Odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy

Zamawiający z powołaniem na treść Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] Warunków Szczególnych Kontraktu pismem z dnia 28.05.2021r. złożył Wykonawcy oświadczenie, iż odstępuje z winy Wykonawcy od Umowy nr 2410.12017/2018 zawartej dnia 11.10.2018r. na wykonanie Projektu i budowy drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód”(z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km, ze skutkiem na przyszłość (ex nunc) na dzień otrzymania niniejszego oświadczenia.