2021

– luty

120 tydzień: 15 - 20.II.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie rev.3, 4, 5,
 • Operaty geodezyjne stanu 0 dla dróg DJ-15, DJ-16, DJ-17,
 • Część Specyfikacji technicznych Tom 3 Obiekty,
 • ZPRS,
 • Pozostałe:
 • Projekt Budowlany mostu tymczasowego przez dolinę Narwi,
 • Złożenie wniosku o przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej szafek ZK urządzeń pasa drogowego przyłączanych do sieci PGE,
 • Otrzymanie postanowienia Wojewody Podlaskiego znak AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 17.02.2021 w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w decyzji Wojewody Podlaskiego Nr 6/2020 znak: AB-I.7820.2.3.2019.MB z dnia 11.2020

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi, karczowanie:
   • Droga S61 km cała trasa,
   • Droga Dk64 cała trasa,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

119 tydzień: 08 - 13.II.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla dróg DJ-12a, DJ-13a, DJ-13b, DJ-14,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 1 Wzmocnienie podłoża,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Wniosek nr 001/W/2021 o zatwierdzenie Wytwórni Betonu – Węzeł betoniarski Z 5/1-1500 („TEKA I”) i Z 5/2-3000/500 („TEKA II”),
 • Wniosek nr 002/W/2021 o zatwierdzenie Wytwórni Betonu Towarowego K064 Producenta CEMEX Polska Sp. z o. o.,
 • Program robót dla etapu robót rev.3,
 • PZJ nr 018 Pale wbijane prefabrykowane rev.2,
 • Wniosek nr 004/M/2021 o zatwierdzenie materiały – prefabrykowane pale fundamentowe,
 • Projekty PTOR Etap II nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi, karczowanie:
   • Droga S61 km cała trasa,
   • Droga Dk64 cała trasa,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

118 tydzień: 01 - 06.II.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Wniosek o zatwierdzenie recepty nr 002/M/2021 Beton niekonstrukcyjny C12/15,
 • Wniosek o zatwierdzenie recepty nr 003/M/2021 Beton konstrukcyjny C30/37,
 • Przedmiary robót dla PW Tom 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1.A, 8.1.B, 8.1.C, 8.2, 10,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 2 Roboty Drogowe, Tom 10 Ekrany akustyczne, Wymagania Ogólne ,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Części specyfikacji technicznych PW Tom 3 Obiekty Inżynierskie,
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla dróg DJ-5a, DJ-6, DJ-7, DJ-8, DJ-9, DJ-11, DJ-12

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew, oczyszczenie terenu z gałęzi, karczowanie:
  • Droga S61 km cała trasa,
  • Droga Dk64 0+000-0+500; 2+400-2+650,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

– styczeń

117 tydzień: 25 - 30.I.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr 011 Wymiana Gruntu rev. 1,
 • PZJ nr 016 Wykopy w gruncie nieskalistym rev. 2,
 • PZJ nr 018 Wykonanie Pali prefabrykowanych wbijanych rev.1,
 • PZJ nr 012 – Wykonanie nasypów rev. 1,
 • Wniosek o zatwierdzenie recepty nr 001/M/2021 Beton niekonstrukcyjny C12/15
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla drogi dk64, DJ-1, DJ-4, DJ4b,
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla drogi DJ-5b,
 • Przedmiary robót dla PW Tom 4.1 Wycinka
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości KP:
 • Części specyfikacji dla uprzednio zatwierdzonych przez Inżyniera
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie decyzji nr 22/RPP/2021 uzgadniającej projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dl budowy mostu tymczasowego przez rzekę Narew.
 • Decyzja RDOŚ WPN.6401.228.2020.MK z dnia 18.01.2021 w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt objętych ochroną.
 • Decyzja RDOŚ WPN.6400.66.2020.MK z dnia 18.01.2021 w sprawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do roślin objętych ochroną gatunkową.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie robót w zakresie wycinki drzew:
  • Droga S61 km 0+000-1+900; 10+100-10+600,
  • Droga Dk64 0+000-0+500; 2+400-2+650,
 • Rozpoznanie saperskie w miejscach po wycince drzew.
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.
 • Przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej na działce o nr ew. 59/4 obręb Elżbiecin gmina Piątnica,
 • Przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej na działce o nr ew. 60/4 obręb Elżbiecin gmina Piątnica
 • Przejęcie nieruchomości zabudowanej położonej na działce o nr ew. 60/5 obręb Elżbiecin gmina Piątnica

