Kontrakt będzie realizowany zgodnie z zawarta Umową nr 2410.1.2021/2022 z dnia 19.05.2022r.
Datą rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest dzień 19.05.2022r.
Data przekazania Placu Budowy: 25.05.2022r.
Data rozpoczęcia Robót Budowlanych: 19.05.2022r.
Czas realizacji kontraktu wynosi maksymalnie 27 miesięcy od daty Rozpoczęcia.
Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca).
Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca).

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania

(Kamień Milowy) dla Odcinka I stanowi:

Kamień Milowy nr 1 – wykonanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie węzła Łomża Zachód
w terminie 9 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Kamień Milowy nr 2wykonane w terminie 16 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż 50 % wartości Odcinka I netto.

Kamień Milowy nr 3 – wykonanie Robót oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień i opinii czy zaświadczeń, których uzyskanie umożliwi udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni drogi S61 w przekroju 1/2 na całej długości przedmiotowego odcinka trasy głównej w terminie 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.

Wymagana Minimalna Ilość Wykonania

(Kamień Milowy) dla Odcinka II stanowi:

Kamień Milowy nr 4 – wykonanie Robót oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień i opinii czy zaświadczeń, których uzyskanie umożliwi udostępnienie do ruchu minimum jednej jezdni drogi S61 w przekroju 1/2 na całej długości przedmiotowego odcinka trasy głównej w terminie 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia.