkomtel, JW.1564
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie decyzji nr GPT.6730.132.2020 wydanej przez Wójta Gminy Piątnica o warunkach zabudowy dla budowy mostu tymczasowego przez dolinę Narwi.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi, karczowanie:
   • Droga S61 km cała trasa,
   • Droga DK64 cała trasa,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie rev.3, 4, 5,
 • Operaty geodezyjne stanu 0 dla dróg DJ-15, DJ-16, DJ-17,
 • Część Specyfikacji technicznych Tom 3 Obiekty,
 • ZPRS,
 • Pozostałe:
 • Projekt Budowlany mostu tymczasowego przez dolinę Narwi,
 • Złożenie wniosku o przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej szafek ZK urządzeń pasa drogowego przyłączanych do sieci PGE,
 • Otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego znak AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 17.02.2021 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2020 znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 11.2020

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi, karczowanie:
   • Droga S61 km cała trasa,
   • Droga Dk64 cała trasa,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla dróg DJ-12a, DJ-13a, DJ-13b, DJ-14,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Wniosek nr 001/W/2021 o zatwierdzenie Wytwórni Betonu – Węzeł betoniarski Z 5/1-1500 („TEKA I”) i Z 5/2-3000/500 („TEKA II”),
 • Wniosek nr 002/W/2021 o zatwierdzenie Wytwórni Betonu Towarowego K064 Producenta CEMEX Polska Sp. z o. o.,
 • Program robót dla etapu robót rev.3,
 • PZJ nr 018 Pale wbijane prefabrykowane rev.2,
 • Wniosek nr 004/M/2021 o zatwierdzenie materiały – prefabrykowane pale fundamentowe,
 • Projekty PTOR Etap II nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi, karczowanie:
   • Droga S61 km cała trasa,
   • Droga Dk64 cała trasa,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Wniosek o zatwierdzenie recepty nr 002/M/2021 Beton niekonstrukcyjny C12/15,
 • Wniosek o zatwierdzenie recepty nr 003/M/2021 Beton konstrukcyjny C30/37,
 • Przedmiary robót dla PW Tom 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1.A, 8.1.B, 8.1.C, 8.2, 10,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 2 Roboty Drogowe, Tom 10 Ekrany akustyczne, Wymagania Ogólne ,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla dróg DJ-5a, DJ-6, DJ-7, DJ-8, DJ-9, DJ-11, DJ-12

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi, karczowanie:
  • Droga S61 km cała trasa,
  • Droga Dk64 0+000-0+500; 2+400-2+650,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

– styczeń

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr 011 Wymiana Gruntu rev. 1,
 • PZJ nr 016 Wykopy w gruncie nieskalistym rev. 2,
 • PZJ nr 018 Wykonanie Pali prefabrykowanych wbijanych rev.1,
 • PZJ nr 012 – Wykonanie nasypów rev. 1,
 • Wniosek o zatwierdzenie recepty nr 001/M/2021 Beton niekonstrukcyjny C12/15
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla drogi dk64, DJ-1, DJ-4, DJ4b,
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla drogi DJ-5b,
 • Przedmiary robót dla PW Tom 4.1 Wycinka
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości KP:
 • Części specyfikacji dla uprzednio zatwierdzonych przez Inżyniera
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie decyzji nr 22/RPP/2021 uzgadniającej projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dl budowy mostu tymczasowego przez rzekę Narew.
 • Decyzja RDOŚ WPN.6401.228.2020.MK z dnia 18.01.2021 w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną.
 • Decyzja RDOŚ WPN.6400.66.2020.MK z dnia 18.01.2021 w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do roślin objętych ochroną gatunkową.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew:
  • Droga S61 km 0+000-1+900; 10+100-10+600,
  • Droga Dk64 0+000-0+500; 2+400-2+650,
 • Rozpoznanie saperskie w miejscach po wycince drzew.
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.
 • Przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej na działce o nr ew. 59/4 obręb Elżbiecin gmina Piątnica,
 • Przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej na działce o nr ew. 60/4 obręb Elżbiecin gmina Piątnica
 • Przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej na działce o nr ew. 60/5 obręb Elżbiecin gmina Piątnica

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr 000 Wymagania Ogólne dla etapu robót rev. 1,
 • Szacunek Brakarski rev.1,
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla drogi S61,
 • Inwentaryzacja Stanu dróg i budynków,
 • ZPRS rev.1,
 • Program dla etapu robót rev.2,
 • Propozycja zamiennej technologii wykonania wzmocnień podłoża gruntowego na odcinkach wchodzących w zakres Polecania Zmiany nr 2
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości Zamawiającego:
 • Cześć specyfikacji dla uprzednio zatwierdzonych przez Inżyniera
 • Pozostałe:
 • Wezwanie MRPiT znak DLI.II.7621.67.2020.PMJ.1 z dnia 19.01.2021r. w zakresie przesłania odwołania wraz z aktami sprawy – odwołanie się od decyzji ZRID nr 6/2020 z dnia 12.11.2020r.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie wycinki drzew km 0+000-1+900; 10+100-10+600 S61, 0+000-0+500; 2+400-2+650 DK64,
 • Rozpoznanie saperskie w miejscach po wycince drzew,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacji Technicznych Tom 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego rev. 1,
 • Specyfikacji Technicznych Tom 5. Zbiorniki retencyjne rev. 2,
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie zawiadomienia GPT.6730.132.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 13.01.2021 przedłużające do 14.02.2021 zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie mostu tymczasowego MT-1 przez rzekę Narew.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie Wycinki drzew km 0+000-1+900; 10+100-10+600 S61, 0+000-0+500 DK64

 

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Projektów PTOR Etap II nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16 rev.2,
 • Projektów PTOR Etap II nr 15 rev.1,
 • Skorygowany Raport Środowiskowy stanu zero,
 • PZJ nr 006 rev.2,
 • PZJ nr 016 rev.1),
 • PZJ nr 017 rev.1,
 • PZJ nr 019,
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości KP:
 • Projektu umowy z firmą AArsleff,
 • Zaakceptowanych Specyfikacji Technicznych przez Inżyniera,
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego nr BI.RUZ.4210.117.2020.AN z dnia 07.01.2021 na wykonanie mostu tymczasowego MT-1 przez rzekę Narew.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie Wycinki drzew km 0+000-1+900; 10+100-10+600 S61, 0+000-0+500 DK64

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacji Technicznych PW TOM 3 Roboty Mostowe, co do których Inżynier zgłosił uwagi,
 • Specyfikacji Technicznych PW TOM 3 Roboty Mostowe, co do których Zamawiający zgłosił uwagi,
 • ZPRS

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuacja wycinki drzew km 0+000-1+900

Kontynuacja niwelacji osnowy geodezyjnej