 

116 tydzień: 18 - 23.I.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • PZJ nr 000 Wymagania Ogólne dla etapu robót rev. 1,
 • Szacunek Brakarski rev.1,
 • Operat Geodezyjny stanu 0 dla drogi S61,
 • Inwentaryzacja Stanu dróg i budynków,
 • ZPRS rev.1,
 • Program dla etapu robót rev.2,
 • Propozycja zamiennej technologii wykonania wzmocnień podłoża gruntowego na odcinkach wchodzących w zakres Polecania Zmiany nr 2
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości Zamawiającego:
 • Cześć specyfikacji dla uprzednio zatwierdzonych przez Inżyniera
 • Pozostałe:
 • Wezwanie MRPiT znak DLI.II.7621.67.2020.PMJ.1 z dnia 19.01.2021r. w zakresie przesłania odwołania wraz z aktami sprawy – odwołanie się od decyzji ZRID nr 6/2020 z dnia 12.11.2020r.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie wycinki drzew km 0+000-1+900; 10+100-10+600 S61, 0+000-0+500; 2+400-2+650 DK64,
 • Rozpoznanie saperskie w miejscach po wycince drzew,
 • Prowadzenie nadzoru archeologicznego.

 

115 tydzień: 11 - 16.I.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacji Technicznych Tom 1. Wzmocnienie podłoża gruntowego rev. 1,
 • Specyfikacji Technicznych Tom 5. Zbiorniki retencyjne rev. 2,
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie zawiadomienia GPT.6730.132.2020 Wójta Gminy Piątnica z dnia 13.01.2021 przedłużające do 14.02.2021 zaopiniowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy na wykonanie mostu tymczasowego MT-1 przez rzekę Narew.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie Wycinki drzew km 0+000-1+900; 10+100-10+600 S61, 0+000-0+500 DK64

 

114 tydzień: 04 - 09.I.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Projektów PTOR Etap II nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16 rev.2,
 • Projektów PTOR Etap II nr 15 rev.1,
 • Skorygowany Raport Środowiskowy stanu zero,
 • PZJ nr 006 rev.2,
 • PZJ nr 016 rev.1),
 • PZJ nr 017 rev.1,
 • PZJ nr 019,
 • Złożenie do akceptacji/wiadomości KP:
 • Projektu umowy z firmą AArsleff,
 • Zaakceptowanych Specyfikacji Technicznych przez Inżyniera,
 • Pozostałe:
 • Otrzymanie pozwolenia wodnoprawnego nr BI.RUZ.4210.117.2020.AN z dnia 07.01.2021 na wykonanie mostu tymczasowego MT-1 przez rzekę Narew.

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuowanie Wycinki drzew km 0+000-1+900; 10+100-10+600 S61, 0+000-0+500 DK64

113 tydzień: 28 XII - 02.I.2021

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

 • Złożenie do weryfikacji IK:
 • Specyfikacji Technicznych PW TOM 3 Roboty Mostowe, co do których Inżynier zgłosił uwagi,
 • Specyfikacji Technicznych PW TOM 3 Roboty Mostowe, co do których Zamawiający zgłosił uwagi,
 • ZPRS

Od dnia 15.12.2020 kontrakt realizowany jest w okresie zimowym.

 • Roboty:
 • Kontynuacja wycinki drzew km 0+000-1+900

Kontynuacja niwelacji osnowy geodezyjnej